Uitwerking energie zonnevelden: waar moet je op letten?

 • Aantal keer bekeken 98
 • Terug

Om te bepalen waar je op moet letten bij energie hebben we tijdens de gebiedsconferentie workshops georganiseerd. In een analyse van de resultaten hebben we ruim 60 criteria gevonden. Dit is een soort controlelijst. Bijna al deze criteria kunnen aandacht vragen bij een energieproject. Link naar overzicht van criteria voor de beoordeling van modellen voor grootschalige opwek.

Hoe kan deze lijst gebruikt worden voor een besluit over energieopwekking? Om daar een beeld van te krijgen hebben we een selectie gemaakt en hoofdcriteria gemaakt. Daarin staan drie groepen criteria: ten eerste de criteria die het belangrijkste zijn bij de nadelen/bezwaren/problemen. Ten tweede de criteria die over kansen en voordelen gaan. En ten derde criteria die voor onze afweging belangrijk zijn maar die niet genoemd zijn tijdens de gebiedsconferentie.

Deze hoofdcriteria gebruiken we om een afweging te maken. Bij de uitwerking van een voorstel kijken we vaak meer in detail.

We nemen de volgende criteria voor zon in de afweging op:

Criteria die te maken hebben met de nadelen van zonnevelden

 • Sfeer/beleving:  Hoe minder het de sfeer of de beleving van een gebied aantast hoe minder nadelen er zijn. Maar dit levert niet altijd eenduidige beelden op. Zo stelt de provincie Zeeland bijvoorbeeld dat zonnevelden vooral tegen dorpen aan moeten liggen zodat het open land groen blijft. Maar vanuit het dorp gezien verandert de beleving dan natuurlijk wél. In het algemeen kun je zeggen dat beleving bij zonnevelden vooral samenhangt met zichtbaarheid.
 • Zichtbaarheid: dit is dus een belangrijk criterium. In het geval van zonnevelden is de zichtbaarheid goed te beïnvloeden, je kunt ze vrij makkelijk afschermen. En daar kom je op een overgang van nadelen naar voordelen.

Criteria die zowel met nadelen als voordelen van zonnevelden te maken hebben

 • Koppelkansen landschap: Je kunt met landschapsingrepen bij zonnevelden de negatieve gevolgen van zonnevelden weghalen of afzwakken. Je kunt ook nieuwe landschappen maken. Voorbeeld
 • Koppelkansen met overige functies. Koppelkansen voor landschap hangen sterk samen met de overige koppelkansen die er voor zonneparken lijken te zijn. Deze hebben we aangegeven bij het stuk over de transformatiezone.

Ook nu geldt dat we als overheid óók kijken naar criteria voor energieopbrengsten.

 • Realisatiekans. Of zonnevelden gerealiseerd worden hangt sterk af van grondeigenaren (is het financieel aantrekkelijk) en of er een goede balans is tussen de voor- en nadelen voor aanwonenden en gebruikers van een gebied. 
 • Hoeveelheid opwekking. Het maakt voor ons uit of een gebied groot genoeg is om de gewenste hoeveelheid energie op te wekken. Omdat zonne-energie om grote gebieden gaat is dat extra belangrijk. 

Bij zonnevelden wordt vaak ingebracht dat het ruimteslurpers zijn en dat er bijvoorbeeld waardevolle landbouwgrond voor verdwijnt. Daar staat tegenover dat er net zoveel inbreng tijdens de gebiedsconferentie is geweest die de andere kant op wijst (zonnevelden zijn beter voor biodiversiteit en economie dan landbouw). Als het gaat om de afweging landbouw-zonneparken dan vinden we dit toch vooral een economische zaak. En we zien dat in de praktijk grondeigenaren hun eigen afweging maken. Voor sommige is de grond cruciaal voor hun bedrijfsvoering (de WUR). Andere kijken naar de hogere grondwaarde van een zonneveld en besluiten het te doen.

Wat vindt u van de stap van de 63 criteria naar deze 6 criteria. Als je moet kiezen zijn dit dan inderdaad de belangrijkste criteria?

