3.3 Transformatiegebied Nude-Binnenveld

 • Aantal keer bekeken 995
 • Terug

In deze hoofdlijnennotitie bundelen we opgaven voor energie (zonnevelden), gezondheid (bevorderen van beweging), lokale voedselstromen, lokale recreatie en bevorderen biodiversiteit.

Let op: Dit is een voorstel voor een transformatie van een deel van ons buitengebied. Die verandering kan alleen met vrijwillige medewerking van, en samen met, eigenaren gerealiseerd worden. We hebben een achtergrondverhaal gemaakt waarin staat hoe voor dit voorstel de werking van de ruimtelijke ordening is. 

 

Wat speelt er transformatiegebied Nude-Binnenveld

Het Binnenveld is momenteel primair een landbouwgebied met weilanden. In de kern wordt het momenteel ingericht voor weidevogels, natuur wordt hier belangrijker. De wegen in het gebied worden vrij intensief gebruikt door fietsers en wandelaars. Dat is niet optimaal er zijn conflicten met auto’s.

Ook de Nude is een landbouwgebied. Dit gebied bestaat uit oeverwallen en de bodem is uitermate geschikt voor fruitteelt. Momenteel is er hier vooral akkerbouw, proefvelden en er zijn enkele boomgaarden. Er staan ook vrij veel woningen. Er zijn verschillende oost-west verbindingen, met de Lawickse Allee als belangrijkste verbinding. In noord-zuidrichting zijn er veel minder verbindingen. Langs de Grift en op de Grebbedijk is er veel fiets- en wandelverkeer.

Belangrijkste kwaliteiten van de huidige situatie zijn de groene landelijke sfeer, de openheid en de nabijheid van de stad. Minder goed gaat het met de kwaliteit van de natuur, de toegankelijkheid en mogelijkheden voor uitloop en recreatie.

Op dit gebied liggen geen claims vanuit het nationale en provinciale niveau. We kunnen doelen kiezen die we voor Wageningen belangrijk vinden. Wat zijn de ruimtevragen van Wageningen?

 • We zijn op zoek naar ruimte voor zonnepanelen.
 • We willen beweging bevorderen en daarvoor moeten er dicht bij de woonomgeving meer voorzieningen als paden worden gemaakt.
 • We willen de biodiversiteit bevorderen en daarvoor moet een gevarieerd landschap worden aangelegd dat niet puur agrarisch gebruikt wordt.
 • We willen meer ruimte maken voor lokale voedselproductie. Dat kan verschillende vormen aannemen. Een van de opties is de aanleg van voedselbossen

Deze ruimtevragen kunnen het beste een plekje krijgen in een tamelijk kleinschalig gebied. Dan kun je, vlak bij elkaar, verschillende plekken maken die elkaar niet in de weg zitten.

Het gebied Nude-Binnenveld heeft een geschiedenis van kleinschaligheid langs de randen en openheid in de kern. 

Op bijgaande kaart ziet u hoe dit er ongeveer 100 jaar geleden uitzag.

(Op deze kaart hebben we de hagen en bomen langs sloten van twee verschillende periodes bij elkaar opgeteld. Het is dus kleinschaliger aangegeven dan het ooit was. Door dit zo aan te geven ontstaat een heel duidelijk patroon van openheid en hagen dat we kunnen gebruiken als basis voor een transformatie).  

De kaart geeft de historische hagen en boomsingels weer in 1890 en 1900. Hierbij zijn de gebieden ten noorden van de campus, de Nude en het Binnenveld (binnen en buiten de gemeente grenzen) onderzocht.
Historische hagenstructuur
LOSstadomland heeft deze kaart gemaakt. De locatie van de hagen en boomsingels is gebaseerd op historische kaarten van topotijdreis.nl.

 

Visie transformatiegebied Nude-Binnenveld

We willen naar een transformatie van het landschap van de Nude en het Binnenveld (met uitzondering van de kern van het Binnenveld). In de toekomst wordt dit een kleinschalig gebied met veel hagen en boomsingels. Daartussen is er een mozaïek van verschillende vormen van landbouw, ruimte voor zonnevelden en bijzondere omgevingen zoals een voedselbos en tiny houses met natuurontwikkeling. Het is veel toegankelijker dan nu en er zijn veel meer verbindingen met de stad.

De kern van het binnenveld is juist open. Graas- en hooiland, ruimte voor weidevogels.

Zonnevelden en eventueel windmolens maken deze ontwikkeling financieel mogelijk én dragen substantieel bij aan onze energievoorziening.

Hagen, houtsingels, kruidenrijke randen, verbrede sloten en grondgebruik onder de zonnevelden leveren een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit.

Paden tussen de hagen door, kleine verblijfsplekken en gevarieerd grondgebruik nodigen mensen uit om hier te recreëren.

 

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Waar ligt het en wat komt er?

Het transformatiegebied Nude-Binnenveld
Het transformatiegebied Nude-Binnenveld
Deze kaart is gemaakt door LOSstadomland.

