Uitwerking energie zonnevelden: Welk scenario kiezen we?

 • Aantal keer bekeken 106
 • Terug

De vraag is welk scenario voor energie we in het transformatiegebied willen inpassen. Daarbij gaat het om de afweging tussen de omvang van de zonnevelden, de vraag of er voldoende ruimte is voor de overige doelen én de vraag of je het hele transformatieproces niet te veel onder druk zet door te veel te willen veranderen.

De netto omvang van het transformatiegebied (dus zonder wegen, gebouwen, percelen en waterlopen) is zo’n 409 ha. De grootste grondeigenaar in het gebied is de universiteit en die heeft aangegeven de huidige proefvelden niet te kunnen missen. Daarmee valt ongeveer 165 ha af en resteert een netto gebied van 244 ha. Bovendien heeft de WUR reeds een stevige bijdrage geleverd aan zonnevelden rond de universiteit in Ede, Wageningen en Renkum.

De maximale vraag naar zonnevelden bedraagt ongeveer 180 ha. Om dit binnen een landschapstransformatie aan te leggen willen we 25% ‘landschapsruimte’ toevoegen. Dit percentage is toegelicht bij het hoofdstuk over het transformatiegebied. Dan heb je dus 180 ha plus 45 ‘landschap’ is 225 ha, nodig. Dat zou er net inpassen maar dan heb je het hele gebied nodig (uitgezonderd de proefvelden van de WUR).

Onderstaand een overzicht van de onderzoeksopgave met ingepaste zonnevelden (let op: het netto gebied in de laatste kolom is exclusief het gebied van de universiteit)

 

Technische ruimtebehoefte in ha bij een dichtheid van 3000 panelen en een vermogen van 300 Wp 

Landschapsruimte 25% in ha

totale ruimtebehoefte in ha

Omvang netto gebied in ha

Percentage van het netto gebieddat je nodig hebt voor zon plus landschappelijke inpassing 

25% van de opgave

45

11

56

244

23%

50% van de opgave

90

22,5

112,5

244

46%

100% van de opgave

180

45

225

244

92%

Op zich is het gebied dus groot genoeg om de onderzoeksvraag positief te beantwoorden: de hele bandbreedte past er in. Bij een scenario van 100% van de energieopgave kun je de meeste doelen in het gebied realiseren. Er is ruimte voor zonnepanelen, biodiversiteit, landschap, bewegen/wandelen en tiny houses, maar de ruimte voor voedselproductie is beperkt. Bij lagere energieopgaves is er voldoende ruimte voor alle doelen.

De vraag of de eigenaren kansen in de transformatie zien is natuurlijk een vraag die hierboven hangt. Dat geldt altijd en voor elke locatie. De grootste eigenaar (WUR) heeft hier al een antwoord op gegeven. Maar zelfs voor deze eigenaar geldt dat je niet weet wat de situatie over 10 jaar is. We verwijzen voor het onderwerp grondeigenaren ook naar de eerder genoemde bijlage : Achtergrond: Grondeigendom, deze visie en de werking van de ruimtelijke ordening.

De wereld staat niet stil. Op dit moment worden er bijvoorbeeld (plannen voor) zonnevelden ontwikkeld met panelen met een vermogen van 400 Wp. Dergelijke panelen zijn er al langer maar ze waren tot nu toe te duur om in veldopstellingen toe te passen. Dit kan zo maar 25% of meer aan ruimtebehoefte schelen. Echter deze innovatie kent grenzen; op een gegeven moment is deze bestaande techniek uit ontwikkeld.

We concluderen dat het gebied groot genoeg is voor de opgave. Maar we willen niet overvragen opdat eigenaren in een passend tempo mee kunnen doen en daarom denken we dat het 50% scenario tot 2030 een goed scenario is.

Wat vind u van de inpassing van zonnevelden met 25% ruimte voor landschap(sversterking)?

Terug

Deel

Reacties

 • De ambitie van Wageningen om energieneutraal te worden is zeer ambitieus. Willen wij alle elektrische energie op eigen grondgebied opwekken, dan moeten alle geschikte daken in de gemeente belegd worden met zonnepanelen. Ook zullen we dan die 180 hectare landbouwgrond moeten volleggen met panelen. Ik verwacht dat er best wel een aantal boeren dit zou willen. Het levert tenminste een goed rendement op in tegenstelling tot de veehouderij. Nederland bestaat voor 63 % uit landbouwgrond. 80% van de landbouwproductie gaat naar het buitenland. Zoveel landbouwgrond hebben we dus echt niet nodig mensen! Het veroorzaakt bovendien vergiftiging door overbemesting, antibiotica en bestrijdingsmiddelen. En we moeten er nog minstens 5 grote windmolens bijplaatsen. Wageningen is een kleine gemeente met weinig vrij grondgebied. We kunnen wel roepen dat die windmolens aan de A12 bij Ede moeten komen, maar waar denkt u dat Ede zijn energie gaat opwekken? Wij gebruiken met z'n allen nu al zo onvoorstelbaar veel energie, als we dan ook de elektrische auto gaan opladen komt er per voertuig 1500 kWh elektriciteit per jaar bij. Wageningen klimaatneutraal, zelfs zonder rekening te houden met het gasverbruik, is een gigantische opgave.
  31-3-2020 21:51:13
 • De genoemde 25 % landschap(sversterking) vind ik veel te weinig. Deze technische rekenkundige voorstelling van het landschap gaat voorbij aan de waarde en de opnamecapaciteit van het landschap en is zelfs gevaarlijk. Leuk om even op een kladvelletje te doen, maar laat de mensen hier niet over stemmen of op reageren. We hebben het over een landschap met geschiedenis en met mensen die erin wonen en werken. Hoe kan je zomaar concluderen dat het gebied groot genoeg is voor de opgave? Wat is de visie op de bestaande landbouw in dit gebied? Bij deze rekensessie zijn de 14 andere programma-onderdelen niet meegenomen. Zoals elders genoemd: Veel verbindingen met de stad, Wandelpaden, Recreatieplekken, Proefvelden, Diverse vormen van voedselproductie, Voedselbossen , Boomgaarden, Volkstuinen, Ecologische stapstenen, Landbouwhagen, Natuurhagen, Verbrede sloten , Tiny houses , Installatiegebouwtjes warmtetransitie Eerst moet een goede analyse en een plan gemaakt worden van het betreffende landschap samen met de mensen die er wonen en werken, voordat een harde conclusie kan worden getrokken over de opgave.
  31-3-2020 11:18:50
 • Citaat:"De grootste grondeigenaar in het gebied is de universiteit en die heeft aangegeven de huidige proefvelden niet te kunnen missen. Daarmee valt ongeveer 165 ha af en resteert een netto gebied van 244 ha." Uitvoeren van onderzoek op proefvelden is een mooi argument om het karakteristieke open landschap niet te vernietigen door bebouwing (met zonnepanelen). Wordt de WUR met deze uitzonderingspositie door de gemeente Wageningen dan ook gehouden aan het niet alsnog bebouwen van deze 165 ha? Blijven die 165 ha dus open? En voor hoe lang?
  28-3-2020 17:39:54
 • Leo
  Het is zeer de vraag of we zelfs die 25% al (moeten willen) halen. Maar om daarbij de WUR proefvelden helemaal buiten schot te houden lijkt me vreemd. Dat met die "heeft de WUR reeds een stevige bijdrage geleverd aan zonnevelden rond de universiteit in Ede, Wageningen en Renkum" valt in de praktijk best tegen. De grote fout die daarbij m.i. wordt gemaakt is dat op die percelen energiewinning primair wordt gesteld en het onderzoek er naderhand slechts op aandringen van de politiek bij is gesleept. Je zou daar het onderzoek voorop moeten stellen: naar vormen van agrarische productie die goed te combineren zijn met zonnevelden. En voor dat onderzoek dus bij voorbaat voor een langere termijn de financiering moeten garanderen. In dit onderzoek dus ook variëren met stahoogte, dichtheid en type zonnepaneel.
  25-3-2020 11:48:08
 • Voorkeur: oppervlakte zonneweides beperkt houden tot 45 ha door windmolens te plaatsen. Windmolens wekken per hectare veel meer elektriciteit op.
  22-3-2020 19:50:01
 • Ik ben in de war door de verschillen tussen deze scenario's en de ruimtevraag die hier wordt geschetst en de scenario's in het Blok "Energie, de opgave": We gaan in ons buitengebied een gedeelte van onze energieopgave realiseren. Welke richting vindt u het beste? Dat we alles in zonnevelden realiseren of in een combinatie met ook windmolens? A) 80 ha zon B) 50 ha zon en 3 standaard windmolens? C) 40 ha en twee hele grote windmolens. Als mensen daar kiezen voor A, kiezen ze dan voor 80 ha zon? Is die 80 dan netto (zonder landschappelijke inpassing) of bruto (met landschappelijke inpassing)
  22-3-2020 15:14:35
 • De sfeerbeelden zoals in de nota zijn te zien getuigen van het industrieel karakter van de zonneparken. In het coalitieprogramma geeft de gemeente aan zich bewust te zijn dat de gemeentegrens juist het begin van de rest van wereld is. In de visie ontbreekt het over de gemeentegrens heen kijken. Alleen in WERV-verband zijn er gemeente met goede kansen voor koppeling met infrastructuur (A12- A30) waar de combinatie met zonneparken zeer geringe neveneffecten heeft voor landschap, natuur en omwonenden. Voor een goede discussie is een betere analyse van de energiebehoefte op zijn plaats. Wageningen biedt ruimte aan internationale bedrijven maar hierdoor ontstaat een grote energiebehoefte voor de servers gekoppeld aan deze bedrijvigheid. Welk deel van de energievraag is gekoppeld aan bewoners en bedrijven met lokaal karakter en zal logischerwijs in lokaal verband moeten worden opgevangen. Welk deel is gekoppeld aan internationale bedrijven en kan net als de WUR doet ook buiten de gemeentegrens van Wageningen en WERV-gemeenten worden gerealiseerd. Kan de gemeente inzicht geven in de onderbouwing van de energiebehoefte.
  22-3-2020 14:10:55
 • Zonneparken hebben voor mij een industriele uitstraling, dus de landschappelijke inpassing (met bv 25% extra opp) is net zozeer een keuze maar een voorwaarde. Echter bij een realisatie van (de voorgestelde) 50% wordt in het transformatiegebied 46% procent belegd met (landschappelijke ingepaste) zonnepanelen. Dat is m.i. veel te veel. Ik heb ook niet het beeld overgehouden aan de eerdere sessie dag de aanwezigen in deze omvang het buitengebied willen belasten. Windmolens kunnen leiden tot minder zonneparken, maar ook windmolens hebben een impact in onze beperkte buitenruimte. De gestelde ambitie is m.i. te hoog in relatie tot de beperkte buitenruimte. Dit zal echt in een groter (regionaal/nationaal) perspectief moeten worden aangepakt. Durf realistisch te zijn en de ambitie af te stemmen o de Wageningse schaal. Start ook vooral net de daken, daarmee 'koop' je wellicht tijd voor betere oplossingen en alternatieven in de toekomst. Een eenmaal vergund zonnepark ligt minimaal 40 jaar op zijn plek.
  21-3-2020 18:36:26
 • 25% zon lijkt me meer dan genoeg en bij voorkeur minder. Het is beter een belangrijk deel van de opwek op land te realiseren met behulp van windmolens. Zorg dat er zo weinig mogelijk onttrekking is van landbouwgrond. Er is de laatste decennia al zoveel landbouwgrond onttrokken (verstedelijking en natuuraanleg). Zorg dat landbouwstad Wageningen nog een paar vitale agrarische bedrijven over houdt. Onze kinderen en kleinkinderen willen ook weten waar ons voedsel vandaan komt.
  20-3-2020 12:11:49
 • Zoals ook al geschreven bij het stuk over de Nude-transitie: houd zonnevelden weg van agrarische grond. Energie opwekken kan bij bestaande bebouwing en infrastructuur. Als daar binnen de gemeente niet genoeg ruimte voor zou zijn, kijk dan over de grenzen heen. Houdt de ruimte in het Binnenveld voor landbouw-natuur. Dit is wat ons voedt en in leven houdt. Ga nog verder in de ambities om energie te besparen en breng onze consumptie weer in balans met de draagkracht van de aarde. Zonnepanelen zijn bovendien geen ultieme oplossing voor de energietransitie als je het in groter perspectief plaatst. Waar komen de mineralen/metalen vandaan om die panelen te bouwen? Wat is de levensduur, de LCA? Laat de absurde huidige economische prikkels niet leidend zijn (hogere grondwaarde voor landgebruiksvormen en ontwikkelingen die niet meer waard zijn), maar kijk naar wat onze inwoners, en de rest van de wereld, werkelijk dient op de lange termijn.
  18-3-2020 17:10:10
 • Afstappen van het idee dat de oplossing volledig binnen de gemeentegrens gezocht moet worden. Leen/huur/pacht/koop openbare locaties langs bijvoorbeeld de A30 / A15 / A12 en plaats daar stroken zonnepanelen.
  16-3-2020 20:05:31
 • Het lijkt me goed om velden met zonnepanelen aan te leggen in combinatie met 25% landschapsversterking. Tevens zou ik inzetten op meer zonne-energie op daken van bedrijven, woningen, winkelcentra e.d.
  9-3-2020 14:03:56
 • Zonne-energie wordt opgewekt in de seizoenen dat niet de grootste vraag naar energie bestaat. Inzetten op een groot percentage betekend dat er een andere energiedrager noodzakelijk is om de energie die van april tot oktober opgewekt wordt op te slaan voor de donker maanden. Dus 25-50% max. Een goede energiedrager zou waterstof kunnen zijn. Hiervoor zouden meerdere waterstoftanks onder de grond/water in de uiterwaarden kunnen worden gestopt. Dit indien de gemeente volledig zelfvoorzienend wil zijn. Bijkomend voordeel van exploreren van waterstof is dat het getransporteerd lijkt te kunnen worden in het bestaande gasnetwerk, er niet genoeg grondstoffen zijn om het gehele mobiliteitsvraagstuk op te lossen met accu's als elektriciteitsdrager. Waterstof gaat gegarandeerd in auto's, met name vrachtauto's gebruikt worden.
  8-3-2020 21:09:44
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren