De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

7 Uiterwaarden

7uiterwaarden

Wat zijn de kernkwaliteiten van onze uiterwaarden? Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Wij vinden de uiterwaarden een mooi, zelfs vreugdevol gebied. De balans tussen wandelen en natuur is kwetsbaar en moet duidelijker bewaakt worden. In de uiterwaarden moet landbouw ten dienste staan van het landschap: het landschap moet open blijven.

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen…

Deel

Reacties

 • De uiterwaarden zijn heerlijk om er te wandelen en te recreëren, dus graag laten zoals ze zijn. Zoals ik bij recreatie al had genoemd: Echter, zomers moet er meer controle op de strandjes aan de Rijn komen, want veel afval en geluidsoverlast (radio's) schaden het recreatiegenot en het gebied.
  12-1-2020 21:03:18
 • Ik sluit me aan bij Frans: Uiterwaarden voor natuur en hoogwater kan best gecombineerd worden met waterrecreatie en sport. Dit kan in goed overleg een win- win situatie opleveren.
  12-1-2020 19:34:15
 • Familie van de Pol, is goed bezig ! In de uiterwaarde onderlangs is de diversiteit van de flora en fauna groter geworden.
  11-1-2020 19:52:44
 • De uiterwaarden èn de rivier vormen een vredige schil aan de zuidkant waar ruimte is voor het hoogwater, dynamische natuur en agrarisch beheer van het winterbed. Behoud de weidse eenheid van het rivierlint met de dijken en stuwwalrand gelardeerd met ooibos in de stroomluwe delen. Recreatieve zonering is ook hier gewenst zodat er voldoende plek is om de rivier te beleven maar ook delen ontoegankelijk zijn om bijzondere vogelgebieden af te schermen.
  11-1-2020 14:05:27
 • Voor alles is, zoals velen hier al melden, het waterbeheer het belangrijkste voor onze mooie uiterwaarden langs de rand van Wageningen. Maar waarom zo krampachtig vasthouden aan wat er door vermeende "deskundigen" daar wel of niet mag? Komen al die vogeltjes die wij kennelijk nu zo node missen in dit gebied dan echt wel terug als wij dit gebied afsluiten voor vele menselijke bewegingen? En drijven al die bijzondere nestjes dan niet allemaal weg als er plotsklaps hoog water komt? Hoe zat het trouwens ook alweer met die zwarte ooievaar die zo beslist terug zou komen in het natuurgebied de Blauwe Kamer? Na al die jaren is die ooievaar er alleen maar overheen gevlogen zonder een enkele landingspoging te wagen. Waarom verder geen min of meer passieve recreatie in dit gebied en bijv. de geluidsarme kano over een nevengeul later glijden? Dat gebeurt op de Grift toch ook en ik hoor daar nog steeds de rietzanger zingen. En in de winter, als dat ooit nog voor gaat komen, de schaatsers? De Koek- en zopie kraam hoeft toch niet op het ijs te gaan staan. Zoveel mensen zoveel zinnen en laten wij elkaar a.u.b. het licht in de ogen blijven gunnen. Veel wijsheid en een hoopvol 2020 in deze toegewenst!
  10-1-2020 15:56:22
 • De uiterwaarden lenen zich uitzonderlijk goed om natuur en landbouw te combineren. De vaak vruchtbare gronden dienen te verschralen voor een ideaal leefgebied voor insecten, vogels en bijzondere plantensoorten. Zeker in de Renkumse Benedenwaard waar water, vlakke en ongelijke percelen zich afwisselen kan het beheer niet zonder begrazing plaatsvinden als je de omstandigheden voor natuur wilt behouden en eventueel verbeteren. De combinatie die hier nu in de praktijk al deels werkt door te maaien en te beweiden zonder bemesting moet zeker gesteld worden. Beheer zonder landbouw is op lange termijn niet financieel haalbaar. Daarom word het beheer nu in overleg met staatsbosbeheer door Fam. van de Pol uitgevoerd met partijen die delen maaien en beweiden in samenwerking met elkaar. Grootste zorg is dat daar kosten tegenover staan en dat het beheer op lange termijn gegarandeerd moet zijn ten behoeve van de natuur. Daarom moet er een gedegen plan komen om de lokale ondernemer in combinatie met natuurbeheer een toekomst te garanderen.
  10-1-2020 12:08:58
 • De Uiterwaarden worden in de regel als een gebied beschouwd, maar de Renkumse Benedenwaard verdient om meerdere redenen een aparte status: 1. Hier is Lexkesveer Natuurbeheer gevestigd, het laatste bedrijf met een nog (deels) agrarische bestemming. Lexkesveer Natuurbeheer beheert de hele Renkumse Benedenwaard (15 hectare eigen grond en 42 hectare pachtgronden van Staatsbosbeheer). Lexkesveer Natuurbeheer en Staatsbosbeheer zijn in gesprek om de eenjarige pacht om te zetten in een langjarige (minimaal 12 jaar) pacht en een nieuwe vorm van samenwerking in het kader van het landelijke project Natuurinclusieve landbouw (https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/natuurinclusieve-landbouw); 2. De ligging tussen rivier en stuwwal (Wageningse Berg) geeft het een eigen micro-klimaat, wat doorwerkt in de flora en fauna. De familie van de Pol beheert dit deel van de Uiterwaarden al ruim 150 jaar en heeft de kennis en kunde om het beheer af te stemmen op de specifieke omstandigheden; 3. Geologisch is de Renkumse Benedenwaard verbonden met het Renkumse beekdal 4. Het gebied in combinatie met de boerderij, de rivier en het Lexkesveer heeft een eigen historie. Zo exploiteerde van de familie van de Pol tot het bombardement op de woonwijk Hamelakkers op 17 september 1944 een pension op het bedrijf. Verder zijn er op het bedrijf nog de restanten van een loswal, waar in het verleden passagiersschepen aanlegden. Ook had het bedrijf een boomgaard. 5. De aanwezigheid van het Lexkesveer maakt het een hotspot voor recreatief verkeer (wandelen, fietsen). Het voorzetten van bepaalde agrarische activiteiten in de Renkumse Benendewaard is noodzakelijk om de gewenste natuur en landschappelijke kwaliteiten te behouden en te versterken. Middels het concept Landbouwinclusieve natuur wil Lexkesveer Natuurbeheer hier invulling aan gaan geven, mits er voldoende inkomsten gegeneerd kunnen worden uit b.v. het herbestemmen van de aanwezige agrarische gebouwen. We zijn altijd bereid om hier aan gemeente of andere geïnteresseerden een nadere toelichting te geven.
  10-1-2020 10:34:19
 • Ria
  De Uiterwaarden zijn er om ons te beschermen tegen hoog water. Mede met de nieuw aan te leggen Grebbedijk moet dat prioriteit nummer 1 zijn. Laat de natuur in al zijn facetten daar z'n gang gaan!!!
  8-1-2020 16:01:52
 • Leo
  Aan zowel de huidige vormen als nieuwe ontwikkelingen op het gebied van agrarisch medegebruik van de uiterwaarden dient volop ruimte te worden geboden.
  8-1-2020 15:33:03
 • Uiterwaarden voor natuur en hoogwater kan best gecombineerd worden met waterrecreatie en sport. Dit kan in goed overleg een win- win situatie opleveren
  8-1-2020 12:44:18
 • De uiterwaarden bieden ruimte voor rust, natuur en water. Voor de natuur zijn deze terecht als Natura 2000 gebied aanwezen. Daarnaast heeft de uiterwaard een essentiële functie bij hoogwaterafvoer. Alle andere functies, zoals recreatie of landbouw zijn ondergeschikt aan de functies waterafvoer en natuur. Nieuwe ontwikkelingen op gebied van recreatie en landbouw kunnen dan ook geen doorgang vinden.
  6-1-2020 9:37:30
 • De uiterwaarden rondom Wageningen zijn zonder uitzondering beschermd natuurgebied. Natuurbescherming moet dus samen met waterveiligheid leiden zijn in het gebruik. Medegebruik moet niet ten koste gaan van natuur en op een goede manier georganiseerd worden en gehanthaaft. Nieuwe ontwikkelingen zijn in principe niet toegestaan, zoals ook volgt uit de beleidskaders van de provincie.
  1-1-2020 2:56:24
 • De uiterwaarden hebben een functie in het waterbeheer. Dat is leidend. Vervolgens is de context bepalend voor wat er voor recreant, landbouwer/veeteler of natuur mogelijk is.
  28-12-2019 12:41:01
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222