De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

13 Lokaal voedsel stimuleren

13duurzamelandbouw

In het buitengebied wordt voedsel geproduceerd. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:

We willen lokaal geproduceerd voedsel stimuleren. We willen het meer boeren mogelijk maken om in ons buitengebied natuurinclusief en duurzaam te produceren. Maar dit kan alleen als er ook een vraag komt naar lokaal en duurzaam voedsel. Het soort landbouw moet wel passen in het type buitengebied. We denken daarbij ook aan voedselbossen.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • Ik ben het van harte eens met de suggesties en initiatieven voor lokale duurzame voedselproductie (en consumptie!), en het streven naar duurzame, circulaire natuur-inclusieve landbouw, inclusief verdienmodel (zie reactie Nynke Groendijk). Laten we samenwerken met de gemeente Ede, die in haar visie kringloop/natuur-inclusieve landbouw wil realiseren. Laten we ambiëren om het Binnenveld een voorbeeldfunctie/voortrekkersrol te laten vervullen op dit gebied, ter inspiratie van Food Valley en heel Nederland.
  12-1-2020 22:45:12
 • Op dit moment zijn er in het Binnenveld een aantal producenten van streekproducten die zijn aangesloten bij de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld. De ANV Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV Het Binnenveld wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap, contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie, recreatie en toerisme te stimuleren en de vereniging wil ook productie en vermarkting van streekproducten versterken. De ANV Het Binnenveld probeert deze producten gezamenlijk in de markt te zetten. De afgelopen jaren heeft de ANV Het Binnenveld op diverse jaarmarkten deze producten verkocht. Vanuit aanbod kant is er grote bereidwilligheid om lokaler en duurzamer te produceren, maar voor een duurzaam verdienmodel moet er wel een lokale vraag zijn naar streekproducten die groot genoeg is om boeren te stimuleren nog meer lokaal en duurzaam te gaan produceren.
  12-1-2020 15:14:43
 • De koeien uit de uiterwaarde gebruiken gras uit de natuur zonder mest of bestrijdingsmiddelen. Dat is duurzaam en verandwoord en gezond voor mens en dier. Samenvattend kan nu gras gebruikt worden via de koe voor menselijke consumpie
  11-1-2020 19:58:33
 • Stimuleer kringlooplandbouw en behoefte op de verschillende schaalniveaus van stadslandbouw tot agrarisch natuurbeheer passend bij het landschapstype.
  11-1-2020 14:30:40
 • Door het afwisselende landschap van de Renkumse Benedenwaard kunnen runderen zeer goed zelfstandig in een groep fungeren in combinatie met recreatie. De runderen die er lopen zijn deels jongvee voor de melkveehouderij. Daarnaast runderen die niet meer geschikt zijn voor de melkveehouderij en zo een poos in de uiterwaarden kunnen gedijen waardoor ze de gewasgroei om kunnen zetten in vlees zonder dat daar voor bijgevoerd hoeft te worden. Ook loopt er vrouwelijk vleesvee tussen wat een nog betere kwaliteit vlees waarborgt. De ideale situatie is dat dit vlees wat puur uit het natuurbeheer groeit lokaal afgezet kan worden. Wat is het toch een mooiere kringloop als natuur duurzaam toekomstgericht wordt beheert waardoor als resultaat een lokale ondernemer zijn bedrijf kan voortzetten. De burger kan wandelen in datzelfde gebied en de dieren zelf kan zien groeien voordat het duurzaam verantwoord stukje vlees op bord ligt.
  10-1-2020 12:10:27
 • Lexkesveer Natuurbeheer beheert 57 hectare natuur in de Uiterwaarden (Renkumse Benedenwaard), deels eigen land en deels land van Staatsbosbheer. Voor het beheer zijn agrarische activiteiten noodzakelijk (maaien, beweiden). Lexkesveer Natuurbeheer werkt hierin al samen met twee agrarische bedrijven uit de omgeving. Dit biedt kansen om samen met lokale verwerkers en afnemers lokale producten te ontwikkelen en te vermarkten. Lexkesveer Natuurbeheer wil ook onderzoeken of er op het bedrijf in combinatie met het natuur- en landschapsbeheer nog andere mogelijkheden zijn voor het produceren van lokale producten. Verder zijn ook de eerste contacten gelegd met het Heideboerderij-initiatief op het Westbergveld.
  10-1-2020 10:36:43
 • De voedselvoorziening is de afgelopen 100 jaar volledig afhankelijk geworden van fossiele brandstoffen! En niemand weet hoe lang dit nog door kan gaan. Feit is wel dat 100 jaar geleden de meeste wageningers de hele dag in de weer waren om hun voedsel bij elkaar te sprokkelen. Tegenwoordig verstookt de gemiddelde wageninger in de vrije tijd een veelvoud van de fossiele brandstoffen die nodig zijn om zijn of haar voedsel te produceren! Het zal moeilijk worden om dit te veranderen! Niet veel mensen willen nog met hun handen in de klei! Ik denk dat we in moeten zetten op grootschalig gebruik van robots, om te poten, te plukken, te wieden, plagen te bestrijden, te melken enz. Robots die werken op duurzame energie natuurlijk!
  9-1-2020 8:25:35
 • We moeten in Wageningen (en in de hele Vallei) inspelen op de onvermijdelijke transformatie in de landbouw. Van intensieve teelt voor de export (wereldmarkt) naar kwaliteitsgerichte natuurinclusieve circulaire landbouw voor de lokale en regionale markt. Bij bedrijfsbeëindigingen zijn de bestaande bedrijfslokaties goede vestigingsplaatsen voor diverse vormen van stadslandbouw en/of zgn. herenboeren (zoals het project in Ede). Dit vraagt een andere invulling van het functieveranderingsbeleid zoals dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd.
  8-1-2020 21:12:14
 • Pluktuin de Bosrand produceert lokaal en duurzaam fruit, theekruiden en bloemen. Als lokaal bedrijf lopen we er tegenaan dat de afzet eigenlijk te beperkt is voor een goed verdienmodel. Samen met andere lokale, duurzame producenten (40 al) en de Gemeente Wageningen zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om de afzet van lokale producten te stimuleren. Zo is er ondermeer al een website en FB pagina Wageningen Eet Duurzaam ontwikkeld waarop alle lokale producenten staan, is er een popup winkel "Kado Lokaal" in de Hoogstraat geopend en hebben we gezamenlijk op lokale markten als de Dickensfair en Kerstmarkt van Wageningen gestaan. We zijn gezamenlijk aan het onderzoeken hoe we de afzet nog meer kunnen stimuleren. Een mooi initiatief.
  8-1-2020 16:35:28
 • Ik denk dat het heel goed is lokaal duurzaam geproduceerd voedsel te stimuleren in de Food Valley Regio. Laten we hier een voorloper worden op het gebied van duurzame, circulaire landbouw. Landbouw met nieuwe verdienmodellen, w.o. voedselbossen en gericht op een duurzame manier van produceren, mengteelten, geen of nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen, natuurinclusief, die de bodem niet uitput. Vraag is er in deze regio, maar stimulering van dit soort processen kan zeker nog meer gebeuren. Circulaire landbouw stimuleren, mogelijk ook via geldelijke steun en niet circulaire processen juist niet stimuleren.
  29-12-2019 12:41:47
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222