De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

17 Een mooi landschap met een landschapsfonds

17inkomstenbronlands...

Met de ontwikkeling van windmolens en/of zonnevelden komt er mogelijk geld vrij om te investeren in het landschap (een bedrag dat vanuit een energieproject in een landschapsfonds wordt gestort). Hiermee kun je bijvoorbeeld hagen aanleggen in een groen netwerk. Of nieuwe natuur maken zoals kruidenrijke vegetatie (ruigten), bloemrijke randen en dijken en natuurvriendelijke oevers. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We willen meer bekendheid geven aan natuur en landschap door voorlichting. Zeker voor jongeren. We denken daarbij aan samenwerking tussen gemeente, inwoners en organisaties. We vinden dat boeren betaald moeten worden voor beheer en onderhoud van groene landschapselementen, met oog voor biodiversiteit. We vinden het belangrijk dat vrijwilligers die zich inzetten voor het buitengebied worden ondersteund en gewaardeerd. We willen graag samenwerken met de WUR om samen te leren en te experimenteren.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Als coördinator van de ANV het Binnenveld sta ik zeker positief tegenover een landschapsfonds. Belangrijkste onderdeel van dat fonds in de gemeente Wageningen is echter niet zozeer financiering van aanleg van natuur- en landschapselementen of het beheer daarvan. Daar zijn op dit moment al potjes voor bij de gemeente/provincie. Waar iets niet voldoet aan de subsidievoorwaarden kan de gemeente wellicht wel wat bijdragen uit het fonds. Belangrijker onderdeel vindt de ANV dat de daling van de waarde/opbrengst van de landbouwgrond van de aanleg van natuur- en landschapselementen gecompenseerd gaat worden hiervoor. Daarbij moet je dan niet denken aan hele grote elementen maar meer aan lijnvormige zaken als een natuurvriendelijke oever, een elzensingel, knotbomenrij of een houtsingel. De boeren hebben de grond hard nodig o.a. ivm met extensivering en zullen daarom niet snel grond afstaan voor natuur of landschap. Vergoeding van grondwaardedaling zou zeker stimulerend kunnen werken.
  12-1-2020 15:33:13
 • Ik denk dat het zeker goed is om eventueel geld dat beschikbaar komt te gebruiken om natuur en landschap in het buitengebied te behouden en te versterken. Naast de punten die hierover reeds tijdens de gebiedsconferentie zijn opgemerkt, wil ik specifiek aandacht vragen voor de realisatie van de ecologische verbindingszones in het buitengebied. Zoals de ecologische verbindingszone Wageningen-Noord (onderdeel van verbinding tussen de Heuvelrug en de Zuidwestelijke Veluwe), de verbindingszone langs de Grift en verbetering van de verbindingszone door de Wageningse uiterwaarden (als meest zuidelijke verbinding tussen Heuvelrug en Veluwe) . Een deel van het geld zou kunnen worden besteed aan inrichting en beheer van deze zones.
  11-1-2020 22:04:09
 • het landschapsfonds an sich lijkt me een mooie aanvulling/stimulans om natuur te kunnen realiseren.Omdat er bij het creëren van nieuwe natuur vaak een daling in waarde/opbrengst van de grond voorkomt vind ik het eerlijk dat bijv. boeren de mogelijkheid hebben om gecompenseerd te kunnen worden hiervoor. Het idee dat het er vanwege zonnepanelenvelden/windmolens komt vind ik jammer.Als er naast dat er landbouwgrond word ontrokken voor de energietransitie er dan ook nog extra natuur word gecreëerd drukt dit nog harder op het huidige aanbod landbouwgrond.In het kader van kringlooplandbouw/grondgebondenheid (bijv. de 65% eiwit van eigen land eis) is het belangrijk dat er wel voldoende landbouw grond (grasland) voor agrariërs beschikbaar blijft om op een duurzame manier voedsel te kunnen produceren. Denk dus niet aan gehele percelen in de natuur te brengen maar meer aan de wat kleinere landschapselementen bijv. de aanleg van een natuurvriendelijke oever, elzensingel, poel of houtsingel.Ik denk dat het landschapsfonds hier mooi in kan faciliteren, houd er in ieder geval rekening mee dat er wel voldoende landbouwgrond behouden blijft dit is en blijft (brood)nodig voor een goede toekomst voor ons ''jonge ''melkveehouders. m.v.g. Henry Adams
  11-1-2020 20:36:28
 • Meer investeren in het landschap waarbij een deel van het rendement van landgebruik ook iets moet opleveren voor landschapsinrichting en -beheer. Meer betrokkenheid bewoners. Landschapsfonds kan daarvoor instrument zijn. Binnenveldse hooilanden prachtig voorbeeld participatie.
  11-1-2020 14:45:58
 • Als Lexkesveer Natuurbeheer Vof onderschrijven wij volledig wat er tijdens de gebiedsconferentie is gezegd. Landschap lijkt voor de bezoeker gratis, maar is dat niet! Lexkesveer Natuurbeheer heeft ervoor gekozen om haar bedrijfsvoering te gaan richten op het beheer van de natuur en het landschap van de Renkumse Benedenwaard, maar dat kan alleen als hier een toereikende vergoeding tegenover staat. Een lokaal fonds kan hierop een welkome aanvulling betekenen en geeft ook een directere binding tussen de lokale gemeenschap en de beheerders.
  10-1-2020 10:40:07
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222