Uitwerking bewegen, recreatie en gezondheid: Beleving en precisierecreatie

 • Aantal keer bekeken 86
 • Terug

We zien belevingsversterking als het belangrijkste middel om meer beweging op gang te krijgen. Belevingsversterking kan op veel manieren denk bijvoorbeeld aan:

 • Het aanbrengen van extra voorzieningen 
 • Het uitbreiden en verbeteren van de toegankelijkheid (meer paden) 
 • Het bieden van extra informatie (verhalen over plekken, camera’s in nestkastjes)
 • Het organiseren van interactie (nachtwandeling, persoonlijke gids, waadpaden)

Voor de uiterwaarden en de Wageningse berg willen we een vorm van belevingsversterking die bijna geheel uitgaat van de bestaande situatie en die de bestaande situatie slimmer, specifieker, gerichter gebruikt. Dit noemen we precisierecreatie. Deze kan zich in het bijzonder richten op het bevorderen van beweging.

Daarvoor moet je veel weten over je gebied. Hoe meer je weet, hoe meer er mogelijk is. Weet je precies waar je oudste bomen staan? Weet je waar je beste klimbomen staan? Weet je welk dier welke route volgt? Weet je waar je paden met rul zand lopen? Weet je waar je tamme kastanjes staan? Weet je waar welke paddenstoelen voorkomen? Welke cultuurhistorische objecten kun je als inspiratie gebruiken? Met dit soort informatie kun je bijzondere, specifieke, dynamische persoonlijke toepassingen maken voor smartphone- en AR-apparaten. Routes, speurtochten, spellen, verhalen, de mogelijkheden zijn enorm. En je kunt er voor zorgen dat je toepassingen maakt die mensen van alle groepen in beweging brengt.

Kunt u zich vinden in de voorgestelde inzet op bewegingsversterking en precisierecreatie?

Terug

Deel

Reacties

 • Een vaargeul ten westen van de jachthaven creëren zodat roeiers van Argo en VADA veilig kunnen roeien.
  27-3-2020 11:11:59
 • Wat mij betreft zou natuur, natuur moeten blijven ZONDER 5G of andere technische apparatuur. Momenteel is nog onbekend wat het effect van 4G op de natuur is (teruggang biodiversiteit, doodvallende insecten), laat staan de puls-gerichte technologie van 5G. Mensen gaan de natuur in om te ontspannen. Elektronische apparatuur en voorzieningen dragen NIET bij aan die ontspanning. Dus wanneer er sprake is van een rijke historie of interessante informatie maak deze dan op een andere manier toegankelijk voor bezoekers: website, gids met rondleidingen, bordjes met informatie. Dan is de informatie toegankelijk zonder afhankelijkheid van elektriciteit of andere elektronische systemen. Ik zou eerder pleiten voor een GSM arme en Zendmast vrije natuur want dat komt de recreant zeker ten goede.
  22-3-2020 18:27:11
 • In de gemeente Wageningen is het buitengebied over het algemeen goed toegankelijk en zijn er al vele recreatievoorzieningen en toch is er bij sommige inwoners duidelijk behoefte aan nog meer recreatieve voorzieningen. Die wens kan botsen met andere wensen en belangen, bv. belangen van andere inwoners, terreineigenaren en natuur. Hier zit ook een groot spanningsveld tussen enerzijds de ambitie om de biodiversiteit te verhogen en anderzijds meer recreatievoorzieningen in beschermd natuurgebied te willen realiseren. In het kader van een omgevingsvisie is het van belang om die zaken helder uiteen te zetten, keuzes zorgvuldig te onderbouwen en ook aan te geven dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden voor recreatief medegebruik anders gaat de omgevingsvisie juist ten koste van de waarden die volgens diezelfde visie behouden of versterkt moeten worden.
  22-3-2020 12:57:14
 • Het plaatsen van enkele bankjes in het uiterwaardengebied zou de beleving doen vergroten.
  21-3-2020 22:12:31
 • Het plaatsen van enkele bankjes in het uiterwaardengebied zou de beleving doen vergroten.
  21-3-2020 22:12:08
 • Door de uiterwaarden zou vanaf de Grebbeberg tot Renkum een wandelpad moeten komen. Stukjes liggen er onder Wageningen, maar zoals al is aangegeven tussen haven en Grebbeberg is het moeizaam, misschien komt dat nog in plannen Grebbedijk, maar tussen Veerdam en Renkum ontbreekt ook een gericht pad, met aansluiting op bestaand Klompenpad.
  21-3-2020 22:10:11
 • De patstelling rond de evt. zwemplas in de uiterwaarden direct ten zuiden van Bruil kan worden doorbroken door deze zwemplas noordelijker in het gebied te plannen op de plek waar Bruil nu nog zit. Er zijn al veel langer plannen van de gemeente Wageningen om dit gebied vrij te maken van industrie. De asfaltcentrale is in een eerdere fase al uitgeplaatst en voor Bruil was dit ook gepland maar is helaas nog niet uitgevoerd. Dit stond al in een eerdere visie om daarmee de verbinding tussen stad en uiterwaarden te verbeteren en biedt een unieke kans om dit gebied (incl. de havenkom) optimaal in te richten voor recreatieve functies zoals een zwemplas met horecavoorziening, etc. Het grote voordeel van het hier positioneren van een zwemplas is dat dit gebied geen onderdeel is van Natura 2000 en de patstelling natuur vs. intensieve recreatie hier dan niet aan de orde is. Bovendien is het gebied eigendom van Wageningen en heeft de gemeente hier dus zeggenschap over. Ik pleit dus voor een integrale inrichting van het terrein waar Bruil nu nog op staat, waarmee de uiterwaarden onaangetast blijven maar wel beter met de stad worden verbonden en kunnen worden beleefd. Mijn aanbeveling is dan ook deze denkrichting voor dit belangrijke gebied op korte afstand van het stadscentrum op te nemen in de visie buitengebied en daar in de nabije toekomst een ontwerpsessie voor te plannen.
  21-3-2020 21:11:44
 • Helemaal eens met 'eindeloos struinen'. Het idee om mensen hun belevenis te sturen in hun recreatie, gaat echt ver. Paden en toegang: ja. Extra informatie en voorzieningen: als mensen willen kunnen ze zelf wel informatie zoeken. Laat het vrij: in de rest van je leven wordt je al gestuurd, laat mensen zelf bepalen en geef alleen de randvoorwaarden aan. Creeert eigen beleving.
  21-3-2020 17:31:47
 • Op de oeverwal van de Nude tussen Wageningen en Rhenen staan zo'n 100 woningen, voornamelijk langs de drukke N225. Er zijn bijna geen voetpaden. We lopen op het fietspad langs de weg. Er zijn op twee plaatsen paden waar je het land in kan op een afstand van 700 meter. Bij de dijk kan je niet komen zonder omweg. Ook is er een klompenpad, dat leuk is als het zomer is of als je op expeditie wilt door de zware klei. Kortom er valt echt heel weinig te wandelen voor de bewoners van de oeverwal en voor de bewoners van westelijk Wageningen. Er zou een veel fijnmaziger wandelnetwerk moeten komen, net als op de Eng. Pas dan krijg je de bewoners van westelijk Wageningen in de benen. Wat nodig is zijn concrete doelen! Wat voor fijnmazigheid wordt nagestreefd en welke verbindingen moeten er in ieder geval worden gelegd. Dit is veel te vaag en wordt al jaren geroepen..
  21-3-2020 12:31:23
