Uitwerking energie, de opgave

 • Aantal keer bekeken 476
 • Terug

In de startnotie is uitgelegd dat we 500 TJ nodig hebben aan windmolens en zonnevelden (188 ha zonneveld of 10-18 windmolens (van 5,6 tot 3 Mw)) om energieneutraal te worden. Energieneutraal betekent dat we alle energie die we in Wageningen verbruiken ook duurzaam opwekken (gebouwde omgeving en mobiliteit). In deze berekening is meegenomen dat A) inwoners en bedrijven 50% energie besparen, B) we een fors gedeelte aan energie (warmte) uit de bodem of lucht of restwarmte of oppervlaktewater kunnen halen en C) alle geschikte daken worden benut voor zonne-energie.

In de startnotitie heeft de raad bepaald dat we de volgende scenario's moeten onderzoeken in deze visie. Op basis daarvan komen we tot een voorstel.

 

Zon

 

Wind

Maximum

100%

of

100%

Minimum 1

50%

of

50%

Minimum 2

25%

en

25%

Inmiddels hebben we al enkele stappen gemaakt in de realisatie van zonnevelden. Bij de Haarweg wordt een zonnepark van 5,5 ha gerealiseerd. Bij het Nudepark is een initiatief voor ongeveer 4,5 ha zonneveld. Daarnaast zou de gemeente er zeer voor staan dat de stortplaats van 9 ha ook als zonnepark wordt ontwikkeld.

We gaan in ons buitengebied een gedeelte van onze energieopgave realiseren. Welke richting vindt u het beste? Dat we alles in zonnevelden realiseren of in een combinatie met ook windmolens? Laat hieronder een reactie achter met uw keuze.
A) 80 ha zon
B) 50 ha zon en 3 standaard windmolens?
C) 40 ha en twee hele grote windmolens.

Terug

Deel

Reacties

 • 50 ha zonnepanelen en 3 standaard windmolens. De zonnepanelen met dubbeldoel b.v singels ,houtwallen, hagen, wandelpaden ,en daar onder de mogelijkheid voor het extensief beweiden van schapen, de biodiversiteit wordt hierdoor verbetert. Laten we de landbouw gronden, behouden en herwaarderen zodat we zelf voor zienend blijven wat betreft het voedsel pakket en daarbij ook nog betaalbaar en gezond. Dit geld ook voor de energie behoefte ,niet afhankelijk zijn van anderen landen ,er hoeft maar ergens een olie kraan dicht gedraaid worden dan is er een gigantisch probleem. Op deze manier een kleine bijdrage voor het CO2 probleem.
  31-3-2020 21:09:44
 • Er moet nu een keuze gemaakt worden tussen een aantal opties, maar zinvoller vind ik het om het uitgangspunt van alle energie binnen de gemeente Wageningen te willen opwekken, los te laten. Dat streven om alle energie binnen de gemeentegrenzen op te wekken, zorgt voor een zeer grote aanslag op het buitengebied, met grote gevolgen voor landbouw en voor recreatief gebruik van het buitengebied. Daarbij komt dat windenergie veel beter op bijv. de zee kan worden opgewekt. Waarom doen gemeentes met relatief minder gunstige windomstandigheden niet mee in windparken op meer geschikte plekken? Waarom gaan we in de 21e eeuw, waarin de hele wereld met elkaar is verbonden, op gemeenteniveau rommelen en ploeteren met duurzame energie? Daarnaast kun je ook de vraag stellen waarom bedrijven, waaronder de WUR ook al haar energie uit de gemeente moet krijgen. De WUR is voor Wageningen een zeer groot bedrijf, dat tegelijkertijd een landelijke functie heeft. Waarom kan die niet haar duurzame energie anders regelen/inkopen? De NS koopt haar duurzame energie ook niet plaatsgebonden in. Laat de WUR haar energie elders inkopen, dan kan ze daarmee tegelijkertijd een beter woon- en leefklimaat in stand houden voor haar werknemers en andere bewoners in Wageningen.
  31-3-2020 8:16:24
 • Optie A is geen optie, hiermee wordt een groot deel van het buitengebied opgeofferd en verstedelijkt. Voorkeur optie C . Windmolens overtreffen qua schaal de schaal van een gemeente en plan moet dus binnen WERV verband worden gemaakt. Zon op daken, parkeerplaatsen en gekoppeld aan grootverbruikers (Nudepark 1 en 2, WUR ). Maak het zo snel mogelijk een verplichting (evt met subsidie) dat grote dakoppervlaktes en gevels met zonnepanelen moeten worden vol gelegd.
  30-3-2020 10:59:42
 • Wat mij betreft 50ha zon en minstens 3 standaard windmolens! Als je tegenwoordig een stad ziet zonder windmolens, weet je meteen al dat iedereen daar ingedut is!
  30-3-2020 8:20:27
 • Het is vreemd dat de gemeente Wageningen in haar ambities om klimaatneutraal te worden niet vol inzet om woningen energieneutraal of zelfs energiepositief te maken. Dat zijn investeringen die zichzelf terugverdienen en dan hoeft de open ruimte (natuur en landbouwgebied) niet opgeofferd te worden voor energieopwekking. Het is ook vreemd dat ten aanzien van energie alles op het grondgebied van de gemeente zou moeten; dat geldt toch ook niet voor andere producten. Hanteer ook de zonneladder, en begin pas met het neerleggen van zonnepanelen in de open ruimte als alle andere opties (energiebesparing, zonnepanelen op daken en zonnepanelen op bedrijventerreinen) zijn gerealiseerd en dan alsnog geconcludeerd wordt dat er meer moet gebeuren. Toon wat meer ambitie in plaats van voor de gemakkelijkste oplossing te gaan, met alle nadelige gevolgen van dien.
  23-3-2020 5:28:03
 • Veel meer inzetten op wind, en andere energiebronnen dan zonnepanelen. Wat doen we aan verminderen energieverbruik? En er op blijven hameren dat Wageningen relatief een klein buitengebied heeft met wel erg veel waardevolle gebieden, dus een deel van de energietransitie verplaatsen naar de zee. Zie ook Wageningen World, nr 1 2020, blz 10 tm 15. "ZO MOOI KAN HET WORDEN - Nederland kán over honderd jaar een fraaie mix zijn van groene steden, duurzame landbouw en klimaatrobuuste natuur, stellen Wageningse onderzoekers in een visiedocument. Als we de ruimtelijke uitdagingen maar aangaan met 'nature-based solutions".
  22-3-2020 22:01:54
 • Absoluut niet optie A omdat dit een enorme ruimtebeslag legt op de groene buitenruimte. Optie C met twee grote windmolens of meerdere kleinere. Daarnaast zoals in meerdere bijeenkomsten is aangegeven koppeling van plaatsing van zonnepanelen op daken en ook parkeerterreinen in stedelijk gebied met koppeling in buitengebied. areaal binnen en buitengebied gelijk optrekken. Ook bedrijven(terreinen) verplichten zelfvoorzienend te zijn op eigen perceel en niet afwentelen op naastgelegen groengebied zoals het nu lijkt te gebeuren bij het nog te bouwen Nudepark II fase 1 en bij bestaand Agrobusinesspark en WUR. Ook bij nieuwe plannen - geen extra ruimtebeslag/opgave creëren.
  22-3-2020 21:47:07
 • Absoluut niet optie A omdat dit een enorme ruimtebeslag legt op de groene buitenruimte. Optie C met twee grote windmolens of meerdere kleinere. Daarnaast zoals in meerdere bijeenkomsten is aangegeven koppeling van plaatsing van zonnepanelen op daken en ook parkeerterreinen in stedelijk gebied met koppeling in buitengebied. areaal binnen en buitengebied gelijk optrekken. Ook bedrijven(terreinen) verplichten zelfvoorzienend te zijn op eigen perceel en niet afwentelen op naastgelegen groengebied zoals het nu lijkt te gebeuren bij het nog te bouwen Nudepark II fase 1 en bij bestaand Agrobusinesspark en WUR. Ook bij nieuwe plannen - geen extra ruimtebeslag/opgave creëren.
  22-3-2020 21:47:05
 • Mijn voorkeur is de combinatie van zon en wind waarbij wind nog meer nadruk mag krijgen. Met name aan de noordzijde van Wageningen zal weinig hinder zijn van de zonreflectie voor omwonenden en past het qua inrichting bij de hoogbouw en het industriële karakter dat de campus al heeft. Op deze manier ontstaat een concentratie van de meer stedelijke functies en blijft een groter en aaneengesloten deel van het fraaie Binnenveld overeind.
  22-3-2020 19:04:28
 • Een combinatie van zon en wind. Dus B of C. Wind en zon vullen elkaar goed aan. 's Winters waait het meer en 's zomers schijnt de zon juist weer meer. Als het waait schijnt de zon juist wat minder en andersom. Zo raakt het elektriciteitsnet minder snel overbelast.
  22-3-2020 18:09:54
 • Optie B en/of C - maar liever nog minder zonnepanelen. Daarnaast lijkt mij het zinvol om de doelstellingen bij te stellen en pas in 2050 - de tijd die algemeen wordt aangegeven als het jaar dat de doelstellingen moeten zijn bereikt, als norm te nemen. Ontwikkelingen gaan razend snel. Nu met het Corona virus blijkt maar weer hoe snel een situatie kan veranderen: vrijwel geen vliegverkeer (dus geen uitstoot) veel minder wegverkeer ( veel schonere lucht minder uitstoot van CO2, minder fijnstof), minder productie van niet essentiële goederen. Kortom deze periode zal uitwijzen hoeveel alleen al deze gedeeltelijke sociale isolatie zal opleveren aan milieuwinst. Belangrijk lijkt me ook te kijken naar de productie van windmolens en de productie van zonnepanelen en hoe belastend deze is voor het milieu.Maar nog liever zou ik een beperkt aantal maatregelen nemen om uiteindelijk pas in 2050 de doelstellingen te bereiken. want het kost veel geld en dit kun je slechts 1 keer uitgeven.
  22-3-2020 17:52:02
 • Optie B, met zoveel mogelijk windmolens. Een combinatie van zon en wind om elkaar aan te vullen met de weer-schommelingen door het jaar heen. Het leuke is dat beide goede investeringen zijn. Wind neemt de minste ruimte in en levert het meeste op. Opslag zal daarbij ook nog nodig zijn. Het belang van er alles aan doen om de CO2 uitstoot binnen 10 jaar terug te dringen weegt voor mij vele malen zwaarder dan een uitzicht of geluid. Ga er zo zorgvuldig mogelijk mee om, maar laat het ons niet weerhouden om tijdig voldoende schone energie voorhanden te hebben.
  22-3-2020 17:02:31
 • Ik heb een voorkeur voor A, met eerst vol leggen van daken en industrieterreinen. Verder mis ik in de hele discussie een visie op economische ontwikkeling. Nieuwbouw alleen energieneutraal om de vraagopgave niet nog groter te maken, en bij groei van WUR en andere bedrijven vooraf nadenken over de gevolgen voor verkeer en woningbehoefte. Als je energieneutraal moet zijn geeft dat grenzen voor de groei. Wageningen is te klein voor een onbegrensd groeien van de universiteit.
  22-3-2020 16:50:58
 • Sterke voorkeur voor optie A. Ook moet mij van het hart dat de gemeente blijkbaar niets geleerd heeft van 2012/2013 pogingen om windturbines geplaatst te krijgen. Ook destijds mochten bewoners wijzen naar plekken het verst van eigen achtertuin en dat met en minimum aan informatie. Ik heb toen bijna alle gemeenteraadsleden moeten uitleggen dat een geluidsdruk die over het jaar gemiddeld wordt, echt iets heel anders is dan een draaiende koelkast. Mensen nemen immers geen gemiddeld geluid waar maar echt geluid, en dat kan bij tijd en wijle storend hard zijn. Dat was slechts een van de aspecten waar de bevolking foutief was voorgelicht. Zet maar in het bos, dan vallen ze niet, was een andere misleidende kreet. Die vlieger gaat echter niet op want bomen remmen wind af, waardoor turbines in een bos juist extra hoog en daardoor ook extra storend gebouwd moeten worden: drie boomhoogtes extra. En nu doet de gemeente het weer: zonder gedegen informatie keuzes voor technieken en locaties laten maken. Niet netjes!
  22-3-2020 16:35:46
 • Ons landschap zal moeten veranderen. Zonnepanelen op alle daken is niet genoeg. Ik zie wel goede mogelijkheden voor zonneparken in combinatie met hagen/struwelen/recreatieruimte, maar 80 hectare is wel weer heel veel. Ik ga dus toch voor optie B, met enkele windmolens aan de Lawickse Allee of Mansholtlaan.
  22-3-2020 15:09:07
 • Geen windmolens en voorkeur voor opwekking van energie dmv zonnepanelen. Daarbij moet dan wel de ladder voor duurzame verstedelijking worden gevolgd. Plaats de zonnepanelen eerst op de daken en industrieterreinen. Pas als laatste opties (11 en 12!!!) landbouwgrond (dubbelgebruik), landbouwgrond monogebruik) (en natuurnetwerken. Waarom worden in deze visie de overige opties niet aangegeven? Er zijn nog zeer veel grote lege daken in Wageningen. Denk aan de WUR! Waarom meteen de natuur vol leggen en er donkere velden van maken? Weg natuur. Waarom kiest Wageningen niet voor regionale/landelijke projecten? Het heeft toch geen enkele zin als iedere gemeente zijn eigen energietransitie op eigen grondgebied gaat oplossen? Dit moet op veel grotere schaal aangepakt worden. En vergeet hierbij ook niet dat ons elektriciteitsnet helemaal niet geschikt is om al die zonnepanelen aan te kunnen. Tevens de spreiding van de opwekking versus het verbruik. Zonder opslag van de opgewekte energie voegt het niet veel toe. Zoals een andere bewoner aangaf: "Zelfvoorziening op het gebied van energie is een illusie: Wageningen is daarvoor veel te klein. We zijn ook niet zelfvoorzienend qua voedselvoorziening..."
  22-3-2020 11:37:07
 • Zoveel hectaren met zonnevelden met een heg eromheen en dan paden ertussen om te wandelen. Wat is daar mooi aan? er groeit niets tot weinig onder een zonnepaneel van 1m hoog, er komt geen licht en geen regen, misschien kan een schaap er in de schaduw liggen in de zomer. Hogere zonnepanelen leveren alleen maar zichtbaarheid op die niemand wil (verrommeling). Voor mij dus een zo compact mogelijk veld, helemaal afgesloten van 20-30 ha. Dan blijft de rest van het Binnenveld mooi om te wandelen en fietsen, kan je dat gedeelte waardevol inrichten met heggen rondom percelen.
  21-3-2020 21:29:38
 • Voorkeur optie a. Maar dan hoop ik wel dat deze optie als een realistische is voorgesteld. Dit is een opgave die moet gebeuren, leuk of niet. Is het mogelijk om deze keuze democratisch te laten verlopen? Door sommige reacties lijkt het schijn inspraak, en dat zou jammer zijn.
  21-3-2020 18:02:22
 • Op de gebiedsconferentie hebben een grote groep burgers, betrokkenen en expert, intens gewerkt aan een reeks vraagstukken rond de energietransitie en inrichting van het buiten gebied. Er zijn veel kaarten geschetst met uitleg in teksten. En bladen vol geschreven met door groepen afgewogen wijsheid. En er is per groep vaardig genotuleerd. De kwaliteit van dat alles is hoog; Wageningen heeft een sterk betrokken en deskundige doelgroep hiervoor weten te mobiliseren. Het geheel is verder aangevuld met teksten in de internetconsultatie. Het resultaat laat duidelijk zien hoe we verder moeten en kunnen. De “hoofdlijnennotitie” gaat hier totaal aan voorbij; er staat niets van in de kaarten en ook niet in de teksten. Het is alsof er geen conferentie en inspraak geweest is. En nog erger de keuzen die de notitie maakt staan haaks op de duidelijke resultaten van het hele traject ervoor. Dit is niet een “foutje” maar de nummer één doodzonde voor ruimtelijke planners. Dat vergt niet alleen een streep door de notitie maar vooral ook reflectie op hoe dit heeft kunnen gebeuren.
  21-3-2020 16:46:29
 • *Fraude in de kaarten*. Het is niet juist dat de hoofdlijnennotitie kiest voor “historische kaarten” als leidend principe voor de inrichting van het buitengebied en plaatsing van zonnevelden ("transformatiezone"). Dat was in de startnotitie, bij de gebiedsconferentie en tijdens de internetconsultatie namelijk helemaal geen thema. We hebben met elkaar in dat traject veel principes besproken die je wél moet gebruiken en daarbij is historie niet alsnog als ook maar enigermate belangrijk naar boven gekomen. En de keuze van die kaarten ook nog eens zeer willekeurig; waarom niet de kaarten van de periode dat de hele omgeving van Wageningen bos was, of van de ijstijd die zo bepalend is geweest? Dat geeft zeer andere perspectieven die heel andere conclusies opleveren. We wisten het al; je kunt weinig met historie bij inrichting voor energietransitie. Maar het allerergste is dat er met de computer een kaart geconstrueerd is die geen relatie heeft met het landschap op enig moment. Dat is historische fraude. Dat staat één keer aangegeven in een miniscuul zinnetje en velen zien dat niet. Die computerkaart is bovendien zonder reden beperkt tot een klein stuk van het grondgebied. Nog meer onjuiste manipulatie en deze keer zonder klein zinnetje. De fraude is gebruikt om de hele opbrengst van de inspraak opzij te schuiven.
  21-3-2020 16:44:13
 • Opwek dmv zonnepanelen heeft mijn voorkeur. Ik zie de gemeente nog steeds geen actief beleid voeren: verbod op schaduwoverlast, daken optimaal op de zon richten, benutting infrastructuur etc. En natuurlijk gaan we het daarmee niet redden. De optie van krimp in Wageningen mis ik nog, evenals opwekking buiten de gemeentegrenzen, kernenergie, grootschalig benutten van de energie in de Rijn, inzet van waterstof etc. De politiek wil alleen maar kiezen tussen zonnepanelen al dan niet gemixed met windenergie, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn. Zelfvoorziening op het gebied van energie is een illusie: Wageningen is daarvoor veel te klein. We zijn ook niet zelfvoorzienend qua voedselvoorziening, we hebben geen eigen munt en geen eigen leger.
  20-3-2020 15:22:24
 • Ik ben om twee redenen voor de opties met meer windmolens. 1. Zowel voor de opwek als voor het net is het van belang dat in één gebied zowel zon als wind gerealiseerd wordt en dat het liefst meer wind. Ze vullen elkaar goed aan in piekbelastingen en piekvraag. En met een opslagmogelijkheid erbij kun je de opbrengst nog beter spreiden. Het zuidelijke stuk van de Vallei (en trouwens ook het Wageningse bos) zijn relatief goede windlocaties met eenzelfde opbrengst als de Betuwe. 2. Zonnevelden leggen beslag op landbouwgrond. Zeker in het Binnenveld zal dat de grondprijzen nog verder opdrijven. Dat maakt het voor de nu nog levensvatbare boeren moeilijker om ook levensvatbaar te blijven. Dus wel zonnevelden, maar niet meer dan strikt nodig is als aanvulling op wind. En dus vooral richten op wind. Ja en het klopt dat je windmolens ziet en hoort. Wel worden ze steeds stiller en worden daardoor de nadelige effecten kleiner. Ook wordt tegenwoordig het licht bovenin aangepast aan de helderheid van het weer (en niet zoals nu afgestemd op mist). Je zult ze wel blijven zien, dat is dan de onvermijdelijke prijs van de Wageningse bijdrage aan het bijdrage aan het voorkomen van klimaatverandering.
  20-3-2020 10:16:56
 • Graag sluit ik mij aan bij de insprekers die als voorkeur 'optie A' hebben genoemd en bij de daarbij genoemde onderbouwing van die optie. Laten we vooral de stilte in het bos koesteren! 19-3-2020
  19-3-2020 13:30:00
 • Optie A Eerst plaatsing zonenpanelen op álle gebouwen, op daken en buitenmuren waar voldoende rendement mogelijk is en locaties die toch al 'lelijk' zijn, daarná pas overwegen om de laaggelegen ruimtes te gebruiken. Plaatsing op bedrijfsgebouwen en woningcorporatiewoningen verplichten en subsidiëren; Kleinschalige initiatieven op de Eng prima en wenselijk. Maar liefst niet hoger dan de toegestane 1.5 meter. En terugbrengen van autoverkeer op paden en op de Dolderstraat moet daar onderdeel van zijn. Sustainable over het totaal. Windmolens zouden niet geplaatst moeten worden: - In of nabij Natura 2000-habitattypen, vanwege de kwaliteit- en oppervlaktedoelstellingen; - In kerngebieden van broedvogels, waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen; - Op locaties die een slagschaduw werpen in open habitat, wat mogelijk verstorend is voor broedvogels en andere soorten; - 0p 100 m van mogelijke migratieroutes van vleermuizen, vanwege de kans op verstoring en botsingsslachtoffers; - In gebieden die zijn aangeduid als natuurlijke eenheden, zodat er geen objecten in voorkomen die de gewenste natuurlijke processen kunnen verstoren; Dat maakt in elk geval het bosgebied zeer ongeschikt voor een windmolen. Verder maken windmolens veel lawaai en belangrijk is ook dat daar waar een niet passend object, zoals een windmolen, in de natuur wordt geplaatst deze natuur niet meer wordt ervaren als dusdanig. En dat met alle gevolgen van dien.
  18-3-2020 7:29:37
 • Optie A. Er zijn teveel voorbeelden waar men achteraf spijt heeft van de plaatsing van windmolens. Eerst plaatsing zonenpanelen op álle gebouwen, op daken en buitenmuren waar voldoende rendement mogelijk is en locaties die toch al 'lelijk' zijn, daarná pas overwegen om de laaggelegen ruimtes te gebruiken. Plaatsing op bedrijfsgebouwen en woningcorporatiewoningen verplichten en subsidiëren; plaatsing op particuliere huizen subsidiëren. Wageningen is een mooie stad, maar het doet me nu al pijn als ik zie dat beeldbepalende huizen en zichtlijnen verpest worden door lelijke zonnepanelen ;-[ Nu al zijn jaren-30 huizen in het zicht bekleed met oerlelijke zonnepanelen. Wat mij betreft komen er richtlijnen ter bescherming van het aanzicht. Eigenaren van dergelijke huizen en gebouwen aub een alternatief aanbieden a la postcoderoos.
  16-3-2020 19:02:45
 • Weinigen zullen de opgave om meer duurzame energie op te wekken betwisten. De vraag is wel tegen welke prijs. Beschikt Wageningen als kleine gemeente met relatief veel EHS- en Habitatrichtlijngebied wel over voldoende 'vrije' ruimte voor zoveel duurzame energieopwekking? Of moeten we een deel van 'onze' opgave toch elders in de regio opwekken? Zonnepanelen kosten veel ruimte. Maar windmolens hebben een landschapsverstorende impact en een negatief effect op vogels die ook (bijna) niemand wil. Als we toch moeten kiezen, laat de impact dan zo beperkt mogelijk zijn en laten we dus voor zonnepanelen kiezen. Optie A dus. Maar maximaal inzetten op daken van bedrijfsgebouwen (verplicht!) en op huizen en zo min mogelijk in het buitengebied. En alleen als er goed wordt ingepast.
  16-3-2020 16:34:54
 • Dag allemaal, Ik zou voor C gaan. Twee windmolens kunnen we wel hebben en ik hoop dat we daarnaast aan het dakopppervlak genoeg hebben. Maar daar twijfel ik over. Overal links en rechts op erven zonnepanelen plaatsen lijkt mij niks en voor lelijk en rommelig. Op de Eng deze dingen plaatsen tbv Wageningen Hoog is een beetje raar he. Er zijn tientallen bomen gekapt rondom de grote villa's. Plaats ze daar maar of maakt ruimte op je eigen erf ;)
  16-3-2020 15:10:56
 • De genoemde mogelijkheden geven maar weer eens aan dat de hele discussie over Wageningen energie neutraal er vooral een is die op papier moet kloppen. Er is een berekening gemaakt waaruit volgt dat er 500TJ opgewekt zou moeten worden. Het is simpel dit om te rekenen naar het aantal ha zonnepanelen of windmolens op basis van het nominale vermogen van dergelijke installaties. Echter, zonne energie wordt alleen gegenereerd met een acceptabel rendement bij volle zon dus m.n. in de winter geen energie bij avond en in de vroege morgen wanneer het verbruik het hoogst is. Het is een prachtige oplossing maar zonder opslagcapaciteit een uitermate ineffieciente en niet continue bron. Hoogste levering op momenten van laagste verbruik. Voor wind geldt min of meer hetzelfde. CBS cijfers geven aan dat de werkelijk opgewekte capaciteit ca. 25-30% van het geinstalleerde vermogen is. Eveneens een onzekere bron, helaas geen energie bij windstil weer. Beide varianten kenmerken zich door een forse aantasting van de omgeving i.v.m. de benodigde infrastructuur. Het zijn dus geen opties voor natuurgebieden of dicht bij bewoonde omgeving. Er zullen dus andere opties onderzocht moeten worden w.o. geothermie en waterkracht. Overigens is het idee [idelogie] NL d.m.v. allerlei kleinschalige oplossingen van het gas af te krijgen een zeer inefficient en kostbaar plan. Er is veel nieuwe infrastructuur nodig w.o. miljarden kostende aanpassing van het e-net. De klimaattafel mag dan beweren dat de elektriciteit goedkoper wordt, Tennet heeft daar een wat andere mening over en is er ook duidelijk over wie dat gaat betalen, de consument. Grootschalige opwekking met aansluiting op het bestaande hoogspanningsnet zou een aanzienlijk efficiëntere opwekking zijn.
  12-3-2020 20:57:31
 • Cox
  A,. Zonnepanelen op daken. Particulier initiatief stimuleren. Geen windmolens.
  12-3-2020 8:34:03
 • Waarom zonnevelden? Velden kunnen voor zo veel meer dingen dienen. Zonnepanelen moeten op daken, daar zijn er nog genoeg van. Dat is misschien soms moeilijker te realiseren dan een weiland vol leggen, maar stukken mooier! De gemeente kan er juist een rol in spelen om grote daken van bedrijven vol panelen te leggen, door danwel de panelen aan te schaffen, danwel de verantwoordelijkheid te nemen zodat burgers die zelf geen panelen op het dak kunnen leggen wel medeeigenaar kunne worden van panelen op zo'n dak, en het bedrijf niet met het regelwerk en het risico zit.
  9-3-2020 21:03:53
 • Windmolens plaatsen is mijns inziens een verkeerde en een zinloze exercitie. Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Zonder subsidie investeert geen hond in windenergie. Om daarnaast maar niet te praten over alle milieuschade en overlast voor omwonenden die de windmolens veroorzaken. Ook mijn voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op de daken van de gemeente, de universiteit, kantoren en waar mogelijk woningen.
  9-3-2020 15:29:27
 • Ik heb een zeer sterke voorkeur voor A: alleen zonne-energie. Ik heb een tijdje geleden gewandeld in een gebied met bos en windmolens. Dat was eens maar nooit meer. Het geeft veel geluidsoverlast en ik ga naar het bos voor de stilte en de natuurgeluiden. Tevens mag je in de winter niet onder windmolens doorwandelen vanwege het gevaar van vallend ijs en is er last van slagschaduw. Ik denk dat windmolens beter geplaatst kunnen worden op plekken met meer wind, zoals aan de kust of op zee. Zonne-energie daarentegen is een prettige manier om energie op te wekken, dat past bij het karakter van Wageningen.
  9-3-2020 12:38:50
 • Els
  Mijn voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op de daken van kantoor- en/of WUR-gebouwen. Windmolens zijn horizonvervuilers en geven geluidsoverlast. Wageningen wordt er zo nog onaantrekkelijker door. Ook al niet goed voor het toerisme dat we hier hebben. (De Wielerbaan en diverse hotels.) Voor de fauna ook een rampscenario. Weet u hoeveel insecten er per jaar doodgeslagen worden door windmolens? En juist die insecten hebben we hard nodig. Denk aan bestuiving! En dan die arme inwoners. Uit hun slaap gehouden door het voortdurende lawaai die windmolens veroorzaken.
  9-3-2020 7:47:58
 • Energieneutraal in Wageningen-Hoog kan prima met een warmte-pomp en zonnepanelen. Mijn huis aldaar heeft überhaupt geen gasaansluiting. Ben het dus niet eens met Hans dat er in de nabijheid een zonnewei en een windmolen dienen te komen. Een goede grondwaterwarmtepomp heeft een dusdanig rendement dat 2,5kwh elektriciteit 12,5kwh warmte genereerd. Ben dan ook erg benieuwd waar de 500TJ op gebaseerd is. Aan warmtecapaciteit is immers bij goede isolatie en warmtepompen minder nodig. Een energiebron die structureel wordt overgeslagen is het stromende water in de rivier. Voordeel daarvan is dat in de donkere maanden de hoeveelheid kubieke meter water/seconde door regenval fors toeneemt. Wageningen ligt itt veel andere steden wel aan een rivier. Het bedrijf Tocardo uit Noord-Holland (inmiddels gekocht door een Canadese investeerder) ontwikkeld en implementeert toepassingen hiervoor. De gemeente zou in overleg kunnen met de buurgemeente om gezamenlijk bij de stuw Driel waterkrachtcentrales te ontwikkelen. Windmolens hebben niet de voorkeur, de enige twee reële locaties ten aanzien van genoeg ongestoorde wind zijn het binnenveld en de uiterwaarden waarbij de laatste een bedreiging lijkt voor watervogels. De bosrijke omgeving van Wageningen-Hoog en Wageningen-Berg maakt deze ongeschikt voor windmolens.
  8-3-2020 19:42:39
 • Optie A: zonnepanelen zijn enig aanvaardbare optie voor mij. Windmolens zijn niet rendabel, erg duur en zeer vervelend voor de omgeving. Het geluid en de landschappelijke vervuiling zijn erg vervelend. Zeker als ze op de berg worden geplaatst. Meest kortzichtige oplossing. Leg de daken vol met zonnepanelen en produceer onafhankelijk van subsidies kosten efficienter stroom , ook op een landschappelijk vriendelijke manier.
  8-3-2020 16:57:42
 • Voorkeur voor A (zonnepanelen), start met daken van (semi)publieke gebouwen en daken van huizen
  8-3-2020 16:43:44
 • Ik opteer voor A. Windmolens passen niet in gemeente Wageningen. Overigens zou ik willen vragen om ook nog de mogelijkheden op daken etc. te onderzoeken in de stad, alvorens het buitengebied vol te plempen met zonnevelden. Groet, Rob
  8-3-2020 16:08:46
 • Sterke voorkeur voor A, volledig zonneenergie. Windmolens in het stille bos bij Wageningen Hoog maken het bos voor rustzoekers onbruikbaar. Ik was pas in Ormont, Duitsland waar een aantal molens staan in een bosrijke wandelroute waar je dat goed kan "beleven" wat een windmolen doet met een stiltegebied.
  7-3-2020 15:40:18
 • Jullie willen “zeer kleinschalige initiatieven die onderdeel zijn van een erfinrichting ook mogelijk maken op de Eng”. Op zich is dat heel positief zodat de Eng als gebied op deze manier energieneutraal kan worden. Daarnaast willen veel bewoners van wageningen hoog ook verduurzamen. Zon op eigen dak ligt daar door de bosrijke omgeving minder voor de hand. Dus zorg voor een locatie annex aan wageningen hoog voor plaatsing van zonnepanelen en eventueel windmolens. Denk aan locatie oude vuilstorten bij keijenbergseweg, papenpad en Buissteeg. Maar zelf beschik ik over 1/2 ha weide op hoekje Buissteeg/Zoomweg waar ik graag zonneparkje wil aanleggen voor bewoners WH.
  6-3-2020 19:47:52
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222