Uitwerking biodiversiteit: op weg naar volledige ecosystemen

 • Aantal keer bekeken 62
 • Terug

Een van de centrale onderdelen van ons voorstel is de ontwikkeling van zo volledig mogelijke ecosystemen. Dat is uiteraard per biotoop geheel verschillend. We hebben een eerste beeld geschetst van de mogelijkheden voor ontwikkeling van volledige ecosystemen van verschillende biotopen. Voor sommige biotopen lijkt dit veel op de route naar natuurinclusieve landbouw, maar het perspectief ‘volledige ecosystemen’ is breder en toepasbaar op ieder biotoop/habitattype.

 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor graslandbiotopen zitten in bijvoorbeeld: mesthoeveelheid (bv. niveaukeuze evenwichtsbemesting), mesttype (bv gerijpte mest), begrazingsdruk, maaibeheer en waterstanden. Een voorbeeld van de doorwerking hiervan is het volgende overzicht van de provincie Brabant voor natuurvormen van graslandbeheer.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor akkerbouw zitten in bijvoorbeeld: mesthoeveelheid, bestrijdingsmiddelengebruik/onkruidbeheer en mesttype.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor tuinbouw en fruitteelt zitten in bijvoorbeeld: bestrijdingsmiddelengebruik, mesttype en gewassenkeuze.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor bos zitten in bijvoorbeeld: kapbeleid (gericht op oude bomen of niet), opruimbeleid (balans tussen dood hout en brandgevaar) en toegankelijkheid.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor hagen zitten in bijvoorbeeld: plantkeuze en onderhoud.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden biodiversiteit voor watergangen zitten in bijvoorbeeld: verminderen nutriëntendruk, variatie in breedte en diepte, gesegmenteerd onderhoud, wisselende stroming, koppeling van waterbiotopen (mits niet vervuilend), gevarieerde bezonning/beschaduwing, aard van de oever.
 • etc.

Bovenstaande lijst is een start zowel wat betreft soorten biotiopen/habitattypen als de uitwerking. Wie vult aan? We zijn zeker ook nieuwsgierig naar voorstellen voor de Wageningse Berg en de uiterwaarden.

