A A A

De mogelijkheid om te reageren is inmiddels gesloten.

1 Algemeen duurzame energie

1 Algemeen duurzame energie

Naast zonne-energie op daken en warmte uit de bodem moeten we in Nederland ook duurzame elektriciteit gaan opwekken met windmolens en zonnevelden. Dat geldt voor alle gemeenten dus ook voor Wageningen.
Lees meer
2 Waar windmolens?

2 Waar windmolens?

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is dan de andere plek. In Wageningen is het buitengebied opgedeeld in verschillende gebieden (uiterwaarden, Nude, binnenveld, Eng, bos en noorden campus).
Lees meer
3 Waar zonnevelden?

3 Waar zonnevelden?

Een van de vragen bij windmolens en zonnevelden is of de ene plek in het buitengebied geschikter is dan de andere plek. In Wageningen is het buitengebied opgedeeld in verschillende gebieden (uiterwaarden, Nude, binnenveld, Eng, bos en noorden campus).
Lees meer
5 Zon en ruimte

5 Zon en ruimte

Zonnevelden kun je heel dicht beleggen met panelen of je kunt, op allerlei verschillende manieren, meer ruimte tussen de panelen laten. Als je ze wijder neerzet is er bijvoorbeeld meer ruimte voor ‘natuurgras’. Of je kunt bijvoorbeeld rond de velden wandelpaden met hagen maken. Maar dan heb je natuurlijk wel een groter gebied nodig om dezelfde hoeveelheid energie op te wekken.
Lees meer
6 Recreatie, of niet?

6 Recreatie, of niet?

Het buitengebied is een belangrijk recreatiegebied. Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Wandelen is fijn. We zouden het wandelen wel beter willen regelen. Met natuurlijke begrenzingen kunnen we de wandelaars meer begeleiden, want er is ook natuur dit je met rust wilt laten. Routes maken met wandelknooppunten, en parkeerplaatsen bij de start. Wandelaars zonder hond moeten geen last hebben van wandelaars met hond. We zien kansen voor een zwemlocatie, versterking van paardenroutes...
Lees meer
7 Uiterwaarden

7 Uiterwaarden

Wat zijn de kernkwaliteiten van onze uiterwaarden? Tijdens de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Wij vinden de uiterwaarden een mooi, zelfs vreugdevol gebied. De balans tussen wandelen en natuur is kwetsbaar en moet duidelijker bewaakt worden. In de uiterwaarden moet landbouw ten dienste staan van het landschap: het landschap moet open blijven.
Lees meer
9 Een gezond buitengebied

9 Een gezond buitengebied

Het buitengebied kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: Bewegen in de buitenlucht is goed. We willen inwoners van Wageningen verleiden om meer te bewegen en het buitengebied toegankelijker maken juist ook voor kwetsbare inwoners. Dat kunnen we doen door wandel- en fietsommetjes te maken waarbij de verschillende gebieden met elkaar worden verbonden. En door moestuinen, bloementuinen en wandelroutes te maken waar je met al je zint...
Lees meer
8 Functies in het bos?

8 Functies in het bos?

Het bos is een natuurgebied en wordt ook gebruikt voor houtproductie en voor bezoekers die graag willen wandelen en fietsen. Kan er nog meer?
Lees meer
10 Verkeer in het buitengebied?

10 Verkeer in het buitengebied?

Door het buitengebied gaat verkeer. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen een toegankelijk buitengebied dat ook verkeersveilig is voor wandelaars en fietsers. Het buitengebied is om in te verblijven, niet om sluipverkeer doorheen te laten rijden. We vinden dat smallere wegen meer passen bij het karakter van het buitengebied. We denken dat per gebied andere maatregelen kunnen komen voor verkeer.
Lees meer
12 Bodem en ondergrond: hoe gebruiken we de basis?

12 Bodem en ondergrond: hoe gebruiken we de basis?

De bodem en de ondergrond zijn de basis. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen meer respect voor de bodem. De bodem vinden wij de belangrijkste hulpbron. We hebben een gezonde bodem nodig, nu en in de toekomst. Voor gebruik door mensen maar ook voor biodiversiteit. Landbouw, natuur, kabels, riolering, warmte, water: al die functies in de bodem en ondergrond moeten we in samenhang bekijken. Daarbij moeten we ook kijken welke functies in welke bodemsoort passen.
Lees meer
11 Afsluiten van plattelandswegen voor doorgaand autoverkeer?

11 Afsluiten van plattelandswegen voor doorgaand autoverkeer?

We willen de kleinere wegen in het buitengebied zo aantrekkelijk en veilig mogelijk maken voor fietsers. Dat kan door deze wegen af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Op bijgaande kaart zijn met een rode kleur de doorgaande wegen aangegeven waar auto’s moeten kunnen blijven. Op alle wegen die in zwart zijn aangegeven is doorgaand autoverkeer niet per se nodig. Die wegen zouden we kunnen afsluiten voor doorgaand autoverkeer.
Lees meer
14 Een open landschap?

14 Een open landschap?

Het buitengebied van Wageningen wordt vaak een open landschap genoemd. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen de zichtlijnen in het landschap behouden, met verschillende open en gesloten delen. Met landbouw en fruitteelt, voedselbossen en natuur, recreatie en cultuurhistorie. Om het landschap te beschermen willen we dat de stad niet verder uitbreidt. We willen de kwaliteit van de verschillende landschapstypen koesteren en versterken. Het bos moet in verbinding staan met de n...
Lees meer
13 Lokaal voedsel stimuleren

13 Lokaal voedsel stimuleren

In het buitengebied wordt voedsel geproduceerd. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen lokaal geproduceerd voedsel stimuleren. We willen het meer boeren mogelijk maken om in ons buitengebied natuurinclusief en duurzaam te produceren. Maar dit kan alleen als er ook een vraag komt naar lokaal en duurzaam voedsel. Het soort landbouw moet wel passen in het type buitengebied. We denken daarbij ook aan voedselbossen.
Lees meer
15 Een nieuw landschap

15 Een nieuw landschap

Er liggen verschillende vragen voor het buitengebied. Bijvoorbeeld het maken van voedselbossen, het vergroten van biodiversiteit, andere vormen van landbouw zoals fruitteelt, maar ook bijvoorbeeld grond voor zonneparken. Deze ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat er meer bosjes, hagen, struweel (struiken) of laanbomen komen. Moet open landschap open blijven of kunnen we ook nadenken over het toevoegen van bosjes, hagen en bomen? En geldt dit voor het hele open landschap of een gedeelte?
Lees meer
16 Hoe vergroten we de biodiversiteit?

16 Hoe vergroten we de biodiversiteit?

De biodiversiteit is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen, daardoor zijn er minder verschillende soorten vogels, insecten, zoogdieren etc. Dit willen we verbeteren in het buitengebied van Wageningen. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen met elkaar randvoorwaarden afspreken om de biodiversiteit te vergroten. Zodat duidelijk is welke aanpassingen nodig zijn in het landschap om een beter leefklimaat te maken voor allerlei soorten. We willen aansprekende manieren om te communi...
Lees meer
18 Nieuwe natuur en Tiny Houses

18 Nieuwe natuur en Tiny Houses

Er zijn diverse initiatieven om met kleine huisjes nieuwe natuur te ontwikkelen in Nederland. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We vinden dit goede initiatieven. Een mooie kans om met kleine huisjes nieuwe natuur mogelijk te maken. We zien bijvoorbeeld kansen op de oude vuilnisbelt en de oude golfbaan, of langs de dijk en bij de haven. Zolang er maar geen huidige natuur voor wordt opgeofferd. En de nieuwe natuur ook toegankelijk wordt voor andere inwoners.
Lees meer
17 Een mooi landschap met een landschapsfonds

17 Een mooi landschap met een landschapsfonds

Met de ontwikkeling van windmolens en/of zonnevelden komt er mogelijk geld vrij om te investeren in het landschap (een bedrag dat vanuit een energieproject in een landschapsfonds wordt gestort). Hiermee kun je bijvoorbeeld hagen aanleggen in een groen netwerk. Of nieuwe natuur maken zoals kruidenrijke vegetatie (ruigten), bloemrijke randen en dijken en natuurvriendelijke oevers. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We willen meer bekendheid geven aan natuur en landschap door voorl...
Lees meer
19 Verbindingen tussen stad en land

19 Verbindingen tussen stad en land

Het buitengebied hoort bij de stad. Op de gebiedsconferentie zeiden mensen hierover: We zien kansen om het buitengebied meer te verbinden met de stad. Door bijvoorbeeld een jaarlijks oogstfeest te organiseren voor het hele buitengebied, door voedselbossen mogelijk te maken, door het buitengebied meer wandelvriendelijk in te richten. Maar ook door wandelpaden te maken die beginnen in de stad, en doorlopen in het buitengebied. We zien kansen voor meer samenwerking met boeren, als producenten van ...
Lees meer
21 Nieuwe Wageningse recreatie

21 Nieuwe Wageningse recreatie

Tijdens de gebiedsconferentie kwamen veel verschillende ideeën naar voren voor nieuwe recreatie in het buitengebied. Met als rode draad de combinatie van recreatie, natuur, duurzaamheid en kunst. Denk aan voorbeelden als: een route langs ‘eco-kunstwerken’, een mobiele pop-up slaapkamer die wordt verplaatst tussen verschillende locaties in het buitengebied, meer mogelijkheden voor natuurkamperen en een kabelbaan vanaf de berg naar Lexkesveer. Deze combinatie van ‘recreatie-natuur-duurzaamhei...
Lees meer
wageningen
2222