Uitwerking Energie warmtetransitie

 • Aantal keer bekeken 52
 • Terug

Ruimtelijke inpassing van duurzame warmteoplossingen
Anno 2020 worden nog steeds ruim meer dan 90% van onze huizen, kantoren en tapwater verwarmd met behulp van aardgas. Omdat aardgas een weliswaar relatief schone maar toch fossiele brandstof is zal stapsgewijs overgestapt moeten worden naar duurzame warmte bronnen. Op het moment dat dit collectief gebeurt spreken we van een warmtenet. De zichtbaarheid van warmte opwek in het landschap zal, in vergelijking met wind en zon zeer gering zijn. Dit heeft een aantal redenen;

 • Het transport van de warmte vindt onder de grond plaats en is dus niet zichtbaar. 
 • Het zgn uitkoppelen van industriële restwarmte en de daarvoor benodigde installaties zullen komen te staan daar waar die restwarmte beschikbaar is. 
 • Ook putten voor Ultra Diepe Geothermie zullen doorgaans alleen daar geslagen worden waar industrie als eerste van deze hoog temperatuur warmte kan profiteren.

Toch zullen een aantal onderdelen behorende bij grootschalige, collectieve warmtesystemen wél zichtbaar zijn in onze gebouwde omgeving of in de groene rand langs de stad. Er zal zoveel mogelijk getracht worden om deze elementen in de wijk zelf te situeren maar dit is niet altijd haalbaar omdat de installaties geluid kunnen maken en voor overlast kunnen zorgen, esthetische aspecten, externe veiligheid

Plaatsing van een dergelijke installatieruimte in een wijk kan om deze redenen niet wenselijk / onmogelijk zijn. Er zal dan ruimte gevonden moeten worden zo dicht mogelijk bij de wijk. Voor de wijken aan de buitenrand betekent dit; in de groen rand langs de stad.

De gemeente wil in voorkomende gevallen de volgende ladder doorlopen;

 1. Installaties voor warmtesystemen worden zoveel mogelijk in de wijk zelf geplaatst en esthetisch ingepast.
 2. Indien dit niet mogelijk is wordt gezocht naar ruimte in een naburige wijk / op het terrein van naburige bedrijven.
 3. Indien ook dit niet mogelijk is wordt gezocht naar ruimte in de groene rand. Hierbij heeft het de voorkeur;
  • gebruik te maken of aan te sluiten op gebouwtjes / opstallen die er al staan.
  • Indien die er niet zijn de installatieruimte zoveel mogelijk esthetisch in te passen door deze bv verdiept aan te leggen en door groen te omgeven.

Zijn de stappen om te komen tot een locatie voor ween warmteinstallatie begrijpelijk. Heeft u nog iets toe te voegen?

Terug

Deel

Reacties

 • Uit berichten van de diverse media blijkt het standpunt en de wet "van het gas af" vooral gebaseerd te zijn op een lobby van de grote netbeheerders. Buurlanden als Duitsland en België zijn juist aan het overstappen op gas omdat dit schoner is dan kolen of olie. Daarnaast is de universiteit van Delft bezig met onderzoek naar waterstofgas in plaats van aardgas en de universiteit van Eindhoven doet onderzoek naar groen gas. Ten slotte zijn er experimenten om gas op te wekken met de inhoud van het riool. Kortom duurzame manieren van verwarmen én koken lijken in de toekomst meer rondom het gasnetwerk te draaien dan het overgaan op aardwarmte of elektriciteit. Ergens is het van de gekke dat er nu nog steeds elektriciteitscentrales als grootverbruikers op gas functioneren terwijl het transport van elektriciteit niet erg efficiënt is. Kortom ik zou de ontwikkelingen op dit gebied afwachten want binnen nu en 30 jaar zijn er veel betere alternatieven.
  22-3-2020 20:41:20
 • Goed om op te nemen dat het voor kan komen dat er ruimte nodig is voor warmtesystemen. Ik neem aan dat dit woord breed uitgelegd kan worden. Een warmtenet is niet zo zichtbaar, maar ook geen bron. Naast bronnen kan opslag nodig zijn die boven- of ondergronds ruimte nodig heeft. De volgorde: indien mogelijk eerst in de wijk zelf en esthetisch inpassen, dan zoeken in aanliggende wijken/terreinen van bedrijven en dan pas eventueel in de groene rand, is een hele logische. En mag het dan wat extra's kosten als dat nodig is om die groene rand met rust te laten?
  22-3-2020 18:28:25
 • Voldoende ruimte is nodig voor de opwekking van duurzame stroom door en voor inwoners van wageningen die dat nodig hebben voor de verduurzaming van hun woningen en mobiliteit. Bijvoorbeeld voor bewoners Wageningen hoog waarvoor Warmtelevering geen optie is en die vanwege het bosrijke karakter van de wijk geen eigen stroom kunnen opwekken middels zonnepanelen op hun dak.
  20-3-2020 15:33:03
 • Warmtewinning via geothermische oplossingen is een mooie oplossing. Vaak wordt gedacht aan of grootschalig of individueel, maar voor sommige wijken / situaties is wellicht een semi-collectieve oplossing mogelijk. Betrokkenheid van bewoners is belangrijk. Stimuleren / steunen / subsidiëren van kleinere semi-collectieve oplossingen (groep van woonhuizen). Bewoners van wijken laten meebeslissen over de oplossing / locatie / aanschaf / beheer.
  16-3-2020 20:22:34
 • De titel van dit onderdeel van de hoofdlijnennotitie is "ruimtelijke inpassing van duurzame warmteoplossingen". Onderdeel van de ruimte - of beter: de basis - zijn de bodem en ondergrond. Die ontbreken echter in deze benadering, waarin hoofdzakelijk wordt ingegaan op wat zich zichtbaar boven de grond afspeelt. Ik wil ervoor pleiten om in de visie ook de bodem en ondergrond te betrekken. Bodemenergie- en aardwarmtesystemen hebben gevolgen voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. Wat doet de gemeente om die kwaliteit te beschermen? Het grondwater is immers een belangrijk bron voor het drinkwater van inwoners van Wageningen en omgeving.
  6-3-2020 15:41:55
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren