De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

14 Een open landschap?

14openlandschap

Het buitengebied van Wageningen wordt vaak een open landschap genoemd. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We willen de zichtlijnen in het landschap behouden, met verschillende open en gesloten delen. Met landbouw en fruitteelt, voedselbossen en natuur, recreatie en cultuurhistorie. Om het landschap te beschermen willen we dat de stad niet verder uitbreidt. We willen de kwaliteit van de verschillende landschapstypen koesteren en versterken. Het bos moet in verbinding staan met de natuurgebieden.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Voor behoud van de huidige weidevogelstand van het Binnenveld - met de Grutto als nationaal symbool - geldt openheid van het landschap als een van de drie basisvoorwaarden. De andere twee voorwaarden voor een ideaal weidevogelbiotoop zijn een hoge grondwaterstand / plasdras en een gevarieerde bloemrijke vegetatie met veel insecten. In het Binnenveld is met name de openheid ter weerszijden van de Grift (tussen Slagsteeg en Maatsteeg = oorspronkelijk Inundatiegebied Grebbelinie) essentieel voor behoud van de bestaande weidevogelpopulatie. Binnen het agrarische deel daarvan zou een kruidenrijke randenstructuur met optimale voedsel- en schuilgelegenheid voor jonge opgroeiende weidevogels het meest wenselijk zijn. In en langs dit Hart van het Binnenveld kunnen rietkragen niet alleen dekking bieden aan de vele aanwezige reeën, maar ook aan de vele recreanten die langs de Grift of Veensteeg meegenieten van de bijzondere ornithologische kwaliteiten van dit in ontwikkeling zijn open landschap van de Binnenveldse (en Achterbergse) Hooilanden. Belangrijk daarbij is ook dat het (agrarische) natuurbeheer optimaal is afgestemd op behoud van de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van deze unieke kern van het Binnenveld, die voor een belangrijk deel gelegen is in het buitengebied van de gemeente Wageningen. Meer naar de randen van het Wageningse deel van het Binnenveld geldt een meer halfopen landschapsstructuur. Net als in het Hart van het Binnenveld is daar mijns inziens geen ruimte voor grootschalige zonnevelden, noch voor hoge windturbines. Niet alleen dreiging van een mogelijke rondweg om de wijk Noordwest, maar ook een eventuele Campusroute betekent een onaanvaardbare aantasting van de landschappelijke en de ornithologische waarden ter weerszijden van de Plassteeg / Kielekampsteeg.
  12-1-2020 16:44:32
 • Binnenveldse hooilanden prachtig voorbeeld van ontwikkeling open landschap met meer biodiversiteit. Meer diversiteit en beplanting is gewenst voor natuur en milieu. Iets meer verdichting met zorgvuldig gekozen beplanting kan het kleine buitengebied wat Wageningen nog rest optisch vergroten. Let in inrichting en gebruik op de schaal van de verschillende landschapstypes. Behoud openheid en grote schaal van het Binnenveld betekent niet dat hier geen beplanting kan (zie andere reacties). Lange lanen versterken het perspectief. Behoud de weidse eenheid van het rivierlint met de dijken en stuwwalrand met verspreid ooibos in de stroomluwe delen.
  11-1-2020 14:32:08
 • Zeker maaien en beweiden geeft de mogelijkheid om te sturen om de natuur maximaal te ontwikkelen naar wens. Dit is de mogelijkheid om een duurzaam bedrijf te behouden met lokaal veel recreatie, zorg en voedselproductie met behoud van een open landschap
  10-1-2020 12:11:26
 • De Uiterwaarden worden in de regel als een gebied beschouwd en als een openlandschap, maar de Renkumse Benedenwaard verdient om meerdere redenen een aparte status: 1. Hier is Lexkesveer Natuurbeheer gevestigd, het laatste bedrijf met een nog (deels) agrarische bestemming. Lexkesveer Natuurbeheer beheert de hele Renkumse Benedenwaard (15 hectare eigen grond en 42 hectare pachtgronden van Staatsbosbeheer). Lexkesveer Natuurbeheer en Staatsbosbeheer zijn in gesprek om de eenjarige pacht om te zetten in een langjarige (minimaal 12 jaar) pacht en een nieuwe vorm van samenwerking in het kader van het landelijke project Natuurinclusieve landbouw (https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/natuurinclusieve-landbouw); 2. De ligging tussen rivier en stuwwal (Wageningse Berg) geeft het een eigen micro-klimaat, wat doorwerkt in de flora en fauna. De familie van de Pol beheert dit deel van de Uiterwaarden al ruim 150 jaar en heeft de kennis en kunde om het beheer af te stemmen op de specifieke omstandigheden; 3. Geologisch is de Renkumse Benedenwaard verbonden met het Renkumse beekdal 4. Het gebied in combinatie met de boerderij, de rivier en het Lexkesveer heeft een eigen historie. Zo exploiteerde van de familie van de Pol tot het bombardement op de woonwijk Hamelakkers op 17 september 1944 een pension op het bedrijf. Verder zijn er op het bedrijf nog de restanten van een loswal, waar in het verleden passagiersschepen aanlegden. Ook had het bedrijf een boomgaard. 5. De aanwezigheid van het Lexkesveer maakt het een hotspot voor recreatief verkeer (wandelen, fietsen). Het voorzetten van bepaalde agrarische activiteiten in de Renkumse Benendewaard is noodzakelijk om de gewenste natuur en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Middels het concept Landbouwinclusieve natuur wil Lexkesveer Natuurbeheer hier invulling aan gaan geven, mits er voldoende inkomsten gegeneerd kunnen worden uit b.v. het herbestemmen van de aanwezige agrarische gebouwen. We zijn altijd bereid om hier aan gemeente of andere geïnteresseerden een nadere toelichting te geven.
  10-1-2020 10:37:49
 • Zolang de WUR ongebreideld mag blijven groeien als belangrijkste werkgever van de gemeente Wageningen, zal dit direct en indirect ten koste gaan van het omringende landschap van Wageningen, alle goede voornemens ten spijt. Zoals de groeiende bewoonde oppervlakte (ook buiten de bebouwde kom), meer verkeer, meer inwoners, meer (licht)vervuiling, nimby gedrag (zonnepanelen, rondweg), meer recreatieve druk op toch al overbelaste natuurgebieden, huisvestingsproblemen, meer afval en brutaal welvaartsgedrag, etc. Of dit impliciete landschapsbeleid opweegt tegen de voordelen zullen de toekomstige generaties gaan ervaren. Het is reëel te veronderstellen dat op basis van wat dan van het Wageningse landschap over is gebleven, die generatie deze tweede randstad zal ontvluchten naar elders waar voldoende ruimte en natuur aanwezig is.
  8-1-2020 20:56:20
 • Leo
  Qua beleving is er tussen "open" en "kaal" nogal een verschil. Maar ook voor de klimaatdoelstelling is het van belang om voor het Binnenveld in ieder geval meer lijnvormige beplanting aan te brengen: bomenrijen en/of hagen langs de stegen en waterlopen, waar je als wandelaar onderdoor of overheen kunt kijken.
  8-1-2020 17:06:40
 • De wens dat de stad niet mag uitbreiden is een illusie. De WUR en daarmee samenhangende bedrijven groeien steeds verder, de bevolking ook. Gemotoriseerd verkeer zou zonder uitbreiding - tegen de wens van velen - alleen maar toenemen. Het open landschap wat we nu met name aan Binnenveldzijde kennen is eigenlijk niet natuurlijk maar in feite agrarische cultuur: weidevelden die kort gehouden worden door begrazing, maaien en natuuronvriendelijk zijn door (over)bemesting... Als je niets zou doen wordt het bosrijk wat voor zowel natuur, mens, klimaat beter is! Pleidooi om natuur meer zijn gang te laten gaan en niet te streven naar een cultuurlandschap wat ca. 100 jaar geleden is ontstaan.
  31-12-2019 12:15:55
 • Om de biodiversiteit in en rondom Wageningen te versterken, is het van belang om een divers landschap te hebben. In het buitengebied leven ook hazen en reeën, en zij hebben ook beschutting nodig, net zoals patrijzen en andere vogelsoorten. Een afwisselend gebied biedt beschutting en voedsel voor meerdere soorten. Vaak wordt vergeten dat weidevogels (die gebruik maken van het open landschap) insecteneters zijn, en insecten hebben bloeiende weides en bermen, en beschutting in ruigtes nodig.
  22-12-2019 11:46:25
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222