3.5 Landbouw en Voedsel

 • Aantal keer bekeken 651
 • Terug

Wat speelt er

Landbouw hoort bij Wageningen, het is deel van onze identiteit. Maar als economische sector is landbouw maar klein. Een flink deel van de landbouw in Wageningen kun je zien als beheerder van het landschap en als directe voedselproducent. Producten die hier geteeld worden, worden hier ook gegeten. 

Quote in de internetconsultatie:  Door het afwisselende landschap van de Renkumse Benedenwaard kunnen runderen zeer goed zelfstandig in een groep fungeren in combinatie met recreatie. De runderen die er lopen zijn deels jongvee voor de melkveehouderij.

Maatschappelijk is er zeer veel belangstelling voor lokale voedselproductie, het leeft. De workshops over lokale voedselstromen zaten vol. Neem bijvoorbeeld deze inbreng bij de internetconsultatie. We moeten in Wageningen (en in de hele Vallei) inspelen op de onvermijdelijke transformatie in de landbouw. Van intensieve teelt voor de export (wereldmarkt) naar kwaliteitsgerichte natuurinclusieve circulaire landbouw voor de lokale en regionale markt. Bij bedrijfsbeëindigingen zijn de bestaande bedrijfslokaties goede vestigingsplaatsen voor diverse vormen van stadslandbouw en/of zgn. herenboeren (zoals het project in Ede). Dit vraagt een andere invulling van het functieveranderingsbeleid zoals dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd.

Als gemeente werken we al aan het stimuleren van duurzame, lokale (regionale) voedselproductie in samenwerking met voedselproducenten, horeca, inwoners, de WUR, studenten, de Regio Foodvalley en de provincie.

 

Visie

We zien voor de landbouw in Wageningen een toekomst als onderdeel van lokale ‘waardeketens’, Daarom zetten we ons beleid waarmee we duurzame, regionale voedselkringlopen stimuleren voort. Dat betekent dat we waar mogelijk en passend land en andere middelen beschikbaar maken voor (experimenten met) natuurinclusieve voedselproductie in het buitengebied. Ook kijken we waar eventuele knelpunten in wet- en regelgeving zijn op te lossen. Lokale voedselproductie is alleen levensvatbaar als er ook een vraag naar is. We vergroten dus ook de zichtbaarheid en toegankelijkheid van regionaal geproduceerd voedsel, gaan nog meer zorginstellingen en horeca verbinden aan lokale producenten, werken aan meer afzetpunten, lossen logistieke obstakels op, en stimuleren innovatieve samenwerkingen tussen partners in de regionale voedselketen.

We verwachten dat de transformatiezone een nieuwe impuls kan geven aan deze ontwikkeling. Er wordt weliswaar grond aan de landbouw onttrokken maar er ontstaat ook een geheel nieuw landschap waarbinnen lokale productie beter past. Waar dat helpt zullen we regelruimte geven om het mogelijk te maken. 

Onze rol zien we in het organiseren, makelen en regelruimte maken.