Terug

Deel

Reacties

 • Visie over Biodiversiteit betreft twee vragen. 1 Wat is er voor Biodiversiteit in de huidige situatie. 2 Wat willen we verbeteren. De notitie heeft de 1e vraag niet beantwoord en dan is niet juist dat er al wel een eng dictaat is voor de 2e vraag. De schrijvers reserveren een groot deel van het buitengebied voor een paar vogelsoorten; heel raar want die opdracht hadden ze helemaal niet. En ze willen geen andere functies in die gebieden. Zelfs dat is niet nodig; je kunt creatief vogelbescherming met andere functies combineren. Maar het is vooral een zeer onverstandige keuze als je buitengebied zo klein is en er ook ruimte nodig is voor energietransitie.
  31-3-2020 21:28:17
 • Wat betreft biodiversiteit moeten de schrijvers naar alle soorten en aspecten gaan kijken; zeker ook de botanische waarden. En dat alles combineren met het nummer 1 belang van ons kleine buitengebied: plek voor bewegen en natuurbeleving van de burger. Zoveel mogelijk vrij en zonder verbodsbordjes! Biodiversiteit combineren met een goed gepland netwerk van wandel / fietspaden / struingebieden / klompenpaden over het gehele grondgebied van Wageningen. Met extra doorgangen en bruggetjes in de natuur en nieuwe verbindingen met de buurgemeentes. Er moet een nieuwe notitie komen; gebaseerd op inventarisatie en de wijsheid van de burgers, met visie en met expliciet geformuleerde en afgewogen opties.
  31-3-2020 21:26:43
 • Naast het weidevogelbeheer kan biodiversiteit ook vergroot worden met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Er wordt in de opsomming van biotopen aangepast maai- en mestbeheer genoemd. Andere vormen van agrarisch natuurbeheer zijn bijvoorbeeld het inzaaien van akkerranden en het aanplanten van landschapselementen. Ook op de (voormalige) ervan van boeren, burgers en buitenlui kunnen eveneens maatregelen worden genomen om meer biodiversiteit te creeren. Het zou mooi zijn als er een gemeente dekkend erfvogelbeheerplan zou komen, dat kan worden doorvertaald in een advies per erf een advies over hoe de eigenaar met de juiste inrichting en beheer kan bijdragen aan vergroting van de biodiversiteit.
  29-3-2020 20:18:30
 • Van belang lijkt me vooral om grondeigenaren mee te krijgen in dit beleid aangezien de gemeente Wageningen nauwelijks grond bezit in de gebieden waar dit om gaat. Bijvoorbeeld het gras maai beleid kan dat door de overheid worden opgelegd aan een grondeigenaar? Idem voor het onderhoud van bomen al dan niet oud, keuze van soort bomen en dergelijke.
  22-3-2020 18:13:00
 • Voor het herstellen van biodiversiteit is het van belang om helder te hebben wat de gemeente kan en wil doen. De genoemde punten zijn interessant, maar lijken deels los te staan van de specifieke situatie in Wageningen. Hoe wil de gemeente het goede voorbeeld gaan geven als het gaat om herstel van biodiversiteit? Wat gaat de gemeente bijvoorbeeld verbeteren ten aanzien van beheer en handhaving? Een belangrijk aandachtspunt is het recreatief medegebruik van natuurgebieden. Op veel plekken wordt dat gebruik intensiever en diverser, met mogelijkerwijs negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. De toename in recreatiedruk heeft onder meer te maken met het feit dat andere gebieden door inrichting en gebruik minder of niet geschikt zijn als stedelijk uitloopgebied. Juist daar liggen dus kansen door de aanleg van meer recreatieve infrastructuur en bv. hinder van sluipverkeer op te lossen. Zoals uit de bovenstaande reacties blijkt zijn er altijd mensen die ten koste van de natuur meer ruimte voor zichzelf willen opeisen en daarbij weinig besef hebben van de verstoring en schade die ze aanrichten. Herstel van biodiversiteit vraagt dus ook om bescherming van natuur. De provincie Gelderland en het Rijk hebben daarbij een belangrijke rol omdat zij de kader stellen en handhaven, maar een uitwerking op gemeentelijk niveau is ook van belang. In het kader van deze omgevingsvisie is het van belang om juist ook buiten de natuurgebieden ruimte te zoeken voor het faciliteren van recreatieve wensen die zeer nadrukkelijk aanwezig zijn.
  22-3-2020 12:33:55
 • Er wordt al melding gemaakt van de plannen om een onderdoorgang te realiseren onder de N-225 om een verbinding te maken tussen het Renkums beekdal en de uiterwaarden. Fantastisch als deze plannen worden gerealiseerd, en de vervolgstap die dan nog moet worden genomen is de uiterwaarden optimaal te gebruiken als verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De uiterwaarden liggen er al en zijn daar bij uitstek geschikt voor. De enige grote hindernis die er nog ligt is de ingang van de haven waar een barriere genomen moet worden voor het overstekend wild. Met name aan de westkant is deze lastig te nemen doordat de helling steil is met veel puin en het huidige clubhuis van Vada midden op het schiereiland. Dit schiereiland is eigenlijk te smal om wild en recreatieve invulling van het gebied te combineren. Een oplossing zou kunnen zijn om Vada te verhuizen naar de dijk en het schiereiland vrij te spelen om dit optimaal in te richten als natuurgebied voor passerend wild. Dit is nog steeds een optie die onderzocht wordt in het Grebbedijkproces. Om de ecologische verbinding optimaal te maken is het nodig het talud flauwer te maken en ruimte te bieden voor het passerende wild met voldoende begroeiing als dekking en zo weinig mogelijk verstoring. Ik wil daarom aandacht vestigen op deze mogelijkheid en benadrukken dat de ecologische verbinding Veluwe-Utrechtse Heuvelrug door de uiterwaarden bij wijze van spreken klaar ligt op deze relatief makkelijk op te heffen hindernis na. Het is een kans die we nu moeten pakken om de plannen die ooit zijn gesneuveld in de bezuinigingen alsnog te realiseren.
  21-3-2020 19:41:17
 • De ontwikkelingsmogelijkheden voor graslandbiotopen is daarnaast ook afhankelijk van de soorten vee (vleesvee, melkkoeien, paarden, schapen) en het vee-ras dat wordt ingezet. Daarnaast is ook de kennis van de beheerder/pachter van cruciaal belang. Beheer doe je niet op de automatische piloot, maar vergt een zeer gedegen kennis van de lokale condities. Het is b.v niet voor niets dat Staatsbosbeheer haar land in de Renkumse Benedenwaard al sinds jaar en dag verpacht aan de familie van de Pol, die hier al meer dan 150 jaar met hun agrarische bedrijf dit stuk uiterwaarden beheert. Zij kennen als geen ander de specifieke omstandigheden en weten hoe je op basis daarvan het beheer het beste vorm kunt geven.
  21-3-2020 11:53:23
 • Het Wageningse Bos (groter dan de Wageningse berg) is van oudsher een multifunctioneel bos. Het wordt erg intensief gebruikt voor recreatie. Het is een belangrijk uitloopgebied van de stad. Er wordt gesport, gewandeld, gefietst. Enorm veel mensen genieten er van. Het is goed om de natuurwaarde te vergroten, zolang dat niet tot gevolg heeft dat de recreatieve waarde verkleind wordt en bijv. honden niet meer kunnen worden uitgelaten (deels honden-losloop-gebied) en het aantal paden wordt verminderd. Het zou trouwens goed zijn om de gradiënt binnen het bos aan de ene kant van top van de morene naar aan de ene kant de eng en aan de andere kant naar het beekdal te versterken en daar de soorten op aan te passen. Hetzelfde geldt voor de uiterwaarden. Dat is ook een belangrijk uitloopgebied van de stad en daar worden de mensen langzaam uit verdrongen. Daar moet beter over worden nagedacht. Is het mensen voor natuur of ook natuur voor mensen.
  19-3-2020 22:50:09
 • Bij een volledig bosecosysteem komt veel meer kijken dan ander kapbeleid, oude bomen laten staan en wat dood hout laten liggen. Je kunt hier heel veel doen met diversere boomsoortenkeuze, gelaagdheid en structuur verrijken (struiklaag, kruidlaag), bodem-biodiversiteit verbeteren door rijkstrooiselsoorten. En vervlecht de functies van alle ecosystemen: net als dat je landbouwsystemen natuurinclusief bekijkt, laten we de gebieden die we nu als bos/natuur bestempelen, maar in de praktijk ook vaak monotoon aangeplante productie-"bomenakkers" zijn, ontwikkelen tot natuur met én multifunctionele waarde voor ons (hout, voedsel, recreatie) én een hogere natuurwaarde dan we de laatste decennia eeuw gewend zijn. Eén voorbeeld: In de bossen op de Wageningse Berg hebben ook ooit kastanjebomen gestaan, deze zijn door het oude bosbouwdenken omgekapt als "lastig". Tijd om de koers bij te sturen?
  18-3-2020 16:22:50
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren