De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

15 Een nieuw landschap

15landschap

Er liggen verschillende vragen voor het buitengebied. Bijvoorbeeld het maken van voedselbossen, het vergroten van biodiversiteit, andere vormen van landbouw zoals fruitteelt, maar ook bijvoorbeeld grond voor zonneparken. Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat er meer bosjes, hagen, struweel (struiken) of laanbomen komen. Moet open landschap open blijven of kunnen we ook nadenken over het toevoegen van bosjes, hagen en bomen? En geldt dit voor het hele open landschap of een gedeelte?

Stellingen

 1. Ik vind dat je zo weinig mogelijk moet veranderen in het landschap rond Wageningen. Ook al beperk je jezelf daarmee voor natuur, voedselkringlopen, bewegen en energie.
 2. Er zijn best delen van het buitengebied waar je het landschap kunt aanpassen. Bijvoorbeeld door in sommige gebieden meer hagen en bos te maken 
 3. De kern van het Binnenveld moet je openhouden, maar voor de rest kun je opnieuw nadenken over je het landschap. In de visie van de Eng bijvoorbeeld zijn er op sommige plekken uitzichten vastgelegd en op andere plekken niet. En zo zou je dat ook voor andere gebieden kunnen doen.
 4. Ik vind dat er veel te veel nadruk op het landschapsbeeld ligt. Het is maar één aspect en er zijn andere zaken veel belangrijker.

Geef hier aan welke keuze je maakt en geef een toelichting!

Deel

Reacties

 • Ik zie veel mooie suggesties in de bijdragen tot nu toe. In algemene zin ben ik het eens met Joan (`Het gaat er vooral om hoe we ecologische, landschappelijke en cultuur-historische waarden die we met elkaar belangrijk vinden, kunnen behouden en versterken', inclusief verdienmodel!) en Dré ('Beantwoording van deze vraag is voor de drie deelgebieden Binnenveld, uiterwaarden en Eng verschillend'). Wat het Binnenveld betreft zouden we aan kunnen sluiten bij de gemeente Ede, die in haar buitengebied visie streeft naar kringloop en natuur-inclusieve landbouw. Zou het niet mooi zijn om te streven het Binnenveld hier een voorbeeldfunctie in te laten vervullen? Ook zou gekeken moeten worden hoe er ecologische verbindingen gerealiseerd kunnen worden tussen Veluwe, uiterwaarden en Blauwe kamer/Grebbeberg (Utrechtse Heuvelrug). Dit kan met veel van de suggesties die in de bijdragen hier gegeven zijn.
  12-1-2020 22:20:20
 • Met het oog op de publicatie van wageningen UR onlangs gepubliceerd en in alle media terug te vinden , hoe ziet NL eruit in 2120 wordt in deze visie onderbouwd om rondom steden bossen aan te planten. Dit is ook goed mogelijk voor Wageningen. Kijken we naar de historische kaart uit bv 1900 dan zien we veel boskavels ten noorden van de stad, de Dijkgraafse Landen , dit zijn de meer natte bostypen en ten westen van de stad tot aan het nieuwe kanaal veel kavels op de oude oeverwal beplant met fruitbomen. Aansluitend bij de bodemtypen kunnen deze lokaties weer worden aangeplant met verschillende(voedsel)bossen en of fruitgaarden. Vastleggen co2, meer lokale produkten etc..
  12-1-2020 19:06:43
 • Zie mijn reactie onder Open landschap.
  12-1-2020 16:47:31
 • Nieuwe inrichting van historische landschapstypen voor meer diversiteit, energieopwekking, recreatie en kringlooplandbouw . Meer bos toevoegen aan landschapstypen zodat er meer CO2 wordt opgeslagen en minder hittestress. Meer diversiteit en beplanting is gewenst voor natuur en milieu. Iets meer verdichting met zorgvuldig gekozen beplanting kan het kleine buitengebied wat Wageningen nog rest optisch vergroten. Let in inrichting en gebruik op de schaal van de verschillende landschapstypes. Singels aan de flanken van het Binnenveld. Kleine bossen, boomgaarden en hagen op rivierklei binnendijks. Verspreid ooibos in de stroomluwe delen langs de rivier. Voedselbos bij stadsranden.
  11-1-2020 14:35:48
 • Er ligt te veel nadruk op het landschapsbeeld. Landschappen, en zeker de Uiterwaarden, zijn altijd dynamisch. Het gaat er vooral om hoe we ecologische, landschappelijke en cultuur-historische waarden die we met elkaar belangrijk vinden, kunnen behouden en versterken (en ook voor het beheer willen betalen!) en tegelijkertijd ruimte kunnen bieden aan andere functies, want zonder economische activiteiten komt ook het beheer van het buitengebied onder druk te staan. Het voorzetten van bepaalde agrarische activiteiten in de Renkumse Benedenwaard is noodzakelijk om de gewenste natuur en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Middels het concept Landbouwinclusieve natuur wil Lexkesveer Natuurbeheer hier invulling aan gaan geven, mits er voldoende inkomsten gegeneerd kunnen worden uit b.v. het herbestemmen van de aanwezige agrarische gebouwen.
  10-1-2020 10:39:06
 • Uit recent onderzoek blijkt dat "Kleine bosjes per vierkante meter veel meer CO2 op slaan dan grote bossen," "De temperatuur is er hoger, er valt meer licht binnen en daardoor groeien bomen sneller en krijgen ze meer bladeren. Ze slaan daardoor meer en sneller koolstof op." Daarbij zijn kleine gronden waarschijnlijk veel makkelijker beschikbaar dan hele grote lappen grond, waar je dan een groot bos op moet aanplanten." Dus daar waar mogelijk meer kleinere bosjes aanplanten, dit is met name aan de rafelranden van gebieden goed te realiseren.
  7-1-2020 12:46:34
 • Beantwoording van deze vraag is voor de drie deelgebieden Binnenveld, uiterwaarden en Eng verschillend. In het Binnenveld is al gekozen voor weidevogels en plasdrasvegetaties, waardoor een behoud van openheid voor de hand ligt, zeker in het kerngebied. In de uiterwaarden is de vroegere openheid die samenhing met landbouwkundig gebruik al lang verdwenen en is een afwisselend landschap met open delen en rivierbos ontstaan. De doorstroomcapaciteit bij hoog water zal hier bepalend zijn in hoeverre het gebied verder kan verdichten. De Eng tenslotte is een historisch cultuurlandschap dat altijd door openheid is gekenmerkt. Die openheid contrasteert met de gesloten bosrand op de achtergelegen stuwwal. Dat neemt overigens niet weg dat er ook altijd hakhoutbosjes (aan de randen) en plaatselijk wat houtwallen op de Eng zijn geweest en nog altijd zijn. De natuurwaarde van de Eng kan eenvoudig worden versterkt door delen van het gebied, als ook de bermen langs de wegen en paden extensief te beheren. Zo kan gebruik maken van cultuurhistorische elementen de ecologische betekenis ten goede komen, zonder dat dit de zo karakteristieke openheid hoeft aan te tasten.
  7-1-2020 9:25:17
 • Mijn commentaar over openheid is wat te algemeen gesteld . Ik had daarbij naar gebied moeten differentieeren. Weidevogels hebben uiteraard wel behoefte aan open gebieden zoals het Binnenveld... Het slot van mijn commentaar moet luiden. De natuur overleeft dit wel , die heeft vele uitstervingsgolven doorstaan maar de mens krijgt het moeilijk.
  5-1-2020 20:57:00
 • Het landschap rond wat nu Wageningen is is m.i. Een dynamisch gegeven. In de een na laatste ijstijd zo'n 150.000 jaar geleden zijn de stuwwallen ontstaan. Grote hoeveelheden zand werden opgestuwd, rivierdalen uitgesleten, valleien gevormd. Er kwamen veenmossen en andere begroeiing. De invloed van de mens liet zich gelden en doet dat nog steeds. Metershoge venen zijn afgegraven. Bebouwing nu stedelijk en verdere menselijke activiteiten eisen hun tol van het landschap. Wat er nog over is van dit unieke landschap van stuwwallen, uiterwaarden en valleien gaat de gemeente " beplannen". Ik heb veel waardering voor de wijze waarop dit wordt georganiseerd. Ik pleit er voor om ook hier hoge prioriteit te geenn aan het scheppen van condities die ruimte bieden voor klimaatbeheersing (planten van groen) en aan bevordering van de biodiversiteit. Dit boven zaken als openheid die vanuit antropocentrisch oogpunt belangrijk lijken maar waar de natuur minder behoefte aan heeft. Vogels, insecten en andere dieren hebben belang bij bomen, heggen struiken e.d.. Juist het landschap leent zich er toe dienstbaar te zijn aan de meest urgente de mensheid bedreigende problemen van deze tijd: de klimaatverandering en de dramatische achteruigang van de biodiversiteit. De natuur overleeft dit wel die vele uitstervingsgolven doorstaan maar (een deel) van de mensheid krijgt het moeilijk.
  5-1-2020 15:13:24
 • In het open landschap kom je veel afrasteringen tegen van prikkeldraad met palen. Als die zo veel mogelijk kunnen worden vervangen door haag- en struweellandschap, breng je het meer natuurlijke van het open landschap terug en zorg je dat hierdoor biodiversiteit wordt gestimuleerd.
  29-12-2019 12:45:39
 • In Wageningen-west lag ooit het Wagenings Broek, een veenbos met Zwarte Els, Zwarte Populier en Salix spp, wilgesoorten, en doorsneden door een krekennetwerk à la Land van Saeftinghe, zoals op de bodemkaart nog te zien is. Heraanleg van dit laagveenbos biedt kansen voor klimaatherstel, bodemstijging en dus bescherming tegen overstroming en habitat voor otter, reigers en lepelaars, zeker als het verbonden wordt met de Blauwe Kamer.
  20-12-2019 10:15:31
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222