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • In tijden van crisis waardeert men de agrarisch sector weer, laten we zuinig zijn op deze agrarisch sector. Het is een eerste levensbehoefte, die niet gemist kan worden.
  31-3-2020 20:54:50
 • HOUDBARE & INNOVATIEVE LANDBOUW Het aantal boeren neemt af. Zeker ook in het Binnenveld waar de druk vanuit de omliggende steden en met de natuurgebieden nabij extra hoog is. Maar voedsel is een eerste levensbehoefte; dat blijkt opnieuw in de Corona-crisis. En het gaat om meer dan alleen productie voor de eigen streek; er is brede verantwoordelijkheid voor voedsel. Streekproductie is daarbij in de buurt beschikbaar en de kwaliteit vertrouwd. Voedselproductie moet steeds houdbaar zijn (en innovatief). De landbouw in het Binnenveld zorgt echter niet allen voor voedsel, maar ook voor inkomens in de sector, voor onderzoek en educatie voor nabijgelegen WUR en scholen, voor agrarisch natuurbeheer en daarmee voor bevordering van biodiversiteit (die mede basis is voor toekomstige voedselvoorziening), voor landschapsbeheer en voor beheer van boerenlandvogels en weidevogels in het bijzonder. En boeren kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat: CO2-opslag in de bodem en beperken stikstofuitstoot. Voldoende beschikbare landbouwgrond en voldoende toekomstgerichte volwaardige boerenbedrijven zijn daarbij voorwaarden. De boeren hebben letterlijk ruimte nodig om met eigen kennis, kunde en innovatie invulling te kunnen geven om voornoemde zaken in te passen in de ontwikkeling van hun bedrijven. Er mag daarom geen grond uit de landbouw worden vervreemd, ook niet tijdelijk.
  31-3-2020 13:56:28
 • Het is heel vreemd dat dit onderdeel vrijwel niet is uitgewerkt, terwijl juist hier kansen liggen om verschillende ambities te verknopen en zo voedselproducenten en eigenaren in het buitengebied ook de financiële mogelijkheden te bieden om de gewenste transitie te realiseren. Het is ook niet duidelijk hoe deze ambitie te realiseren is als 50% van de open ruimte die nu gebruikt wordt voor landbouw zal worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen.
  23-3-2020 5:32:45
 • Ik kan mij helemaal vinden in het streven naar regionale voedselproductie en consumptie. De economische kans van slagen zou groter kunnen zijn als we samenwerken met de gemeente Ede, die kringloop/natuur-inclusieve landbouw nastreeft in haar landbouwvisie.
  22-3-2020 23:48:37
 • Lokale voedselproductie is misschien een populair onderwerp maar men moet ook kijken naar de betaalbaarheid. Daarnaast is lokale natuur inclusieve kringlooplandbouw erg arbeidsintensief, en in het algemeen kijkt "men" neer op werk waar men vieze handen van krijgt. Die mentaliteit zou verandert moeten worden door het werk van voedselproductie meer waarde en aanzien toe te kennen. Hoe je dat moet doen: geen idee, maar belangrijk is het wel. Ook zou men vanuit de overheid (gemeente / regio) projecten kunnen opzetten voor werklozen en/of vluchtelingen om mee te werken aan een gezonde, biologische voedselproductie waarvan de opbrengst deels wordt gedeeld in natura en deels in opbrengst. Wanneer je er een sociale onderneming van maakt krijgt het een sympathieker verhaal en zijn mensen eerder geneigd iets meer te betalen omdat je als klant wel iets meer wil betalen voor het goede doel en het verhaal dat er achter zo'n product zit. Denk aan de zorgboerderijen in deze regio of het opzetten van een tuin met restaurant dat maaltijden verzorgt met eigen producten (internationale keuken).
  22-3-2020 19:52:42
 • Ik denk dat er in Wageningen veel belangstelling is voor het lokaal afnemen van landbouwproducten. De kleinschalige bedrijven die dit aanbieden lopen goed. Ik zou het niet zien als een economisch belang, maar als een meerwaarde voor het verbonden voelen met wat je eet, zichtbaarheid van voedselproductie voor kinderen en mogelijkheden voor zinvol werk. Als er door het verminderen van tussenhandel meer geld bij de producent komt, is het ook een goede mogelijkheid meer natuurinclusief te werken. Belangrijk aspect van de ruimtelijke ontwikkeling, maar ik mis de afweging met andere belangen. Ik krijg de indruk er nog steeds te veel wensen voor de beperkte ruimte zijn en dat er geen afweging of keuzes gemaakt worden. Dan kan iedereen nog hopen dat het goed komt, of vrezen dat het beleid rommelig blijft.
  22-3-2020 17:00:10
 • De bijdrage van Wagenings grond aan de Nationale of wereldvoedselvoorziening is klein. In onze dichtbevolkte Valleiregio moet de landbouw sterker gekoppeld worden aan productie van voedsel, landschap, biodiversiteit en recreatieruimte voor de regiobewoners. Het voortouw ligt bij diverse ondernemers in de Vallei die dit al oppakken. Er zijn alle veel voorbeelden, zij het op kleine schaal. Kijk hoe je meer stadsbewoners en agrarische ondernemers hierbij kan betrekken. De WUR is wel een groot en log orgaan om deze ontwikkeling te begeleiden, geef vooral ook een kans aan kleinere lokale en regionale ontwikkelaars en adviseurs.
  22-3-2020 15:16:57
 • "Landbouw hoort bij Wageningen, het is deel van onze identiteit. Maar als economische sector is landbouw maar klein." Maar de impact op het landschap is groot en een deel van het buitengebied, vooral in transformatiegebied, is in beheer danwel bezit van agrariërs. Dit onderdeel verdient meer aandacht, meer uitwerking en meer aandacht voor de huidige bezitters en beheerders van dit deel van het buitengebied
  22-3-2020 14:18:29
 • Waarom wordt een dergelijk belangrijk onderdeel van de visie niet verder uitgewerkt.Dit artikel geeft geen enkel inzicht in de visie en de mogelijk uitwerking ervan. Hoe is deze visie te combineren met de wens om 80ha zonneveld te creeren? De huidige inrichting van het Binnenveld is al voor een groot deel gericht op voedselvoorziening.
  22-3-2020 11:52:11
 • Eens met.mevr Passchier dat er meer aandacht voor mag zijn, als de maatschappij dat aangeeft. Wat een prachtig lokale asset. De rol van WUR: dragen zij idd bij aan lokale (=wageningse) voedselproductie, en hoe dan: in kennis of fysiek? Goed om hun rol helder te hebben in het kader van Wagenings belang.
  21-3-2020 17:38:43
 • Lokale voedselproductie heeft maatschappelijk veel belangstelling, zo wordt vermeld. Daarom vind ik het jammer dat dit hoofdstuk zo beperkt van inhoud en omvang is. Ik zou graag meer aandacht in de visie zien voor de invulling van de lokale voedselproductie en het belang dat deze bedrijfstak voor de inwoners van Wageningen kan hebben. Niet alleen door het bieden van kleinschalige en duurzame voedselproductie, maar ook de mogelijkheid van verbinding met en werkmogelijkheden voor diverse doelgroepen. Bijv. zinvol en gevarieerd werk of dagbesteding voor mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, projecten voor schoolkinderen, etc. Werken, leren en bewegen in de buitenlucht draagt bij aan ieders lichamelijke en geestelijke gezondheid. M.i. een belangrijke aanvulling op de functies Actieve recreatie en Beleving waarover in hoofdstuk 3.2 uitgebreid wordt gesproken. Gesteld wordt dat de gemeente de ontwikkeling van initiatieven voor lokale voedselproductie actief wil stimuleren. Graag meer toelichting op de concrete invulling van dit beleidsvoornemen.
  21-3-2020 15:25:13
 • Quote in de internetconsultatie: Door het afwisselende landschap van de Renkumse Benedenwaard kunnen runderen zeer goed zelfstandig in een groep fungeren in combinatie met recreatie. De runderen die er lopen zijn deels jongvee voor de melkveehouderij. Of dit kan is onderwerp van studie in het kader van het Europese project dat in de Renkumse Benedenwaard momenteel wordt uitgevoerd onder de titel "Op weg naar landbouwinclusieve natuur". Als projectleider zou ik graag hierover verder met de gemeente hierover een gesprek blijven en willen vragen om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in de uitwerking van de Omgevingsvisie
  21-3-2020 11:07:28
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222