 • Er staat: "Hoe meer je weet, hoe meer er mogelijk is" Wat raar dat hier alleen maar vage natuurpuntjes staan en verder niets. Geen routebeleid (fiets, wandelen, hardlopen, skeeleren, klompenpaden, knooppunten...) geen wenseninventarisatie van gebruikers, geen analyse van de huidige situatie, geen verbinding met verenigingen, geen inspringen op landelijke ontwikkelingen op het gebied van bewegen, geen indicatie van de omvang van de doelgroep, geen idee over nieuwe bruggetjes etc. Zijn de schrijvers natuurfreaks die niets met burgers willen hebben? Nog nooit van alle belangrijke functies in kaart brengen en een verantwoorde afweging maken gehoord? En waarom z'on sterke focus op "dynamische persoonlijke toepassingen maken voor smartphone- en AR-apparaten". Moeten we niet juist de mogelijkheid bieden om daaraan te ontsnappen door bijv. zorgeloos en eindeloos te kunnen struinen. Is dit bedoeld om vooral geen (fiets)paden in natuur gebieden te krijgen? Heel duidelijk een aanpak waar niet om gevraagd is tijdens de inspraak.
  20-3-2020 14:06:55
 • Volgens mij kan deze paragraaf nog versterking gebruiken. - De weg naar de Blauwe Kamer heeft links en rechts een natuurgebied. Beide van serieuze omvang. In het ene kan je een piepklein ommetje maken van nog geen 3 km En het andere in ontoegankelijk. Je kunt er niet eens omheen lopen (bijv vanaf de straat de Blauwe Kamer via de zomerdijk naar steenfabriek de Plasserwaard). Niemand kan van dit gebiedje genieten. Dat maakt dit gebied voor veel mensen onaantrekkelijk. - Vanuit de wijk noordwest loopt een fiets/wandelpad naar de slagsteeg, maar er is nergens een mogelijkheid om een niet al te groot rondje via de veensteeg te maken. Tussen Veensteeg en Slagsteeg is een wandelpad zeer wenselijk. - Het buitengebied van Wageningen wordt ook gebruik om te sporten: langere afstanden wandelen; hardlopen; fietsen; mountain biken; scaten. Ook dat moet worden aangemoedigd, naast de ommetjes die hierboven worden voorgesteld (en waar ik er net nog twee aan heb toegevoegd).
  19-3-2020 23:05:32
 • De voorgestelde inzet op bewegingsversterking en precisierecreatie ziet er goed uit. Op detail zijn er zoveel varianten van recreatie dat het lastig is om specifiek te reageren; de een wil met de motor lange ritten maken, een ander wil in alle stilte wandelen in de natuur. Voor Wageningers en recreanten van buiten Wageningen vind ik een aantal dingen belangrijk: - verdelen van de recreatie over alle gebieden; dat vraagt promotie van tot-nu-toe minder bekende gebieden - aantrekkelijk maken van Wageningen ter stimulering van het gebruik van lokale horeca, kampeerterrein, camperplaatsen, sportlocaties, ... - recreatie uitbreiden door aanleg van een door de Rijn gevoede zwemplas (met horeca), koppeling aan cultuur en historie, - wandelpaden onderdeel laten uitmaken van een nationale (of regionale) wandelpadenstructuur (*); hiermee de mogelijkheden maken voor korte en lange wandelingen bij mijn voorkeur in het hele gebied rond Wageningen; Rhenen - Bennekom - Renkum - natuurbeleving ín de natuur, niet naast de natuur. Het geplande wandelpad langs de dijk Rhenen/Wageningen ligt naar mijn mening naast de natuur en biedt te weinig beleving; de Rijn en de uiterwaarden zijn mooie locatie voor actieve en passieve recreatie. (*) Onlangs woonde ik een bijeenkomst bij over de aanleg van / het wijzigen van wandelpaden in de Bovenste Polder. De beweegredenen van de staatsbosbeheer zijn helder, maar de gebruikers waren niet tevreden met de uitkomst en de communicatie. Het meest trieste vond ik dat in dit mooie gebied 3 beheerders 'zitten' en dat staatsbosbeheer wandelpaden ontwikkelt alleen in hun eigen gebied ;-[
  16-3-2020 21:04:10
 • Belevingsversterking is een goed plan en kan een kans bieden om de kennis van en de betrokkenheid bij het buitengebied van Wageningen te vergroten. Behalve voor de uiterwaarden en de Wageningse Berg geldt dit zeker ook op de Eng en in het Binnenveld. En daarbij zijn bezoekers ongetwijfeld in meer geïnteresseerd dan uitsluitend in bomen, paddenstoelen en rulle zandpaden. Juist de geschiedenis van de plek, het vroegere gebruik, de opgetreden veranderingen in het landschap, de verhalen van vroegere bewoners en het daarvan nog resterende erfgoed kunnen de belevingswaarde voor zowel de bewoners als de bezoekers van Wageningen vergroten. De (vele!) historische verenigingen en stichtingen in Wageningen willen hier ongetwijfeld hun steentje aan bijdragen.
  16-3-2020 17:11:46
 • Op de plankaart staan diverse verbindingen stad - ommeland. Ik mis daar de verbinding campus - Binnenveld. Waarom daar geen verbinding? De landbouwuniversiteit zou ook verbonden moeten blijven met stad en met buitengebied op een laagdrempelige manier. Goed voor studenten en medewerkers om in de pauze het open veld in te lopen/ommetje te maken, goed voor het makkelijk bereiken van proefvelden en natuur in de omgeving. Op de campus wonen steeds meer studenten, die graag even naar buiten willen. Mijn voorstel voeg deze verbinding toe! Dijkgraaf en Bornsesteeg lenen zich daar uitstekend voor.
  14-3-2020 17:46:45
 • Op de Wageningse Berg is een drinkwaterwinning gesitueerd. Ik kan me voorstellen dat daar in de 'belevingsversterking' ook aandacht aan wordt besteed.
  6-3-2020 15:27:24
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren