De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

16 Hoe vergroten we de biodiversiteit?

16biodiversiteit-01

De biodiversiteit is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen, daardoor zijn er minder verschillende soorten vogels, insecten, zoogdieren etc. Dit willen we verbeteren in het buitengebied van Wageningen. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We willen met elkaar randvoorwaarden afspreken om de biodiversiteit te vergroten. Zodat duidelijk is welke aanpassingen nodig zijn in het landschap om een beter leefklimaat te maken voor allerlei soorten. We willen aansprekende manieren om te communiceren over biodiversiteit in het buitengebied, zoals een app. We zien kansen voor samenwerking met recreatie, cultuurhistorie, duurzaam voedsel etc.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Om de biodiversiteit / natuurwaarden van een specifiek groengebied te verhogen is het belangrijk dat er (indien mogelijk) zoveel mogelijk verschillende begroeiingen (zoals water, oevervegetatie, kruidenrijk grasland, ruigte, struweel/struikgewas, bosplantsoen) aanwezig zijn. Als het even kan dienen deze begroeiingen geleidelijk in elkaar over te gaan (bv. geleidelijke overgang van grasland naar ruigte naar struweel) en dient er binnen een begroeiing zoveel mogelijk variatie te zijn in de structuur (afwisseling in het verticale vlak) als in het patroon (afwisseling in het horizontale vlak). Verder is het belangrijk dat de verschillende groene gebieden zo goed mogelijk met elkaar zijn verbonden door groene verbindingen (verbindingszones). Het gaat hierbij zowel om groene verbindingen in het buitengebied als om verbindingen tussen de bebouwde kom en het buitengebied. Daarnaast is het goed als de bomen in een gebied/ bomenlaan uit meerdere boomsoorten bestaan en een belangrijk deel hiervan inheemse bomen zijn (komen meer insectensoorten voor, die weer belangrijk zijn voor onder meer vogels en vleermuizen). Ook een goede waterkwaliteit is belangrijk omdat dit zorgt voor een goede en structuurrijke water- en oevervegetatie. Dit is weer belangrijk voor de hierbij horende insectenfauna. Tot slot is ook de aanwezigheid van verschillende minibiotopen van belang zoals dood hout, een stukje kaal zand, steilrandjes, een tijdelijk waterpoeltje.
  12-1-2020 22:55:11
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit in het buitengebied. Het is van belang dat in de visie buitengebied het Binnenveld als geheel bekeken wordt. Dit unieke deel van het buitengebied rondom Wageningen ligt in 2 provincies en 4 gemeenten en valt onder 2 Agrarische Natuurcollectieven. Verder zijn hier ook het waterschap en verschillende landschapsbeheerders, boeren en buitenlui betrokken. De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het hele Binnenveld, met het uitgangspunt dat boeren en burgers zelf initiatief nemen. Een mooi voorbeeld van zo’n gebiedsgerichte aanpak is op dit moment het gezamenlijk maken van een Uitvoeringsplan Weidevogels Binnenveld dat in eindfase is. De vier gemeenten rond Het Binnenveld financieren er aan mee en zijn kien op de uitkomst ivm hun eigen te ontwikkelen buitengebiedvisies. Provincies dringen aan op een breed perspectief voor nu. Collectieven zeggen dat een keuze van belang is voor het bepalen van welke pakketten voor agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer kunnen worden verstrekt. Vraag die nu voor ligt is of voor Het Binnenveld een inrichting moet worden nagestreefd voor een toekomstig heel open weidevogellandschap of, voor een meer begroeid landschap voor meer, maar minder specifieke soorten en minder weidevogels. Die keuze heeft aanmerkelijke gevolgen voor de inrichting en moet goed worden overwogen. Genoemde partijen moeten nader te rade bij elkaar. Esther Schoenmaker, namens Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld
  12-1-2020 21:15:04
 • Ik zou graag niet alleen willen pleiten voor meer biodiversiteit in het (open en halfopen) buitengebied, maar ook voor meer biodiversiteit op de (voormalige) erven van boeren, burgers en buitenlui. Ik ben in het Binnenveld al actief met inventarisatie en voorzieningen voor uilen en zwaluwen, maar ik zou graag willen pleiten voor een gemeente dekkend erfvogelbeheerplan, waarbij - met gebruikmaking van een specifiek voucher - na een quickscan per erf een advies wordt opgesteld hoe de eigenaar met de juiste inrichting en beheer kan bijdragen aan meer biodiversiteit op het eigen erf. Ik denk graag mee met de gemeente om dit plan concreet vorm te geven.
  12-1-2020 20:00:38
 • Investeer in het tot stand brengen van een volwaardige ecologische verbindingszone bij de haveningang om de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug beter met elkaar te verbinden. De uiterwaarden tussen Renkum en Rhenen functioneren al als zodanig alleen moet er nog wel een hindernis voor overstekende fauna worden weggenomen bij de haveningang. De kans om doet zich nu voor in het kader van het Grebbedijkproces.
  12-1-2020 14:08:15
 • Het stimuleren van boeren om vaste mest aan te wenden op hun akkers kan een goede verbetering zijn voor de biodiversiteit/bodemvruchtbaarheid. Er komen dan vanzelf meer insecten/weidevogels. Het creëren van akkerranden kan ook al een goede verbetering geven voor de biodiversiteit en het landschapsfonds zou boeren hierin kunnen stimuleren. echter denk ik dat inderdaad lichtvervuiling/verstedelijking een veel grotere rol bij dit probleem speelt.Wellicht kan er meer voorlichting komen hoe burgers zelf bij kunnen bijdragen aan een betere biodiversiteit.
  11-1-2020 20:56:11
 • Meer ruigte en bos voor rijker bodemleven, insecten, vogels etc. Binnenveldse hooilanden prachtig voorbeeld van ontwikkeling open landschap met meer biodiversiteit.
  11-1-2020 14:37:48
 • Ik kan me aansluiten bij Wendy en Roel. We moeten nieuwe ontwikkelingen die geld opbrengen koppelen aan natuurranden in het buitengebied, zoals akkerranden, heggen, flauwe stootoevers. Dat geldt voor landbouw, energie-opwekking etc. Als de ontwikkelaar zelf geen natuurranden kan realiseren, dan moet hij geld storten in een groenfonds.
  7-1-2020 21:06:53
 • Eerst zoveel mogelijk daken vol leggen
  3-1-2020 12:49:34
 • Het buitengebied van Wageningen zou veel biodiverser en aantrekkelijker kunnen worden door veel meer hagen aan te planten en bloemrijke bermen en akkerlanden te stimuleren bij alle grondeigenaren. Ecologisch bermbeheer bij waterschap en gemeente hoort daarbij. Veel insecten (maar ook dieren en mensen) blijken last te hebben van lichtvervuiling. Zorg dat de duisternis opnieuw intreedt door goede afspraken te maken met grondeigenaren. De WUR zorgt voor veel lichtvervuiling in het buitengebied (Binnenveld) met haar kassen en gebouwen op bv. Campus. Dat dient beperkt te worden in overleg met hen. Ook sportclubs kunnen meer doen tegen lichtvervuiling. Veel weidevogels in het buitengebied worden bedreigd en verstoord door loslopende honden en katten. Hierover zou de gemeente veel meer voorlichting over moeten geven en handhaven.
  1-1-2020 15:37:31
 • Ik denk dat ik me goed kan vinden in wat de andere personen hebben ingebracht in deze discussie. Een niet onbelangrijk onderdeel is ook te zorgen voor verbindingen, stapstenen, linten in het landschap waarlangs dieren, m.n. insecten zich kunnen verplaatsen. En in de stad kan veel worden gedaan door inderdaad natuurinclusief te bouwen, aanleg van groene liefst natuurdaken, groene gevels e.d. Wel zoveel mogelijk gebaseerd op inheems, streekeigen plantmateriaal. Dit blijkt veel meer insecten (en daardoor ook vogels en andere dieren) aan te trekken dan uitheems (en ook niet streekeigen) plantmateriaal. Zeker voor diersoorten die (bijna) volledig afhankelijk zijn van 1 bepaalde plantensoort geldt dit. En dan kan Wageningen zich natuurlijk ook aanmelden als bijvriendelijke gemeente.
  29-12-2019 12:51:19
 • Begin in Wageningen met de bestaande ruimte zodanig te onderhouden dat duurzamer groei en bloei mogelijk is. Dat betekent kennis van zaken bij de Gemeente (en de ingehuurde uitvoerenden) zodat gebruik wordt gemaakt van regionale/inheemse flora en dat we die consequent beheren.
  28-12-2019 12:58:58
 • Wat ik bij het onderdeel grondgebruik heb geschreven is ook bij dit onderdeel van toepssing met dien verstande dat bij de bomen en struiken aanplant wordt gekozen voor insectenminnende soorten. De dramatische teruggang van de biodiversiteit rechtvaardigt ook aan dit onderdeel hoge prioriteit te geven
  26-12-2019 14:42:06
 • Het is van belang een goed Landschapsplan en SoortenManagementPlan op te stellen, zodat je ook weet wat er nu aan biodiversiteit is. Er kan al veel gewonnen worden door het maaibeleid af te stemmen op de bloei van planten en waar het kan minder of selectief te maaien. Ook bij de aanplant van bomen moet gekozen worden voor een diversiteit in inheemse soorten, omdat juist de bomenrijen van één soort op den duur plagen en ziektes met zich mee brengen, zoals de eikenprocessierups. En voor in de stad: maak natuurinclusief bouwen de norm en zorg dat dit in het beleid wordt vastgelegd.
  22-12-2019 11:53:13
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222