Uitwerking biodiversiteit: versterkingsplan biodiversiteit

 • Aantal keer bekeken 70
 • Terug

Als vervolg op de visie buitengebied gaan we een versterkingsplan voor biodiversiteit maken. In het onderstaande geven we daarbij een hoofdlijn voor de verschillende gebieden.

Voor de Wageningse berg en de uiterwaarden ligt de lat voor biodiversiteit hoog. Samen met Provincie en Rijk willen we bestaande natuur in deze gebieden evalueren vanuit het perspectief van het beleidskader biodiversiteitsverbetering en op die manier samen komen tot een plan voor versterking.
We zullen daarbij aansluiten op de biotopen (ook wel: habitattypes) die voor deze gebieden in het kader van Natura 2000 zijn afgesproken.

In onderstaande twee links staat het overzicht van die afspraken en in de derde link de verspreiding van een van deze biotopen in het gebied Wageningse Berg. 
Doelhabitatypes Veluwe (voor de Wageningse Berg)
Doelhabitattypes Uiterwaarden
Kaart habitattypen Gelderland, Wageningse Berg

Voor de kern van het Binnenveld wachten we eerst af wat de effecten van de lopende herinrichting zal zijn.

Voor de Nude en de randzone van het Binnenveld zien we veel kansen in het voorstel voor landschapstransformatie (zie ook het hoofdstuk specifiek over dat voorstel). Daarin zijn veel mogelijkheden voor verhoging van de biodiversiteit op lokaal niveau, en die moeten we benutten. De voorgestelde tussenruimtes bieden struweelbiotopen en mogelijkheden voor waterbiotopen. Waar grond gebruikt wordt voor zonnevelden is ruimte voor kruidenrijke graslanden.

Voor de Eng sluiten we aan bij de ‘visie Eng’

Voor ons hele buitengebied streven we naar natuurinclusieve landbouw. Er is een ‘Actieplan Natuurinclusieve Landbouw’ dat is overgenomen door de provincie Gelderland en ontwikkeld door LTO Noord, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en anderen.

Heeft U nog aanvullingen voor het versterkingsplan biodiversiteit?

Terug

Deel

Reacties

 • Ik volgde de verwijzingen naar de website van Natura 2000 gebieden, en de informatie is zeer breed. Ik heb wel behoefte aan een selectie die relevant is voor het Wageningense buitengebied. Zo vond ik toevallig onder de Doelhabitat types "Uiterwaarden" iets over "Rijntakken" in de Provincie Gelderland: voor de doelsoort "Grote Modderkruiper" werd als doelgebied het Binnenveld genoemd. En dat vind ik dan weer niet terug in de Hoofdlijnennotitie Buitengebied Wageningen. Mijn indruk is ook dat de Natura2000 gebiedswaarden erg gericht zijn op vogelsoorten en diersoorten.
  30-3-2020 22:32:34
 • "Voor ons hele buitengebied streven we naar natuurinclusieve landbouw. Er is een ‘Actieplan Natuurinclusieve Landbouw’ dat is overgenomen door de provincie Gelderland en ontwikkeld door LTO Noord, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en anderen." Fijn als de WUR hier ook brood in ziet...dan kunnen we meters maken en Wageningen echt (inter)nationaal op de kaart zetten met toonaangevende proefvelden.
  22-3-2020 22:32:45
 • " Voor de Nude en de randzone van het Binnenveld zien we veel kansen in het voorstel voor landschapstransformatie (zie ook het hoofdstuk specifiek over dat voorstel). Daarin zijn veel mogelijkheden voor verhoging van de biodiversiteit op lokaal niveau, en die moeten we benutten. De voorgestelde tussenruimtes bieden struweelbiotopen en mogelijkheden voor waterbiotopen. Waar grond gebruikt wordt voor zonnevelden is ruimte voor kruidenrijke graslanden." De stelling geldt alleen wanneer zonnevelden op de WUR-gronden worden geplaatst. De Nude en randzone van het Binnenveld heeft bijzondere en beschermde soorten (steenuilen/kerkuilen et cetera) die qua leef/foerageergebied afhankelijk zijn van de particuliere gronden die juist conform de visie tot 100% geplaveid gaat worden met zonnevelden. (nl. tot 50% van het netto areaal in de Nude waarvan de helft in eigendom van de WUR grond dat buiten schot blijft). Kortom 100% netto verlies van foerageerbare weilanden; hagen vormt dan geen extra aanvulling voor specifiek deze soorten. De WUR gronden worden zeer intensief landbouwkundig gebruikt en is geen alternatief foerageergebied. Steenuilen en kerkuilen zijn verbonden aan woonerven. Steenuilen foerageren circa 500m rond een erf als de omstandigheden goed zijn; voorstel om rond de erven/woningen in het buitengebied een vrijwaringszone te hanteren van 250-500m. "Waar grond gebruikt wordt voor zonnevelden is ruimte voor kruidenrijke graslanden." dat kan alleen als je ook duidelijk veel open (niet beschaduwde) ruimte over houdt; hoe minder zonnepanelen hoe beter, maar dat conflicteert al snel met het verdienmodel. Wees hier duidelijk in.
  22-3-2020 22:29:06
 • Natura 2000-doelen alleen aangeven wat juist in gemeente Wageningen voor komt en waar de potenties zijn voor deze doelen en ook de knelpunten! Geen verwijzing opnemen naar alles wat daar nog meer achter zit. Grote stuifzandgebieden is binnen Wagenings gebied zeker niet interessant. Focus op wat relevant is. Oude bossen, vogelrichtlijngebied met kwartelkoning. Verder wordt aan het 2e beheerplan Veluwe gewerkt. Dat proces wordt door de provincie getrokken. Visie/gemeente geen rol als biodiversiteitstrekker op natuurgronden dat door TBO's worden beheerd. Meedenken bij het opstellen van de 2e beheerplan als rol gemeente, bijvoorbeeld als wegbeheerder en oplossen van te grote recreatiedruk of versnipperingsknelpunten zoals de (snelweg)fietspad onderlangs de Wageningse berg. Gradiënt van hoog naar laag, droog naar nat zijn vanuit ecologie de zeer interessante locaties. Elk voorjaar paddentrek, voortplanting van ringslangen waar het asfalt en het fiets/brommergebruik een echte killer is. Visie/gemeente geen rol als biodiversiteitstrekker op natuurgronden dat door TBO's worden beheerd.
  22-3-2020 22:08:19
 • Het lijkt me dat we kort en krachtig de natuurdoelen van Natura 2000-gebied en Gelder Natuur Netwerk kunnen onderschrijven en ondersteunen. De visie moet zich vooral richten op wat er daarbuiten aan biodiversiteit moet gebeuren, zie ook mijn opmerking onder kader.
  22-3-2020 15:54:10
 • "Voor de kern van het Binnenveld wachten we eerst af wat de effecten van de lopende herinrichting zal zijn." Die zullen a) niet bekend zijn voor de gebiedsvisie is opgesteld en b) de doelen voor dit gebied kunnen m.i. al wel worden gesteld in de visie.
  22-3-2020 14:01:41
 • Ik mis een uitwerking van het plan. Hier wordt slechts in zeer generieke bewoording aangegeven wat ambities zijn, niet hoe die kunnen worden gerealiseerd. Ook wordt niet duidelijk hoe die ambities samenhangen met andere activiteiten en allerlei plannen die er zijn voor Wageningen en omgeving. Ook mist een reflectie op de rol van de gemeente hierin. Voor een groot deel betreft het immers terrein dat niet in eigendom is van de gemeenten. Wat betekent dit voor ambities en plannen?
  22-3-2020 12:20:22
 • Het begrip 'natuurinclusieve landbouw' wordt steeds genoemd alsof iedereen weet wat dit is en inhoudt. Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk instituut onderscheiden drie niveaus van natuurinclusieve landbouw, ieder met zijn eigen maatregelen en mogelijkheden: - Niveau 1: Door op een deel van het land maatregelen te treffen voor specifieke soorten wordt biodiversiteit bevorderd, bijvoorbeeld door maatregelen in het kader van het collectieve agrarisch natuur- en landschapsbeheer, maar ook door nestkastjes op te hangen of door erfbeplanting. Ook biologische plaagbestrijding in kassen hoort bij dit niveau. - Niveau 2: Er wordt op verbetering van de functionele biodiversiteit gestuurd door optimalisering van kringlopen op het bedrijf, meer ruimte voor het natuurlijk gedrag van dieren, naast beheer van landschapselementen als ondersteuning voor de functionele agrobiodiversiteit en maatregelen ten aanzien van specifieke soorten. - Niveau 3: Een adaptief systeem, waarbij kringlopen geoptimaliseerd zijn en de geteelde gewassen en gehouden veerassen passen bij de kenmerken en (on)mogelijkheden van de omgeving. Aanleg en onderhoud van landschapselementen en maatregelen voor specifieke soorten zijn integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het bedrijf vormt één systeem met het omliggende landschap en bedrijven in de buurt. Je zult dus ook na moeten denken met elkaar welk niveau je waar nastreeft.
  21-3-2020 12:00:46
 • Het valt mij op dat hier niets wordt gezegd over het gebied dat op de kaart staat als geoormerkt voor weidevogels. Daarmee is onduidelijk wat de status is van het gebied tussen veensteeg en slagsteeg, temeer daar door de wethouder is gezegd dat als Rhenen windmolens plaatst in het Binnenveld, Wageningen overweegt om dat ook te doen. In dat geval zou juist dit gebied een zoekgebied voor windmolens worden, waarbij heel goed moet worden bekeken hoe je ze plaatst om toch de openheid (en dus de kwaliteit vanhet landschap) zo weinig mogelijk aan te tasten. ik zou graag zien dat transparante besluiten worden genomen.
  19-3-2020 22:36:41
 • De Wageningse Berg heeft een belangrijke functie als waterwingebied voor de drinkwatervoorziening. Drinkwaterbedrijf Vitens denkt daarom graag mee over de toekomst van het gebied en mogelijkheden om natuurdoelen en het drinkwaterbelang elkaar te laten versterken.
  6-3-2020 15:51:26
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren