Uitwerking energie windmolens: de beoordeling van windmolenlocaties

 • Aantal keer bekeken 233
 • Terug

We hebben 5 locaties voor windmolens met elkaar vergeleken op de criteria die we in het voorgaande beschreven hebben. Dit zijn locaties in de gebieden die in het participatieproces genoemd zijn. Het gaat om de criteria sfeer/beleving, zichtbaarheid, regionaal effect, milieu-gezondheid, kans op schade aan bestaande natuur, realisatiekans en ruimte voor meer dan 1.

De locaties zijn

 • campus noord
 • Wageningse Berg/bos
 • kern Binnenveld
 • Nude/Binnenveld zuid (Grebbedijk tot nieuwe kanaal)
 • rondom de haven

Onderzoekslocaties windturbines gemeente Wageningen.
Zoeklocaties voor windenergie
Deze afbeelding is gemaakt door de gemeente Wageningen.

 

1. Campus noord

Sfeer/beleving.
Voor deze locatie hangt de beleving erg af vanuit welke positie je deze benadert. Vanaf de provinciale weg is het ronduit een stedelijke beleving met de campus op de achtergrond maar vanuit oostelijke of westelijke richting valt de weg wat minder op (je hoort ‘m wel). We stellen dat de locatie min of meer in een stedelijke belevingsomgeving ligt.

Zichtbaarheid.
De zichtbaarheid is groot en vanaf verschillende kanten.

Regionaal effect.
Het regionale effect hangt er vanaf of er molens langs de A 12 komen. Als dat zo is dan hoort deze locatie min of meer bij die lijn (nader te beoordelen). Als er daar geen molens komen dan staat er in een vrij groot gebied om deze locatie heen geen andere molen en is het effect dus groot.

Milieu-gezondheid, afstand tot woningen
Er staan nogal wat verspreide woningen aan de noordzijde van de locatie binnen een kilometer.

Kans op schade aan bestaande natuur.
De effecten op natuur zijn waarschijnlijk beperkt.

Realisatiekans.
De realisatiekans is vrij onzeker vanwege de nabijheid van veel andere functies.

Ruimte voor meer dan 1 windmolen
Op basis van de uitsluitingskaart lijkt het erop dat er misschien 2-3 molens kunnen maar dat lijkt echt een maximum.

Uitsluitingenkaart windturbines campus noord.

Uitsluitingenkaart campus noord

Bron: gemeente Wageningen

 

2. Wageningse Berg/bos

Sfeer/beleving
Een windmolen in het bos is voor sommigen een grote inbreuk op de sfeer en de beleving van het bos, anderen stellen juist dat je er niet zo veel van merkt.

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid is tamelijk groot vanwege de relatief open Eng en Uiterwaarden. Uit een analyse blijkt dat de molen zo groot is dat hij niet verdwijnt achter de heuvel of het bos, hij blijft zichtbaar. Het bos heeft geen gesloten bladerdek en een molen zal op verschillende plekken in het bos zichtbaar zijn. Op bijgaande massa-ruimtekaart ziet u de beslotenheid van het bos (hoe lichter hoe opener).

Wageningseberg

Ruimtemassakaart van het bosgebied

LOSstadomland heeft deze kaart gemaakt op basis van kaartlagen uit de Atlas Leefomgeving.

Regionaal effect
Het regionale effect is groot. De Wageningse Berg is een iconisch landschap waar stuwwal en riviergebied elkaar ontmoeten. Tijdens de workshop over de kwaliteiten van de gebieden werd dit punt als belangrijkste genoemd.

Milieu-gezondheid, afstand tot woningen
Er wonen niet zoveel mensen in de buurt dus de gezondheidsrisico’s zijn beperkt.

Kans op schade aan bestaande natuur
De effecten op natuur zijn nog niet bekend maar het is wel een risico.

Realisatiekans
De slagingskans is erg onzeker omdat we landelijk nog weinig ervaring hebben met windmolens in bos.

Ruimte voor meer dan 1 windmolen
Er is mogelijk ruimte voor minimaal 3 molens.

Uitsluitingenkaart windturbines bos

Uitsluitingenkaart bos

Bron: gemeente Wageningen

 

3. Kern Binnenveld

Sfeer/beleving
Windmolens in het noordelijk Binnenveld hebben een grote impact op de beleving. Het laatste stukje landelijk gebied in het zuiden van de Vallei krijgt een stedelijkere uitstraling.

Zichtbaarheid
De zichtbaarheid is groot, het is een open gebied, en de molens zijn vanaf alle plekken in de vallei en de hellingen waar geen struiken of bomen staan waarneembaar.

Regionaal effect
Er is een grote regionale afhankelijkheid. Als je eenmaal start met windmolens in een van de gemeentes kun je ze het beste zo plaatsen dat ze samen, dus van alle gemeentes samen, aan de buitenzijde een cirkel vormen. Met een globale cirkelvorm nemen ze een zo klein mogelijk deel van de horizon in.

Milieu-gezondheid, afstand tot woningen 
Er wonen weinig mensen in de buurt.

Kans op schade aan bestaande natuur
De ontwikkeling van dit gebied naar weidevogelgebied wordt minder makkelijk.

Realisatiekans
De realisatiekans is vrij groot als je eenmaal het besluit genomen hebt om de belevingsstap te maken.

Ruimte voor meer dan 1 windmolen
Er is ruimte voor waarschijnlijk minimaal 3 molens. Maar hier is wel de samenwerking tussen gemeentes van belang. Als gemeentegrenzen en uitsluitingsgebieden bepalend worden voor de plaatsing is de impact groter dan nodig.

Uitsluitingenkaart windturbines Binnenveld.

Uitsluitingenkaart Binnenveld

Bron: gemeente Wageningen

 

4. Nude/Binnenveld zuid

Sfeer/beleving en zichtbaarheid
Dit is een locatie die vergelijkbaar is met de locatie Binnenveld noord. Iets minder zichtbaar, iets minder effecten op natuur maar met een complexere impact op de beleving. Het verandert de beleving van het Binnenveld maar ook van de vallei tussen de twee koppen Grebbeberg en Wageningse Berg.

Regionaal effect
Als er molens in het Binnenveld noord komen én hier, dan gaan deze in de horizon vaak overlappen en lijkt het alsof er ‘overal’ molens staan.

Milieu-gezondheid, afstand tot woningen
Het gebied is wat dichter bewoond, zeker aan de Rhenense zijde.

De realisatiekans
Is waarschijnlijk lager dan in het binnenveld. Een vergelijking met andere locaties op dit onderwerp is moeilijk.

Ruimte voor meer dan 1 windmolen
Er liggen nogal wat wettelijke beperkingen nabij dit gebied, maar misschien zijn 2 of 3 molens wel haalbaar.

Uitsluitingenkaart windturbines Nude.

Uitsluitingenkaart Nude

Bron: gemeente Wageningen

 

5. Rondom de haven

Sfeer/beleving
De enige locatie binnen de belevingsomgeving van een industriegebied is de haven waar enkele hoge gebouwen staan (tot 55 meter). Iedere molen die in die belevingsomgeving geplaatst wordt heeft een beperkte impact. Vooral om deze reden wordt er ook al vele jaren naar deze locatie gekeken.

Zichtbaarheid
Het maakt daarbij niet zoveel uit dat de zichtbaarheid vrij groot is. 

Regionaal effect
De locatie maakt in het beeld deel uit van de Wageningse stedelijke omgeving. Daardoor is het regionale effect beperkt.

Milieu-gezondheid, afstand tot woningen
De locatie is aan de rand van de stad en ligt dus tegen allerlei functies aan. Het meeste wonen is op enige afstand omdat er een bedrijventerrein tussen ligt. Daarnaast past de molen waarschijnlijk binnen de milieukoepel van de haven en zijn functies al op een bepaalde manier geordend.

Kans op schade aan bestaande natuur
Effecten op natuur kunnen vrij groot zijn vanwege de gevarieerde natuur in de uiterwaarden.

Realisatiekans
De realisatiekans lijkt redelijk groot maar vanwege mislukkingen in het verleden is het toch onzeker.

Ruimte voor meer dan 1 windmolen
Er is vooralsnog ruimte voor één molen. Je zou nog eens kunnen kijken naar een iets ruimer zoekgebied.

Uitsluitingenkaart windturbines haven.

Uitsluitingenkaart haven

Bron: gemeente Wageningen

Voordat er windmolens kunnen komen is onderzoek nodig. Waar moeten we beginnen? Zet de locaties in voorkeursvolgorde:

 1. Rondom de haven
 2. Kerngebied Binnenveld
 3. Wageningse berg/ bos
 4. Noordzijde campus
 5. Nude/Binnenveld zuid (grebbedijk tot nieuwe kanaal)

Hieronder kunt u een reactie plaatsen met uw volgorde en de argumenten voor uw keuze. ​​​​​​

Terug

Deel

Reacties

 • Kwa schaal en beleving lijken binnen de gemeentegrenzen de lokaties Campus Noord, de haven en het Binnenveld de meeste geschikte lokaties. Met het oog op de regionale energie strategie zullen er vast ook mogelijkheden zijn om in (grens)gebieden met naburige gemeenten samen te werken. Molens langs de Mansholtlaan /a12/a30. Creeer samen een energielandschap dat kan bestaan uit molens, zonnepark en (voedsel)bossen
  31-3-2020 9:39:25
 • Enkele windmolens kunnen in een groot deel van de Wageningse energiebehoefte voorzien. Om vergelijkbare hoeveelheden energie op wekken met zon moeten er een enorm zonneveld gebouwd worden waarvoor de gemeente Wageningen eigenlijk te klein is. Nagenoeg het volledige transitiegebied moet vol gezet worden. Alle locaties moeten daarom overwogen worden voor windmolens. Zichtbaarheid is gelijk voor alle locaties, dus hoeft niet meegewogen te worden. Het enige geldige argumenten zijn afstand tot bewoning en schade voor vogels. - Overkant van de Rijn werd in de gebiedsconferentie wel genoemd maar op deze website niet. Waarom? Lijkt me een prima locatie. Te dicht bij de gemeentegrens? - Een regionale aanpak is logisch voor de energietransitie. Regio Gelderse vallei werd genoemd, Maar ook samenwerking met de Betuwe zou gezocht moeten worden. - Het argument van lage slagingskans van windmolen op de berg "omdat we landelijk nog weinig ervaring hebben met windmolens in bos" vind ik erg zwak. Als we landelijk nog geen ervaring hebben kunnen we toch best naar Duitsland kijken...
  28-3-2020 18:19:05
 • Vrijwel alle locaties zijn ongeschikt voor het plaatsen van windmolen. Dit is ook al uit eerdere onderzoeken gebleken en het zou dus vreemd zijn om opnieuw tijd en energie te verspillen aan het onderzoeken van onrealistische plannen. Alleen ten noorden van de campus, langs de Manshaltlaan zou wellicht een optie kunnen zijn. Het is ook veel logischer om windmolens te plaatsen langs snelwegen (bv. A12 en A15); afstemming op regionaal niveau is dan belangrijk.
  23-3-2020 6:19:02
 • Voorkeur voor locatie b en d
  22-3-2020 19:39:11
 • Als Duitsland al een norm hanteert van minimaal 1000m, waarom zouden we dan niet naar hun ervaringen luisteren. Ze hebben niet voor niets die norm zo hoog liggen. Moeten we eerst zelf weer de consequenties ervaren voordat we de ervaringen van anderen durven te accepteren? Ten tweede worden veel gebieden gebruikt door volgens en andere dieren. Moeten we hun rust dag en nacht gaan verstoren, naast onze rust. Als er al een geschikte locatie is dan mogelijk D noordzijde campus. Maar kijk liever naar alternatieven dan windmolens of inderdaad naar andere locaties buiten de gemeente.
  22-3-2020 19:19:23
 • Haven 1ste keuze; binnenveld 2de keuze; Campus 3de keuze - randen campus uit de buurt van studentenflats; Wageningse berg 4de keuze; Nude 5de keuze want te dicht bij inwoners.
  22-3-2020 18:59:59
 • Het bos tussen Wageningen en Renkum heeft een hoge natuurwaarde. Zo zijn er volgens de zoogdierenatlas van provincie Gelderland tal van vleermuizensoorten gesignaleerd. Het betreft o.a. Baardvleermuis, Watervleermuis, Franjestraat, Gewone grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis. Windmolens vormen een groot risico voor vleermuizen, vooral op zomeravonden met relatief lage windsnelheden.   Verder is het bos broedgebied van de Europees beschermde vogelsoorten zwarte specht en wespendief. Het zou een grof schandaal zijn als deze vogels nota bene in de groene gemeente Wageningen niet veilig zouden zijn. Kortom, de Wageningse Berg is totaal ongeschikt voor windturbines. Verder sluit ik me volledig aan bij de woorden van Martin Looijen.
  22-3-2020 17:48:59
 • Realisatiekansen voor windturbines op locatie 2 t/m 5 is nihil. Oftewel er zijn grote ecologische bezwaren, is de ruimte te beperkt of wordt niet aangesloten bij al aanwezige lijn(infra)structuur. Als er al windturbines moeten worden geplaatst dan blijft ruimtelijk-ecologisch gezien alleen de locatie Campus Noord over en parallel aan de provinciale weg N786 als zoeklocatie over. Nader onderzoek zal moeten aantonen welke aanvullende belemmeringen van invloed zijn op aantal en grootte van de windturbines.
  22-3-2020 14:12:41
 • Geen van de opties voldoen. Wageningen heeft niet de ruimte om zelf windmolens te kunnen plaatsen zonder daarbij ernstige afbreuk te doen aan leefbaarheid van bewoners en de natuur. Houdt rekening met de bewoners van de genoemde locaties. Een windmolen is hoog en van veraf al te zien. Zeker in het open gebied van het Binnenveld. Wanneer Wageningen zo graag windmolens wil 'hebben' dan moet het meedoen met regionale/landelijke projecten. Zoals windmolens op zee of in Flevoland. Dit is niet per gemeente zelf op te lossen! Dit daarbij los van het vraagstuk of een windmolen wel een juist keuze is, gezien het feit dat hoge subsidies nodig zijn om ze te realiseren.
  22-3-2020 12:20:08
 • Geen van de opties voldoen. Wageningen heeft niet de ruimte om zelf windmolens te kunnen plaatsen zonder daarbij ernstige afbreuk te doen aan leefbaarheid van bewoners en de natuur. Houdt rekening met de bewoners van de genoemde locaties. Een windmolen is hoog en van veraf al te zien. Zeker in het open gebied van het Binnenveld. Wanneer Wageningen zo graag windmolens wil 'hebben' dan moet het meedoen met regionale/landelijke projecten. Zoals windmolens op zee of in Flevoland. Dit is niet per gemeente zelf op te lossen! Dit daarbij los van het vraagstuk of een windmolen wel een juist keuze is, gezien het feit dat hoge subsidies nodig zijn om ze te realiseren.
  22-3-2020 12:19:45
 • Eerdere plannen om windmolens binnen de Wageningse gemeentegrenzen te plaatsen werden in de jaren 2012-2014 afgeblazen door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenteraad. Ook volgende pogingen zullen niet succesvol zijn, en daarmee een verspilling van geld en energie. Verbazingwekkend is dan ook de hardnekkigheid waarmee deze optie genoemd wordt. Gemeenteraad en College zouden er (weer) voor moeten kiezen, deze optie expliciet te verwerpen en andere mogelijkheden moeten onderzoeken om Wageningen klimaatneutraal te maken. Die zijn er wel degelijk, zoals participaties in windmolens op zee en veel sterker inzetten op energiebesparing. Wanneer de Wageningse politiek die kant uitgaat kan zij draagvlak behouden voor het klimaatneutraal maken van de gemeente én de kostbare natuur binnen onze gemeentegrenzen sparen. Een van de gevolgen van de Coronacrisis is waarschijnlijk, dat we blijvend dichter bij huis gaan recreëren. Het behoud van uiterwaarden, bos en binnenveld is ook daarom van het grootste belang.
  21-3-2020 20:30:01
 • In de Startnotitie is een veel te rooskleurig beeld neergezet over windenergie, zowel wat betreft opbrengsten als ruimtelijke mogelijkheden. - in de startnotitie wordt gerekend met een jaaropbrengst per molen van 3 Mw van 27 Tj. Dit is de opbrengst van een molen op zee, of in een zeer windrijk gebied. Gelderland is een windluw gebied (bron: CBS) waar je kunt rekenen op een opbrengst ca 2/3 van dit bedrag. De benodigde hoeveelheid molens is dan 27 ipv 18 - in Duitsland is de minimale afstand tot bebouwing 1000m. Als je deze norm in Wageningen toepast is er - afgezien van alle andere argumenten - geen ruimte voor windmolens - de minimale afstand van een windmolen tot een hoogspanningslijn is 200m. Op het kaartje staan deze zones te klein afgebeeld. - de minimale afstand tot industrie bedraagt ca 600m. Een windmolen past dus lang niet tussen de steenfabriek in de Maneswaard en de olieterminal aan de Grebbedijk. Alleen om deze reden valt locatie de Haven af. - Om een molen te kunnen bouwen moet er een weg / tracé aangelegd worden waar het benodigde zware verkeer overheen kan. - Rond de bouwplaats moet een emplacement komen van voldoende omvang en draagkracht om het zware verkeer en bouwkranen te kunnen opstellen. - De toegangsweg en het emplacement moeten altijd beschikbaar blijven voor onderhoud, afbraak en calamiteitenbestrijding, dus hoogwaterbestendig en geen aanplant van bomen - gemeente Veenendaal heeft zoekgebieden buiten de gemeentegrenzen ivm weinig of geen beschikbare ruimte. De randvoorwaarde van opwek binnen de gemeentegrenzen is dus niet spijkerhard. Laten we in Wageningen hier ook realistisch in zijn: onze buitenruimte is te beperkt en te waardevol om op te offeren aan windmolens die niet veel opleveren.
  20-3-2020 15:37:38
 • Alle opties krijgen voldoende wind. Daar is al onderzoek naar gedaan. Dus dat is geen argument om op te kiezen. Alle opties zullen op forse weerstand stuiten, dus dat is ook geen argument om op te kiezen. Als de verplichting wordt aangehouden 400 m van woningen en als vuistregel liefst 1000 m en in elk geval 800 m vanaf de bebouwde kom, dan voldoet mogelijk de locatie haven niet aan (check?). Voor twee opties zijn harde belemmeringen, die niet zomaar uit de weg zijn geruimd (N2000), alhoewel de ADC-regel dat na een lange procedure wellicht wel mogelijk maakt. Dan moet wel compensatie dichtbij worden gerealiseerd, vind ik. Wind in het bos zou de mogelijkheid geven om de landbouw uit het bos en het beekdal te laten verdwijnen en dus winst voor biodiversiteit te realiseren (eindelijk zouden daar de hekken weg kunnen en de natuur vrijelijk zijn gang kunnen gaan: nog meer orchideeën). Toch denk is dat dit een moailijke weg zal worden. Blijven over de campus, de kern van het Binnenveld en het zuidelijke Binnenveld/Nude. De keuze tussen deze beide laatste locaties zou ik afhankelijk willen maken van wat met name de gemeente Rhenen gaat doen. Als zij molens willen plaatsen in de kern, dan zou ik daar graag één plukje van willen maken en dan heel zorgvuldig ingepast zodat het open karakter van het Binnenveld zo weinig mogelijk wordt aangetast. Mocht dat niet doorgaan dan lijkt de de optie tussen Haarweg en Haarwal de beste. En ten noorden van de campus de volgende. De laatste heeft het voordeel dat de impact op het landschap kleiner is, maar is wel heel dicht bij bebouwing. En als ook dat niet lukt, dan toch weer naar de kern van het Binnenveld.
  20-3-2020 11:54:38
 • WUR
  Vanuit de WUR gezien zijn de kleigronden ten zuiden van de Haarweg en de zandgronden rond de Campus niet beschikbaar voor energie opwekking ivm het WUR onderzoek. De WUR is bereid om mee te denken met de plaatsing van windmolens in het gebied tussen de Haarweg en de Haarwal. De aanwezigheid van hoogspanningsmasten maken plaatsing wel lastig, maar waarschijnlijk niet onmogelijk.
  18-3-2020 22:30:13
 • Financiën Voor de verkenning zijn businesscases uitgewerkt. Uit berekeningen blijkt dat de exploitatie van windenergie in bossen mogelijk is. Wel is het rendement lager dan op locaties met vergelijkbaar windaanbod buiten bossen. Het type windmolen heeft veel invloed op het rendement. Door diverse ecologische, maatschappelijke, politieke en overige overwegingen is het afbreukrisico voor projectontwikkelaars momenteel groter voor locaties in bossen dan daarbuiten. (Bron: “verkenning (on-) mogelijkheden windenergie in bosgebieden,“ auteurs oa Wing Wageningen. Zoals eerder opgemerkt: kies niet voor versplintering, maar voor concentratie langs bijvoorbeeld drukke verkeersaders/snelwegen. De enige plek in onze gemeente die te overwegen valt is bij de commerciële haven. Alle andere NIET DOEN!!!
  18-3-2020 16:30:08
 • Ik ben het eens met de reactie van W. van Lenthe. De opstellers van de criteria hebben niet alle aspecten meegenomen mbt grootschalige opwekking middels windmolens. Zichtbaarheid: Een gesloten landschap zou beter geschikt zijn dan een open. Onjuist. Het dringt kennelijk niet helemaal door dat moderne molens een ashoogte hebben van 100m en hoger met bladlengtes van ca 65m. . Kans op schade aan bestaande natuur. Het woord KANS kan worden weggelaten. De bouw van windmolens vraagt ruimte en toegang tot de locatie voor zeer grote en zware transporten. Het transport van masten van de productielocatie naar de bouwplaats is een grote logistieke uitdaging. Omdat een mast in een stuk qua gewicht en omvang niet te transporteren valt, wordt de mast in onderdelen getransporteerd en op locatie in elkaar gezet. De verschillende onderdelen zijn zo groot als mogelijk. Ook de afmetingen van de gondel en de rotorbladen zijn aanzienlijk en de benodigde ruimte voor de gigantische kranen tijdens montage eveneens. Er is dus geen KANS op schade aan de natuur maar AANZIENLIJKE schade is een realiteit. Plaatsing van windmolens in een natuurgebied of bosrijke omgeving is dus bepaald geen goed idee. ALS je al molens wilt plaatsen komt hiervoor een open gebied in aanmerking bv langs de Nederrijn. Een nadeel van windenergie zijn de hoge investeringskosten. Een van de landelijke leveranciers van windenergie verwoordt het zo: "Om windmolens te kunnen exploiteren, moeten wij een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De zogenaamde SDE+. Deze subsidie hebben wij nodig om windmolens financieel haalbaar te maken." Daarnaast; veel lawaai, schade aan flora en fauna (doodslag vogels en vleermuizen) en de natuurbeleving (belangrijk in recreatie) wordt veel minder.
  18-3-2020 8:41:28
 • Helaas concludeer ik dat opstellers van de criteria niet helemaal goed zicht hebben op grootschalige opwekking middels windmolens. Zichtbaarheid: Een gesloten landschap zou beter geschikt zijn dan een open. Het dringt kennelijk niet helemaal door dat moderne molens een ashoogte hebben van 100m en hoger met bladlengtes van ca 65m. . Kans op schade aan bestaande natuur. Het woord KANS kan worden weggelaten. De bouw van windmolens vraagt ruimte en toegang tot de locatie voor zeer grote en zware transporten. Het transport van masten van de productielocatie naar de bouwplaats is een grote logistieke uitdaging. Omdat een mast in een stuk qua gewicht en omvang niet te transporteren valt, wordt de mast in onderdelen getransporteerd en op locatie in elkaar gezet. De verschillende onderdelen zijn zo groot als mogelijk. Ook de afmetingen van de gondel en de rotorbladen zijn aanzienlijk en de benodigde ruimte voor de gigantische kranen tijdens montage eveneens. Er is dus geen KANS op schade aan de natuur maar AANZIENLIJKE schade is een realiteit. Plaatsing van windmolens in een natuurgebied of bosrijke omgeving is dus bepaald geen goed idee. ALS je al molens wilt plaatsen komt hiervoor een open gebied in aanmerking bv langs de Nederrijn. Een nadeel van windenergie zijn de hoge investeringskosten. Een van de landelijke leveranciers van windenergie verwoordt het zo: "Om windmolens te kunnen exploiteren, moeten wij een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De zogenaamde SDE+. Deze subsidie hebben wij nodig om windmolens financieel haalbaar te maken." Over de duurzaamheid van de molens is ook nog wel iets te zeggen Uit een onderzoek dat Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) uitvoerde blijkt dat de winning van grondstoffen voor de bouw van de windturbines vaak samengaat met milieuschade en mensenrechtenschendingen. Het betreft onder meer de lageloonlanden en middeninkomenslanden Zambia, Congo, China en Zuid-Afrika. Er is sprake van kinderarbeid en watervuiling. De producenten Vestas, Siemens Gamesa Renewable Energy en Nordex kijken niet waar hun mineralen vandaan komen.
  17-3-2020 18:47:24
 • Reactie op C: Wageningse berg/bos Om boven bomen wind te gaan meten is geen verstandige optie. De reden daarvoor is dat er al in 1988 tot 1996 uitgebreid wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de wind patronen en opbrengsten van de wind direct boven boomtoppen in het Speulderbos op de Veluwe. Dit is gebeurd door het wetenschappelijke afdeling van het KNMI en is uitgevoerd middels meerjarig meetreeksen om inzicht te krijgen hoe onder andere de wind zich gedraagt direct boven de bomen-toppen. De uiteindelijke resultaten waren dat er een behoorlijke verstoring van het heersende windpatronen is door de onderliggende bomen. Er wordt in Nederland regelmatig geopperd om in bossen boven de bomen windmolens te plaatsen, dit gebeurt nauwelijks bij mijn weten omdat de geschatte energieopbrengst heel slecht te prognosticeren is door de variabele die ontstaan boven bosgebied. Dus onzekerheid t.a.v. de investering. Wanneer je besluit om toch een windmolen op de berg te plaatsen heb je ook met aspecten te maken zoals enorme zware machines in het bos en kabelgraafwerkzaamheden met ook een toegangsweg aanleggen voor installatie en meerjarig onderhoud. Wat voor een impact zal dit zijn op ons bos op de berg, willen we dat. Een ander bijkomend aspect is dat er in dat bos er vele grafheuvels liggen deze zijn goed gedocumenteerd alleen las ik in de media dat vermoedelijk er nog vele liggen die de komende jaren nog onderzocht moeten worden. Dan moet je zeker de grond met rust laten alvorens er duidelijkheid is en zeker geen brede weg aanleggen voor windmolens. Ik vind het onverstandig als er een besluit wordt genomen tot plaatsing van deze windreuzen, gezien de onzekere rendement door het verstoren van het windpatroon veroorzaakt door het onderliggende bomen. En je vernielt het bos onherstelbaar voor bomen en grondstructuur en mogelijk historische vondsten van grafheuvels
  17-3-2020 14:29:25
 • Windmolens zijn sowieso niet gewenst in Wageningen. Laten we maximaal inzetten op zonne-energie, in het bijzonder in het bebouwde gebied. Maar mocht er toch over windmolens gedacht worden, dan zijn locaties in 'natuurgebied' (EHS en Habitat- of Vogelrichtlijngebied) no-go-opties. Niet omdat ik dat vind, maar omdat de rechter dit naar alle waarschijnlijkheid zal vinden. En velen zullen alle juridische mogelijkheden benutten om dit gelijk te halen. Dus, gemeente Wageningen, wees wijs en kies voor de weg van de haalbaarheid en blijf weg van berg, bos, rivier en Binnenveldse hooilanden. Als het echt niet anders kan, maak dan samen met Ede een mooie as van windmolens langs de Mansholtlaan/Dreeslaan.
  16-3-2020 18:05:45
 • Er zijn op deze web-pagina al veel valide argumenten ingebracht tegen het plaatsen van windmolens op de Wageningse berg, waar ik me graag volledig bij aansluit. Daarnaast zijn er ook bijdragen geplaatst die deze locatie juist geschikt achten, met het argument dat dit een windrijke locatie zou zijn. Dit laatste zou heel goed een misvatting kunnen zijn. Ik heb daar geen wetenschappelijk bewijs voor, maar wel ervaringen die op zijn minst twijfel doen rijzen aan de windrijkheid van het gebied van de berg. Ik fiets al 15 jaar het hele jaar 7 dagen per week, weer of geen weer, vier rondjes rond de Wageningse berg (Ritzema Bosweg, Onderlangs, Westbergweg, Gen. Foulkesweg). Het verbaast mij altijd weer dat ik op winderige dagen op de berg nauwelijks of niets van wind merk. Het maakt daarbij niet uit uit welke richting de wind waait. Pas als ik bij het Vitens pompstation vanaf de Ritzema Bosweg het Onderlangs opdraai krijg ik de volle wind en moet ik zeker in deze periode met harde westenwinden flink op de trappers staan. Het verschil in windkracht beneden in de uiterwaard en bovenop de berg is enorm, ook al ligt de berg ruim 40 meter boven de uiterwaard. Het kan zijn dat dit op nog grotere hoogte anders ligt, maar mijn ervaring geeft, tot het tegendeel is aangetoond, zeker reden tot twijfel aan het argument dat de Wageningse berg een windrijke locatie zou zijn.
  15-3-2020 17:02:20
 • Het geeft geen pas om het ‘bos op de Wageningse berg’ hier als mogelijke locatie voor windmolens op te voeren. Deze locatie en het draagvlak daarvoor binnen de Wageningse bevolking, is eerder al onderzocht met als gevolg dat de Gemeente daar heldere en concrete uitspraken over gedaan heeft. Nadat bijna duizend Wageningers een petitie hadden ondertekend heeft de Gemeenteraad in 2013 met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin de locatie ‘bos’ nadrukkelijk als mogelijkheid wordt uitgesloten. Onbegrijpelijk wat hier gebeurt. André Schaffers, Stichting Vrienden van de Wageningse Berg
  13-3-2020 13:31:31
 • cox
  Windmolens blijven heel lastig in een gemeente met weinig grond, veel inwoners en weinig draagvlak. Waarom koopt Wageningen geen windenergie/windmolen bijvoorbeeld op zee? Het hoeft tenslotte niet op de gronden in Wageningen zelf om de opgewekte energie toch toe te rekenen aan Wageningen. Om het zogezegd 'zelf te doen' is inmiddels een achterhaald concept. Ook de provinciale opgave/opdracht verschuift in die bovenlokale/nationale richting.
  12-3-2020 9:52:57
 • Ria
  Helemaal eens met Lisa Pijlman. Inderdaad makkelijk oordelen als je niet bij een genoemde locatie in de buurt woont. Voor ons geldt dat Nude en Havenlocatie. Hebben mensen wel in de gaten wat de omgeving al aan overlast ondervindt van al die grote fabrieken? Licht-geluid-verkeer. Over de Grebbedijk rijdt veel verkeer en dat dag en NACHT. ( van 50km. nooit gehoord). Een groot deel zijn vrachtauto's, waaronder tankauto's ('s nachts) voor laden bij de overslagterminal. Het gebrom van transformatoren en airco"s houd je uit de slaap. Wat voor overlast geeft een windturbine? Geluid draagt ver en zeker 's nachts. Daarnaast is er al horizonvervuiling genoeg in dat gebied. We moeten ervoor waken dat dit het afvoerputje van Wageningen gaat worden. Meer oog voor de bewoners in dat gebied zou zéér welkom zijn. En wie verzindt het om windmolens in bossen te plaatsen, dit is toch ongehoord. Mens en dier willen RUST.
  11-3-2020 13:49:15
 • De haven en de campus zijn de meest geëigende locaties, qua (industriële) bebouwing (de haven) en de moderne universiteitsgebouwen (de campus), waar toekomstgericht onderzoek plaatsvindt. Bebouwing in bos en natuurgebieden dient ten alle tijde vermeden te worden. Er moeten nl. ook gebieden zijn waar mens en dier NIET gehinderd worden door economische processen en waar biodiversiteit, natuurbeleving en rust voorop staan.
  10-3-2020 11:05:46
 • Windmolens horen niet in een bosgebied. Dus mijn volgorde is: eerst industriegebied, dan landbouwgebied. Volgorde dus 1 campus noord en rondom de haven 2 kern Binnenveld 3 Nude/Binnenveld zuid (Grebbedijk tot nieuwe kanaal) En de optie "Wageningse berg/bos" valt dus helemaal af!
  10-3-2020 6:44:13
 • Geen van de opties met de volgende toelichting van onze Stichting Behoud het Bos. Stichting Behoud het Bos heeft op 28 oktober 2013 tijdens de raadsvergadering de Gemeenteraad van Wageningen met gedegen en goede argumenten ervan weten te overtuigen dat plaatsing van windmolens in het bos van Wageningen geen optie is. De enorme schade aan het bos bij het plaatsen en onderhoud van de molens en de blijvende nadelige effecten van de windmolens op de flora en fauna van dit beschermd natuurgebied zijn daarbij uitgebreid aan de orde gekomen. Een motie daartoe werd dan ook in oktober 2013 met ruime meerderheid in de Raad aangenomen waarin de locatie “Bos” expliciet wordt uitgesloten als referentielocatie (zie bijlage raadsvoorstel 13.0209601). Een kleine duizend inwoners van Wageningen hadden een desbetreffende petitie in korte tijd ondertekend. Op zichzelf staat ook Stichting Behoud het Bos in principe achter het streven om Wageningen op termijn energieneutraal te maken, maar is het oppervlak van de gemeente Wageningen naar haar mening te klein om deze wereldomvattende problematiek zonder samenwerking met omliggende gemeentes alleen op te lossen. Tot grote verbazing en teleurstelling van de Stichting Behoud het Bos houdt de gemeente in de hoofdlijnennotitie het Wageningse berg/ bos wederom als optie open. Het moge duidelijk zijn dat zij dit onbegrijpelijk vindt, omdat de argumenten die in oktober 2013 tot het desbetreffende raadsbesluit hebben geleid nog steeds 100% valide zijn. Bovendien komt daar nu bij dat bos bij het neutraliseren van de negatieve effecten van CO2, fijnstof en PFAS uitermate belangrijk is. Tevens zal het opnieuw benoemen van het Wageningse bos als mogelijke locatie voor windmolens afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de locale politiek. Graag wil de Stichting Behoud het Bos dan ook haar standpunt herbevestigen, dat plaatsing van windmolens in het Wageningse bos volstrekt onaanvaardbaar is. Zij zal er dan ook alles aan doen om plaatsing in het bos te voorkomen.
  9-3-2020 17:37:03
 • Het is heel makkelijk praten heren Leo en Hans als je zelf niet op de Wageningse Berg woont om dan maar gewoon te zeggen dat dit een goede optie is omdat de Belmonteflat en het stadion al landmarks zijn. En dan wordt er in de beschrijving ook nog gezegd dat hier toch niet zoveel mensen wonen. M.a.w. de leefbaarheid van deze mensen doet er kennelijk niet zoveel toe. Wij hebben in 2013 al heel duidelijk gemaakt dat de bewoners van de Wageningse Berg de laatste 10 jaar in toenemende mate last hebben van de verkeersoverlast op de N225 en het optrekken en afremmen op de rotonde. De bewoners van de Wageningse Berg zitten daarom echt niet te wachten op nog meer geluidsoverlast door het onophoudelijke gezoem van windmolens. Dan wordt onze leefbaarheid wel heel erg aangetast!
  9-3-2020 17:10:49
 • Geen een van de opties is goed. Windmolens plaatsen is mijns inziens een verkeerde en een zinloze exercitie. Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Zonder subsidie investeert geen hond in windenergie. Om daarnaast maar niet te praten over alle milieuschade en overlast voor omwonenden die de windmolens veroorzaken.
  9-3-2020 16:42:57
 • Mijn voorkeur gaat uit naar geen windenergie in Wageningen. Opties a en d zijn wat mij betreft de minst slechte.
  9-3-2020 13:51:51
 • Opties a en d zijn wat mij betreft de enige serieuze opties. Op deze locaties wonen de minste mensen en de windmolens zijn daar minder opvallend door de aanwezigheid van industrie of kantoren. Verder is dit gebied ook meer open en kunnen de turbines meer wind vangen. De Wageningse Berg is voor mij een totaal onbegrepen optie. Het ligt namelijk vlakbij een natuurgebied (Renkums Beekdal) waardoor keuze voor deze lokatie voor aanwonenden van dit natuurgebied moeilijk uit te leggen zal zijn. Verder ligt deze locatie op zo’n 500 meter afstand van de woonbebouwing van Renkum en op nog kleinere afstand tot het natuurgebied van het Renkums Beekdal. Deze windturbines zullen hier een te grote impact hebben op toename van het geluid en wellicht ook door schaduwslag. Daarbij de vraag of een windturbine in het bos voldoende oplevert ten opzichte van de benodigde investering.
  9-3-2020 10:28:28
 • Jos
  A, betreft windrijke locatie met industriële uitstraling en nabij Liander energienetvoorzieningen voor aansluitingen op het net met minste logistieke ingrepen in woon/natuurgebieden
  9-3-2020 7:13:45
 • Voor een behoorlijk rendement is plaatsing in zo open mogelijk terrein aan te bevelen, dus in of direct nabij een bos is het niet verstandig. Dat geldt dus voor zowel Wageningen Hoog als voor de Wageningse Berg. Opties a en d lijken het best; locatie b zal allicht last hebben van windschaduw van de Grebbeberg.
  8-3-2020 22:48:10
 • B, D, E, A, C. Gezien het open terrein welk vereist is om voldoende rendement op te leveren zijn eigenlijk alleen B en D serieuze opties voor windmolens.
  8-3-2020 20:54:28
 • Opties a en d lijken beste, = de minst ongunstige, opties. Daar staat al het een en ander aan gebouwen. Blijf weg van opties b, c, en e. Dat is verbroddeling van de natuur en het open land. Dat moeten we de ruimte geven.
  8-3-2020 20:07:52
 • Volgorde voorkeur: campus Noord, kern binnenveld, Nude/binnenveld zuid, haven, Wageninngse berg/bos. Eerst kijken naar daar waar de minste overlast is van geluid/schaduw, dus waar de minste mensen wonen en recreëren. En rekening houdend met natuur vallen het Wageningse bos af. Daarnaast recreëren ook hier veel Wageningers en Renkummers. Geluids overlast in het bos is aanzienlijk. Zichtbaarheid is nu eenmaal altijd een probleem met molens, waar ze ook staan. Liefst helemaal geen molens in de gemeente, maar dit op provenciaal niveau realiseren, er zijn voldoende lelijke plekken langs de snelwegen te vinden.
  8-3-2020 19:54:43
 • voorkeur voor de haven. Geringe impact op de omgeving (industriële omgeving met beperkt wonen. Alternatief is campus Noord, wat aansluit bij windmolens langs A30 en mogelijke windmolens bij A12
  8-3-2020 17:57:27
 • Opties a en d zijn wat mij betreft de enige serieuze opties aangezien daar de minste mensen wonen en de windmolens daar door de aanwezigheid van industrie of kantoren het minst op zullen vallen. De Wageningse Berg ligt vlakbij een natuurgebied (Renkums Beekdal) waardoor keuze voor deze lokatie voor aanwonenden van dit natuurgebied moeilijk uit te leggen zal zijn.
  8-3-2020 16:56:47
 • Tijdens de informatie-avond vanuit het Renkums Beekdal is over een locatie op de Wageningse Berg bij O&O gesproken. Dit deel van deze locatie ligt op circa 500 meter afstand van de woonbebouwing van Renkum en op nog kleinere afstand tot het natuurgebied van het Renkums Beekdal. Deze windturbines zullen hier een te grote impact hebben op toename van het geluid en wellicht ook door schaduwslag. Daarbij de vraag of een windturbine in het bos voldoende oplevert ten opzichte van de benodigde investering. Dit deel van deze locatie dient mi dan ook te worden geschrapt.
  8-3-2020 15:49:33
 • Leo
  Op de Wageningse berg vormen de Belmonteflat en het stadion al landmarks. Daar kunnen gerust nog een of meer windmolens bij. Mijn tweede zoekgebied zou rond de haven zijn, liefst bovenop de silo's. De andere zoekgebieden hebben teveel een nimby karakter en verrommelen het landschap.
  8-3-2020 9:51:15
 • Alle locaties hebben positieve kanten. Wageningse berg is mooie oostelijke landmark op windrijke locatie. Denk ook aan windmolen-landmark nabij Wur (nood) en Nabij westelijke entree wageningen.
  6-3-2020 20:37:31
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren