A A A

De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

1 Algemeen duurzame energie

01Zonnepanelenmetdaa...

Omdat de opwarming van de aarde ernstige gevolgen heeft, zijn maatregelen nodig, Naast zonne-energie op daken en warmte uit de bodem moeten we in Nederland ook duurzame elektriciteit gaan opwekken met windmolens en zonnevelden. Dat geldt voor alle gemeenten dus ook voor Wageningen.

Tijdens de gebiedsconferentie was een aantal mensen tegen windmolens en zonnevelden in Wageningen en wilden zich niet verder uitspreken. Andere mensen zeiden over dit onderwerp:

  • We denken dat een mix van zonnevelden en windmolens het beste is. Alleen zonnevelden lijkt ons niet goed. Alleen windmolens zou kunnen maar liever niet. 

  • Voor zon lijken locaties als de Nude, Haarweg, Keijenberg, Mansholtlaan en Lawickse Allee ons geschikt. We willen de stad niet insluiten met zonnevelden, maar zien liever zonnevelden in de stadsranden dan in natuurgebieden. We maken ons wel zorgen over landschap, kwaliteit van de bodem, biodiversiteit en landbouwgronden. Bovendien willen we stap voor stap gaan, niet alles in een keer zodat we ook gebruik kunnen maken van innovatie en de daken ook beter benut worden voor zonnepanelen.

  • Windmolens zouden in het bos geplaatst kunnen worden, langs de Nederrijn, in de Nude of in het Binnenveld of langs de Mansholtlaan. We maken ons wel zorgen over de vogels, landschap, biodiversiteit, slagschaduw en geluid.

  • Als er een rondweg komt lijkt ons dat een kans om daar ook zonnevelden en windmolens te maken. En we zouden graag zien dat alle inwoners kunnen verdienen aan zon en wind.

 

Als ik lees wat tijdens de gebiedsconferentie is gezegd wil ik daarover zeggen...

 

Deel

Reacties

  • Wat uit de gebiedsconferentie is voortgekomen lijkt mij een genuanceerd afweging over een lastig probleem. Natuurlijk wil ik liever ook geen lelijke windmolens en zonnepanelen. En natuurlijk vind ik het ook belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op minder verbruik en zoveel mogelijk panelen op daken. Maar als dat niet genoeg is, wat uit de startnotitie blijkt? We kunnen als Wageningen moeilijk alles op andere gemeenten afschuiven. Dus ik kan me vinden in wat hierboven staat, met aandacht voor alle zorgen die daarbij staan en waar per initiatief een passend antwoord op zal moeten komen. En in aansluiting bij een aantal reacties hieronder: liever meer windmolens dan meer hectares zonnevelden, maar wel rekening houdend met kanttekeningen van Wanka. En met eigenaarschap/zeggenschap/profitering voor inwoners.
    8-1-2020 16:11:33
  • Ik sluit me graag aan bij de opmerkingen van Elmar Theune met de volgende aanvullingen: voor zowel zon en wind: organiseer 100% eigenaarschap en zeggenschap door bewoners, zodat we als gemeenschap over een aantal jaar ook andere keuzes kunnen maken wanneer nieuwe (betere) technieken een realiteit zijn en we niet langer dan noodzakelijk met windmolens/zonneweiden opgescheept zitten in het buitengebied. Wanneer eigenaarschap bij commerciële partijen is onder gebracht zal esthetiek altijd ondergeschikt zijn aan winst en de maximalisatie daarvan. In de praktijk betekent dat dat een zo lang mogelijke instandhouding nagestreefd zal worden. Met betrekking tot wind dan nog aanvullend: 1.) Neem in de criteria mee of en zo ja waar wind daadwerkelijk rendabel is te exploiteren. Als dat niet kan in deze omgeving, moet je niet willens en wetens molens willen plaatsen en kan je je euros beter ergens anders inzetten. 2.) Houdt oog voor de ontwikkelingen en het onderzoek dat momenteel gaande is in Duitsland. Ivm de gezondheid voor bewoners is daar de straal voor molens van 500 verhoogd naar 1000 meter. In ons geval zou dat betekenen dat er vrijwel geen ruimte meer overblijft.
    8-1-2020 10:46:27
  • Voor Wageningen ligt er een grote opgave op een relatief klein grondgebied. En een aantal van onze landschappen zijn bijzonder, dus een heel goed inpassing is nodig van zowel zon als wind. Persoonlijk zou ik het jammer vinden om windmolens in het open en stille Binnenveld te plaatsen. Ik denk dat dringend aan de provincie gevraagd moet worden om de mogelijkheid te openen om windmolens in het bos (op de berg) te plaatsen. Dat kan het landschap (de hoogte) versterken en markeren. Gelukkig vliegen vogels in het bos en niet er boven. Voor de bijzondere weersomstandigheden dat vleermuizen hoog vliegen kunnen de molens stil worden gezet. Doe dan het maximale vermogen daar, dan hoeft er elders zo weinig mogelijk (ook aan zonneveld). Houd de zonnevelden relatief klein, zodat ze goed ingepast kunnen worden en gebruik ze om de biodiversiteit te versterken door genoeg licht eronder te waarborgen en voor kruidige ondergroei te zorgen en houtwallen er om heen aan te leggen. En last but not least: zorg dat alles in handen komt van Wageningse burgers. Realiseer ook in Wageningen de 50% eigendom (eigenaarschap en zeggenschap) en niet pas na financial close! Maak daar als gemeente scherpe afspraken over met ontwikkelaars.
    8-1-2020 9:40:16
  • De weg naar een duurzaam Wageningen sluit geen mogelijkheden uit. Het is een samenspel van maximale vraagreductie en duurzame opwek. Dat bij het zoeken naar een oplossing voor de opwek er een voorkeur is voor zonnepanelen op bestaande bebouwing is voor de hand liggend, maar lijkt niet toereikend. Voor de restant is het de vraag waar mee je het snelst het meest resultaat mee boekt met de minste (maatschappelijke) overlast. Daarbij heeft een windmolen mijn voorkeur boven een veld met panelen. En voor zo'n molen is iedere locatie bespreekbaar. En ik denk ook dat we het op ons eigen grondgebied moeten zien op te lossen. Er is in deze discussie geen "juiste keuze". Een duurzame samenleving vraagt helaas om offers.
    7-1-2020 13:56:42
  • Ik vind energievoorziening een onderwerp dat urgent belangrijk was én is voor de geopolitieke stabiliteit in de wereld. We zijn met zijn allen in Nederland en in Wageningen gezegend met goede voorzieningen en relatief hoge welvaart, wij kunnen hieraan werken. Het eerste punt daarbij blijft dat we zorgen voor lagere energiebehoefte zorgen. In het Wageningse beleid wordt daarbij dan ook uitgegaan van 50% energieconsumptiedaling, 25% opwek in eigen gemeente en 25% elders (op zee dus bijvoorbeeld). Stel dat de andere doelen lukken dan is die 25% opwek op Wagenings grondgebied nodig ja. En doe dat dan met regionale instanties en regionaal geld, daar de energievoorziening te belangrijk is om over te laten aan zeer grote conglomeraten die zich nu ook op deze markt richten. Een goede sociale energievoorziening is een belangrijk basisvoorziening, dit ook regionaal waarborgen is wat mij betreft ook een belangrijke must voor de transitie. Er is nu actie van ons allen nodig, en gezien bovenstaande ben ik voor isolatie en verstandig consumeren, voor opwek in de bebouwde omgeving, én ook voor snel ontwikkelen van zonnevelden en windmolens in het buitengebied van Wageningen. JA! NU!
    7-1-2020 12:40:48
  • De meest duurzame energie is de energie die je niet (meer) nodig hebt. De plannen van de gemeente geven aan dat er voor 50% van de CO2 reductie aan energiebesparing nodig is. Dat is haalbaar (een halvering van de warmtevraag in de bebouwde omgeving) maar de voortgang tot nog toe ligt achter op schema. Wageningen groeit haast harder dan dat er tegelijkertijd bespaard wordt. De beoogde 25 % opwek zou uitstekend voor een belangrijk deel in het gebruik van omgevingswarmte kunnen zitten. Warmtepompen kunnen in theorie in elk gebouw met gemak driekwart van (de resterende 50%) warmtevraag opwekken. Als dat serieus gebeurt is er helemaal geen extra beslag op open ruimte nodig. En even met Google Maps of Earth speuren naar de grote daken van Wageningen laat zien dat er nog vele hectaren bruikbaar zijn voor zonne-energie. (hoeveel in het Agro Business Park, Radix, Axis, Helix, enzovoorts ligt nog onbedekt?) Als je er ook nog eens rekening mee houdt dat een enkele windmolen 10 hectaren open laat (en goedkoper is), én alle zonne-projecten alleen door subsidie aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.......Is het toch te zot voor woorden dat we ook maar dénken dat de weinige open ruimte opgeofferd zou moeten worden voor industriële vlakken met panelen.
    7-1-2020 12:08:44
  • Inzetten op energie besparing is hoofdzaak, hoe minder je nodig hebt hoe minder je hoeft op te wekken. Plaats zonnepanelen op plekken daar waar je de ruimte multifunctioneel kunt gebruiken: eerst op daken en parkeerplaatsen zoals in Noord Holland. De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven ondersteunen en activeren om eigen parkeerterreinen te laten overkappen met zonnepanelen. Meest geschikte lokaties voor windmolens, bij grote lineaire infrastructurele werken zoals snelwegen of langs de Rijn, ook hier kun je denken aan multifunctioneel ruimte gebruik windmolens in combinatie met de aanplant van bossen.
    7-1-2020 11:43:00
  • In principe vind ik ook dat voor zonnepanelen in eerste instantie alle daken en muren benut moeten worden. Er wordt steeds gezegd dat hier in Wageningen vanuit wordt gegaan, maar ik denk dat er nog veel onbenut dak ter beschikking is. Ik weet toevallig dat op de nieuwe grote bedrijfshallen voor Nudepark 2m, waar nu bouwplannen voor goedgekeurd worden, vrijwel nergens zonnepanelen op de daken komen. Een grote gemiste kans, het gaat om een bedrijventerrein van 6 ha. ( ik weet niet welk % bebouwd oppervlak is. ) Kennelijk is het niet automatisch een voorwaarde voor nieuwe grote gebouwen dat er panelen op komen. Dit moet eerst veranderen! Het buitengebied van Wageningen wordt zo dubbel belast: een lelijk bedrijventerrein én een lelijke zonneweide... En.. mochten er zonneweides moeten komen, dan vind ik dat dit altijd hand in hand moet worden ontwikkeld met landschap, dus houtwallen, voedselbossen, boomgaarden etc.. afhankelijk van landschapstype.
    6-1-2020 13:44:06
  • Vertrekpunt voor de energietransitie is dat maximaal wordt ingezet op energiebesparing voor alle sectoren. Nieuwe ontwikkelingen die leiden tot extra energieverbruik moeten worden ontmoedigd. De gemeente kan hierin al het goede voorbeeld geven (bijvoorbeeld door serieus te kijken naar terugdringen van de openbare verlichting; slimmer groenbeheer, zonder bladblazers; etc). Opwekken van elektriciteit met windturbines en zonnepanelen is een goede zaak, maar alleen in combinatie met maximale energiebesparing. Grote terughoudenheid met zonnepalen in akkers en weiden. Uitgangspunt blijft inzetten op panelen op daken en boven parkeerterreinen (volop kansen bij op het universiteitsterrein).
    6-1-2020 9:04:28
  • Gelet op opgewekt vermogen per hectare, moet de volgorde zijn: 1 - zonnepanelen op daken (niet gebruikte ruimte) 2 - windmolens (1 windmolen op land levert evenveel stroom als 10 ha zonnepanelen) 3 - zonneparken De gemeente zou zonnepanelen op daken meer moeten stimuleren.
    4-1-2020 12:03:06
  • Eerst daken, maar ook muren en ramen gebruiken. Er is zoveel mogelijk. Wijzelf hebben als eerste onze zuidmuur met zonnepanelen bekleed en de opbrengst is voor ons voldoende. Waarom natuur opofferen als er nog zoveel te behalen is binnen de bebouwde kom?
    3-1-2020 17:32:20
  • Els
    Ik vindt dat eerst de daken gebruikt moeten worden. Of het veld op de Wageningen vergeten, kunnen de jaren lange discussie ook ophouden
    3-1-2020 12:47:04
  • Ik ben het helemaal eens met Raoul. Er is nog heel veel te besparen in energieverbruik en bestaande/nieuwe gebouwen te verduurzamen. Ons schaarse buitengebied hoort groen te blijven en niet volgezet met zonnepanelen of windmolens. Als iedere gemeente dat gaat doen, houden we geen groen buitengebied meer over. Voor windmolens langs snelweg zie ik, indien nodig, nog wel plaats, bijvoorbeeld langs de hele A30.
    1-1-2020 14:43:48
  • Ik ben het helemaal eens met Raoul. Er is nog heel veel te besparen in energieverbruik en bestaande/nieuwe gebouwen te verduurzamen. Ons schaarse buitengebied hoort groen te blijven en niet volgezet met zonnepanelen of windmolens. Als iedere gemeente dat gaat doen, houden we geen groen buitengebied meer over. Voor windmolens langs snelweg zie ik, indien nodig, nog wel plaats, bijvoorbeeld langs de hele A30.
    1-1-2020 14:43:34
  • Duurzaam energiegebruik betekent in eerste instantie minder energie gebruik. Maak zo snel mogelijk alle huizen en bedrijven energieneutraal en voorkom ontwikkelingen die leiden tot een hoger energiegebruik in de gemeente. Zonder die ingrepen is het plaatsen van windmolens en zonneparken in het buitengebied een kwestie van dweilen met de kraan open en het "durzaame energiebeleid" een farce. Besteed belastinggeld op zorgvuldige en duurzame wijze. Gebruik subsidies om energieverbruik te verminderen (bv energieneutrale woningen), niet om buitengebied vol te leggen met zonnepanelen, met vooral winst voor grondeigenaren en zonnepark exploitanten.
    1-1-2020 3:09:28
Pagina 2 van 3 [2]
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222