Terug

Deel

Reacties

 • De agrarische natuurvereniging wil in dit verband nogmaals het belang van het toekomstperspectief voor boeren in het Binnenveld benadrukken, evenals de bijdrage van natuurinclusieve landbouw en/of agrarisch natuur- en landschapsbeheer op de biodiversiteit. Er mag geen grond uit de landbouw worden vervreemd, ook niet tijdelijk. Het toestaan van zonnepanelen in het buitengebied werkt bijzonder marktverstorend. Wanneer nu zonnepanelen worden toegestaan, zullen eigenaren van gronden hun grond vrij willen houden voor de mogelijkheid voor zonnepanelen. Toegang tot nieuwe grond voor blijvende boeren wordt zo onmogelijk gemaakt. Het is geen goede zaak dat de gemeente verkoop van gronden in het Binnenveld voor zonneparken geheel overlaat aan de afweging van de grondeigenaren.
  29-3-2020 21:12:13
 • Vooral letten op gevolgen bodembiodiversiteit in reltatie tot heel beperkte energiewinst. Zonnevelden in Nederland zijn maar 1100 uur per jaar effectief en dan vooral op momenten dat de vraag naar elektra laag is. In de winteravonden en nachten is de vraag naar duurzame energie hoog maar leveren ze niets. Dat terwijl de gevolgen voor de bodembiodiversiteit zeer negatief zijn. Men creëert hier zelf zombiebodems mee! Om een indruk te geven van de flora en fauna die met dit beleid over het hoofd gezien wordt: Het opgetelde gewicht van het bodemleven per hectare weiland is ruim 24.000 kilo! (*zie onder) Dat dit ondergrondse leven minder goed met het blote oog waarneembaar is, maakt het niet minder belangrijk voor het totale ecosysteem. Al dat bodemleven wordt gevoed door de fotosynthese van de bodemgewassen. Direct via de wortels (suikers, organische zuren, aminozuren, maar ook antibiotica) of indirect via opbouw van organische stof (wortel- en gewasresten). Het wegnemen van een groot deel van het zonlicht aan het maaiveld, ontneemt voedselbronnen aan het bodemleven. Dat is geen hogere wiskunde. * Bodemleven in vruchtbare grond (Stockli 1950): Per hectare zijn aanwezig: Bacteriën en actinomyceten 10.080 kg, Schimmels 10.000 kg, Protozoën 379 Kg, Nematoden (aaltjes) 50 Kg, Springstaarten 6.5 Kg, Mijten 4,4 Kg, Enchytraeen 15 Kg, Duizendpoten, insecten, spinnen 67 Kg, Regenwormen 4.000 Kg en mollen 1 Kg.
  27-3-2020 10:45:49
 • Ook hier zou ik beginnen met de positieve criteria: opwek en realisatiekans, gevolgd door koppelkansen en als laatste sfeer en zicht. Net andersom dus. Behoud van zoveel mogelijk biodiversiteit mis ik nog als expliciet criterium. Hoort bij de koppelkansen.
  22-3-2020 19:04:19
 • Waarom wordt er geen rekening gehouden met de bewoners van het gebied waar zonnevelden bedacht zijn? De zichtbaarheid van een zonneveld is het punt tegen een zonneveld. Er zijn genoeg mogelijkheden om dmv zonnepanelen de benodigde energie op te wekken. Waarom meteen voor de laatste optie van de Ladder voor duurzame verstedelijking kiezen. Waarom heeft de WUR - die in deze visie wel erg veel invloed lijkt te hebben - dan nog niet haar verantwoordelijkheid genomen en zonnepanelen op de daken van haar gebouwen geplaatst? Oh ja, de WUR heeft de gronden wel nodig voor haar bedrijfsuitvoering, maar de boeren die hier al vele generaties wonen en werken en in onze voedselvoorziening voorzien, die kunnen hun bedrijf wel op offeren en voor zonnepanelen kiezen? Zoals al bij ander artikel aangegeven: Wageningen is te klein om zelfvoorzienend te zijn in haar energie. Dit zijn ook vraagstukken die op veel grotere schaal aangepakt moeten worden. Niet door dan ons beperkte stukje natuur dan maar vol te gooien met zonnepanelen.
  22-3-2020 12:46:01
 • Ik vindt deze criteria volstrekt ontoereikend. Hoe ga je hier nou op sturen als er aanvragen voor realisatie binnen het transformatiegebied komen? Het lijkt nu vooral overgelaten te worden aan grondeigenaren en ontwikkelaars. Hier zal echt nog een hele slag gemaakt moeten worden, waarbij ook de belangen van de omwonenden worden meegenomen.
  21-3-2020 18:22:21
 • zie eerdere reacties van mij, oa bij de transformatie van het gebied zuidelijke Binnenveld en Nude en bij algemeen over energie.
  20-3-2020 12:00:48
 • ik zie nergens staan dat rekening met omwonenden moet worden gehouden. Het is asociaal om een zonneveld direct op de erfgrens te plaatsen. Dit creeert een soort van schutting waar men niet op zit te wachten. Voorstel: houd minimaal 100 meter afstand van de erfgrenzen van bewoners in het buitengebied (met windmolens is dat nu wettelijk zelfs 400 meter).
  16-3-2020 15:33:41
 • Leo
  Het voorbeeld in Wijhe is prachtig en inspirerend. Grappig dat in het artikel staat dat de WUR hieraan meewerkt. Mijn complementen voor de betreffende WUR-medewerker. Maar het zou nog beter zijn als de WUR deze creativiteit op eigen terrein / proefvelden botvierde in plaats van daarvoor de in dat artikel gehekelde "deal tussen projectontwikkelaar en grondeigenaar".
  8-3-2020 10:08:11
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren