De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

20 Schuren, boerderijen en andere gebouwen in het buitengebied

20boerderij

Zo nu en dan komt er een gebouw vrij in het buitengebied (zoals de schuren van een boerderij). 

Als je zou mogen kiezen wat zouden we dan met deze gebouwen moeten doen en waarom?

Deel

Reacties

 • Han
  Omzetten in een passende bewoning is prima.
  13-1-2020 7:44:19
 • Ik ben het van harte eens met de bijdragen van Joan, Margriet en Hermine: eventuele alternatieven hangt af van de kernwaarden en visie voor het betreffende gebied. Bestemming voor vrijkomende gebouwen vooral NIET veranderen in woonbestemming omdat dat mogelijk een integrale aanpak bijvoorbeeld naar natuur-inclusieve en/of kringlooplandbouw, en/of natuur/recreatieve functies in de weg staat. Bij voorkeur dus WEL bestemmingen die natuur-inclusieve/kringlooplandbouw bevorderen en of natuur/recreative functies. En als de gebouwen blijven staan zonnepanelen erop in plaats van op landbouwgrond. Bestemmingswijzigingen eventueel koppelen aan de verplichting om zonnepanelen op het dak te leggen.
  12-1-2020 21:48:01
 • Niet meer extra woningbouw toelaten bij sloop schuren (geen rood voor rood). Nieuwbouw gekoppeld aan agrarisch bedrijf kan wel, liefst kringlooplandbouw of natuurinclusief (zoals voorstel van vd Pol)
  11-1-2020 15:02:20
 • Als inwoonster van Wageningen, voel ik me zeer betrokken met het gebied de wageningse berg, het Aboretum en de uiterwaarden, met name de renkumse Benedenwaard. Ik heb daarom ook met veel aandacht de internetconsultatie van dhr. van de Pol over de renkumse Benedenwaard gelezen, waarop ik met name op dit punt wil reageren: Naar wat ik begrepen heb is deze laatste agrariër in de renkumse Benedenwaard bezig met het omvormen van zijn bedrijf naar natuur. Dat hij hierbij zijn intensieve veehouderij staakt, kan ik, o.a. gezien het stikstofprobleem, alleen maar toejuichen. Hoe mooi en bijzonder is dit gedeelte van de uiterwaarden en mogen wij ons gelukkig prijzen dat deze agrariër heeft gekozen om ervoor te gaan dat dit gebied voor de toekomst ontwikkeld wordt voor natuur en dat deze agrariër zoveel mogelijk aan de kernkwaliteiten van dit gebied wil doen om deze waar te maken, te behouden. Ik begrijp ook goed dat deze agrariër zoekende is naar hoe hij hier nu de kost moet verdienen en daarom op zoek is naar nieuwe verdienmodellen. Ook zo wie zo om deze natuurontwikkeling tot stand te doen komen en te onderhouden kost heel veel geld. Ik hoop daarom ook dat deze agrariër zijn bedrijf van veebedrijf naar natuur goed kan omvormen zodat deze uiterwaard voor de toekomst één van de parels van Wageningen blijft!
  10-1-2020 17:07:18
 • Bepalen wat er met vrijstaande agrarische gebouwen kan of moet gebeuren, vergt altijd maatwerk. Belangrijk is dat alternatieven bijdragen aan behoud, versterking en beheer van de kernkwaliteiten van het betreffende buitengebied. Als er sprake is van geheel of gedeeltelijke herbouw, dan zijn landschappelijke inpassing en duurzaamheid uiteraard belangrijke uitgangspunten. Ook middels natuurinclusief bouwen kan (verder) worden bijgedragen aan de biodiversiteit. Lexkesveer Natuurbeheer is van oudsher een agrarisch bedrijf. De huidige bestemming is intensieve veehouderij c.q. stierenmesterij. We zijn nu bezig ons te oriënteren op een nieuwe toekomst, waarin het beheer van natuur en landschap van de Renkumse Benedenwaard op de eerste plaats komt en agrarische activiteiten hieraan ondergeschikt zijn. Dit jaar wordt dit onder de noemer Landbouwinclusieve natuur verder uitgewerkt onder andere met begeleiding van onderzoekers van Wageningen Environmental Research. Het eigen land (15 hectare) is al grotendeels gewijzigd naar functie natuur. Verder wordt het aangrenzende deel van de Benendewaard (42 hectare) gepacht van Staatsbosbeheer. We willen graag met de gemeente in gesprek gaan over alternatieven voor het gebruik van de bestaande agrarische bebouwing, passend bij de nieuwe opzet van het bedrijf en bij het beheer van natuur en landschap. Dit moet leiden tot nieuwe verdienmogelijkheden voor het bedrijf, waardoor het beheer van de Renkumse Benedenwaard ook voor de lange termijn gegarandeerd kan worden. We zijn altijd bereid om onze plannen nader toe te lichten.
  10-1-2020 10:42:36
 • Gebruik het dak voor zonnepanelen. Weer een half zonneveld minder nodig.
  8-1-2020 22:13:18
 • Gebouwen alleen gebruiken als er vraag is naar een bepaalde functie. Geen vraag creëren omdat er toevallig een gebouw vrijkomt. Als er geen vraag is naar een functie voor een gebouw, dan afbreken en terrein omzetten in natuur.
  8-1-2020 20:09:28
 • Afhankelijk van situatie, locatie of alternatieve functie of gebouw afbreken. Per situatie bekijken wat alternatieven zijn, sluiten die aan bij de wensen voor dat gebied?
  8-1-2020 18:00:20
 • Alternatief gebruik als informatiecentrum is een prima plan, zoals bij het beekdal in Renkum, of kleinschalige horeca ter bevordering/ondersteuning van dagrecreatie. Slopen en vervangen door nieuwbouw doet afbreuk aan het gebied. De oude boerderijen zijn juist de aantrekkingskracht/kunstwerken in dit natuurgebied. Hulp bij onderhoud en verbetering van de boerderijen en eventueel alternatief gebruik (verkoop van vers product als groenten en vlees) kan worden toegestaan voor die boerderijen die kwa ligging goed bereikbaar zijn (aan de randen van het gebied). Niet de boerderijen die midden in het gebied staan, als het gebruik autoverkeer zou stimuleren. Activiteiten waarbij mensen te voet of met de fiets de lokatie kunnen bereiken (koffie of thee tuinen) zijn goede faciliteiten die het recreatief gebruik ondersteunen en geen afbreuk doen aan de natuurwaarden. Aanleg van aanvullende natuur en bos in delen van het binnenveld dienstbaar aan het recreatief gebruik, is zeker het overwegen waard. Open natuurlandschap afgewisseld met bossen brengt een nog beter evenwicht. En minder asfalt en wegen (veel zou kunnen worden ontsloten met wegen met alternatieve verharding, niet direct asfalt).
  3-1-2020 9:16:09
 • Ik denk dat dit zeker van de situatie afhangt. Als de omgeving zich daartoe leent, kun je natuurlijk ook een soort educatief centrum ergens gaan vestigen, die laat zien wat er allemaal in dit gebied mogelijk is, wat de gemeente daar doet, gecombineerd met een voorbeeldfunctie voor bv. een duurzame schapenhouderij, circulaire landbouwinitiatieven e.d. Ook het vestigen dichtbij de stad van een echte stadsboerderij (a la Almere) is natuurlijk een optie.
  29-12-2019 12:55:42
 • Alles hangt af van context. Als de eigenaar een goede alternatieve functie in brengt is het zonde om het gebouw te vernietigen.
  28-12-2019 13:07:52
 • Schuren slopen en een bouwkavel er voor in de plaats.Het verhuren van schuren is waardeloos!
  21-12-2019 20:17:30
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222