De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

12 Bodem en ondergrond: hoe gebruiken we de basis?

12bodemalsbasis

De bodem en de ondergrond zijn de basis. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover:
We willen meer respect voor de bodem. De bodem vinden wij de belangrijkste hulpbron. We hebben een gezonde bodem nodig, nu en in de toekomst. Voor gebruik door mensen maar ook voor biodiversiteit. Landbouw, natuur, kabels, riolering, warmte, water: al die functies in de bodem en ondergrond moeten we in samenhang bekijken. Daarbij moeten we ook kijken welke functies in welke bodemsoort passen.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen...

Deel

Reacties

 • Tot voor kort heb ik vrij veel (40 jr) ervaring als polderbewoners en waterschap-medebestuurder (12 jr). Ik denk dat ook het toekomstig (decennia) verwachte water en afvalwateraanbod uit de bovenloop van de rivieren hier aandacht behoeft. Zowel waar het gaat om kwaliteit en kwantiteit.
  12-1-2020 20:10:39
 • Meer bodemleven stimuleren: natuurontwikkeling, kringlooplandbouw maar kan ook onder zonnepanelen. Respect in inrichting en gebruik voor de hoofdindeling van de landschapstypen gebaseerd op ondergrond. Meer groen aanplanten voor CO2 vast teleggen en hittestress tegen te gaan.
  11-1-2020 14:28:42
 • Drinkwaterbedrijf Vitens vraagt aandacht voor het grondwater en de openbare drinkwatervoorziening. De gemeente heeft – net als alle overheden – een drinkwaterzorgplicht. Ten behoeve van de gezondheid van onze inwoners streven de gemeenten, waterschappen, provincies, Rijk en Vitens naar een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dat betekent dat functies in beschermingszones voor drinkwater geen negatieve invloed hebben op de grondwaterkwaliteit. Wij vinden het van belang dat inwoners, bedrijven en overheden zich bewust zijn van de consequenties van wonen en werken op de grond- en drinkwaterkwaliteit. Als we dat vertalen naar de visie op het buitengebied van Wageningen dan vragen we om aandacht voor natuurlijke inrichting van de bovengrond, de provinciale regels voor drinkwaterbeschermingszones, risico’s van bodemenergie en aardwarmte, ondergrondse infrastructuur, klimaatadaptatie en waterbesparing. Graag ben ik bereid om met de gemeente te kijken naar hoe deze zaken kunnen worden geconcretiseerd in de visie op het buitengebied. U kunt daarvoor contact met mij opnemen.
  9-1-2020 15:13:48
 • De aanleg van de Hooilanden is een mooie verbetering van het bodemgebruik. Echter de omliggende argrarische velden zijn de afgelopen jaren veelal verarmd tot grote overbemeste raaigrasvlakten zonder enige houtwal/knotwilg met eromheen overbemeste sloten (gescheiden van Hooilanden). De stikstof e.d. die vanuit de omliggende weilanden gaat neerslaan op de Hooilanden zal zeker van negatieve invloed zijn. Het zou goed zijn als Wageningen ism de omliggende boeren en het rijk voorop gaat lopen in Nederland met opzetten van kringlooplandbouw o.i.d. Gemeente Wageningen heeft hiervoor de kennis en kunde in de vorm van de WUR in huis.
  8-1-2020 20:34:31
 • De verschillende bodemtypen rondom Wageningen geven nog een verscheidenheid aan landschappen weer, bossen, uiterwaarden, veenweides. De samenstellingen van de grond, veen, klei of zand hoog of laag gelegen en de hoogte van het grondwater bepaalde lange tijd het gebruik en de inrichting van dit landschap. Echter steeds meer activiteiten in het buitengebied raken footloose, de landbouw- en tuinbouw, woonwijken en bedrijventereinen, ze hebben geen relatie meer met de ondergrond met als gevolg een steeds uniformer landschap met steeds minder biodiversiteit. Willen we de leesbaarheid van het landschap dus ook haar ondergrond en de daarbij behorende biodiversiteit versterken kies dan voor activiteiten op plekken waar ze een duidelijke relatie hebben met de ondergrond.
  7-1-2020 12:25:19
 • Als reactie op de heer de Kruyff: de gemeente gaat graag in gesprek met u over uw plannen om bomen aan te planten op uw gronden. Kunt u mij hierover een mail sturen, dan zijn we met elkaar in contact, ik heb nu uw contactgegevens niet.
  7-1-2020 7:34:25
 • Kijk in overleg met waterschap waar het mogelijk is de grondwaterstand te verhogen. Goed voor de flora en fauna . Bovendien goed voor verdamping/koeling in warme perioden.
  3-1-2020 11:21:54
 • Kijk in overleg met waterschap waar het mogelijk is de grondwaterstand te verhogen. Goed voor de flora en fauna . Bovendien goed voor verdamping/koeling in warme perioden.
  3-1-2020 11:20:14
 • Het ruimtelijk gebied rond Wageningen staat niet op zichzelf. Ik zie dit als deel van een universele eco sfeer. Ik pleit er voor bij het bodemgebruik prioriteit te verlenen aan die zaken die (een deel ) van de mensheid bedreigen derhalve aan het scheppen van condities die de klimaatverandering tegen gaan zoals het creeren van mogelijkheden tot het in wereldwijd verband noodzakelijk geachte planten van bomen. In overeenstemming daarmee ben ik bereid mijn grond (ruim 3000ca.) dieoverigens nu al een bijzondere milieuvriendelijke biotoop herbergt, daar voor te gebruiken , eventueel in overleg met de desbetreffende afdeling van de gemeente. Ook pleit iker voor de grond die nu gebruikt wordt voor intensieve maisteelt waardoor het bedemleven wordt vernietigd ,insectiticiden worden gebruit en er veel stikstof vrijkomt, een natuurvriendelijke bestemming te geven . Realisatie uiteraard na compensatie van de agrarier. Een uitdaging voor de gemeente met de universiteit?
  26-12-2019 13:49:50
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222