Bruto is het transformatiegebied 500 ha. Ongeveer 90 ha van dat gebied bestaat uit sloten, bouwvlakken, erven, wegen en gebouwen. Dus netto is het gebied zo’n 409 ha. 

Wat kan er zoal in het gebied komen?

Om de gehele tekst te lezen klik hieronder op reageren. 

Welke kansen en belemmeringen ziet u in de voorgestelde functies en het hagenlandschap
Reageren

 

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Hoe werkt de transformatie

De energietransitie is de motor achter de transformatie. Daar komt het geld vandaan en zonneveldinitiatieven zullen het grootste oppervlak vragen. Het principe waar we mee zullen werken is dat op het perceel waar de zon-ontwikkelaar aan de slag gaat een forse investering in het landschap wordt gedaan én dat er een extra bijdrage aan de totale landschapstransformatie wordt geleverd.

Die landschapsinvestering bestaat, als basis, uit de aanleg van (diverse types) hagen van 2-3 meter hoogte, paden, verbrede sloten etc. Daarmee wordt de aanleg van het zonneveld ingepast en is het ook zeker dat de landschappelijke aanleg plaatsvindt.

Het uitgangspunt van hagen kiezen we omdat er niet te veel schaduw door de landschappelijke aanleg mag ontstaan én we willen er voor zorgen dan de zonnevelden vooral op ooghoogte minder zichtbaar zijn.

In de nieuwe situatie komt

Om de gehele tekst te lezen klik hieronder op reageren. 

Heeft u ideeën voor de verdere invulling van het transformatiegebied?
Reageren

 

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: de hagen

Er zijn veel soorten hagen. In het buitengebied zie je vaak de ‘geklepelde haag’ om boomgaarden, de lagere meidoornhaag en de wat uitgegroeide landschappelijke heg.

Voor ons doel zijn de hagen het liefst boven ooghoogte, dicht begroeid, gevarieerd en natuurlijk. Maar een haag heeft altijd onderhoud nodig en moet in de hand worden gehouden

Om de gehele tekst te lezen klik hieronder op reageren. 

Kunt u zich vinden in het voorstel voor werken met hagen? 
Reageren

 

Uitwerking transformatiegebied Nude-Binnenveld: Koppelkansen

Tijdens de gebiedsconferentie hebben we criteria opgehaald die aangeven waar je aan moet denken bij energieprojecten. De onderstaande koppelkansen zijn genoemd.

Biodiversiteitsbevordering

Aanleg groen netwerk met hagen, kruidenrijke randen etc. Verplicht inzaaien met inheems kruidenrijk gras.

Recreatie

Aanleg wandelpaden

Bodem

Ruimte tussen zonnepanelen: gemiddeld 3.000 panelen per ha.

Landschap

Aanleg groen netwerk; investering landschapsfonds.

Participatie

Omwonenden/ de stad moeten (gedeeltelijk) kunnen mee investeren en minimaal 50% in lokaal eigendom hebben

Innovatie

Dubbel landgebruik
Tijdelijkheid: na 20 jaar volgt een nieuw besluit of een zonneveld (maar ook windmolen) mag blijven staan. Op die manier heeft de overheid de mogelijkheid om de grond anders te bestemmen als het zonneveld niet meer nodig blijkt te zijn omdat er bijvoorbeeld nieuwe technieken beschikbaar zijn.

Ziet u nog ongenoemde koppelkansen in het voorstel voor de transitie?
Reageren

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • Ik maak me erg veel zorgen over het plaatsten van zonneweides op deze plek. Toch een industriële toepassing in een landschap dat van betekenis zou moeten zijn voor recreatie en natuur.
  31-3-2020 9:18:17
 • Uit het bovenstaande komt het beeld naar voren van een versnipperd, rommelig landschap met als voornaamste doel het aanleggen van zonneparken. Waarom niet streven naar duurzame, circulaire natuur-inclusieve landbouw in het Binnenveld/Nude gebied, mèt verdienmodel, waarin ook hagen, boomsingels, natuurontwikkeling en voedselbossen een plek zouden kunnen krijgen. Er is een mooie kans om hierin in het Binnenveld samen te werken met de gemeente Ede, die in haar landbouwvisie kringloop/natuur-inclusieve landbouw wil realiseren. Het Binnenveld zou een voorbeeldfunctie/voortrekkersrol kunnen vervullen op dit gebied, ter inspiratie van Food Valley en heel Nederland.
  22-3-2020 23:37:34
 • Als ik op de historische kaart van de Nude kijk dan zie ik een tegenstrijdigheid met de zin: Het gebied Nude-Binnenveld heeft een geschiedenis van kleinschaligheid langs de randen en openheid in de kern. Verder zie ik tegenstrijdigheid in de transformatiegebieden tussen de ruimte voor zonnepanelen en de andere drie doelen: bewegen bevorderen en meer paden, biodiversiteit bevorderen, ruimte voor lokale voedselproductie. Wageningen is bij uitstek een gemeente waar lokale voedselproductie al in praktijk wordt gebracht en uitgebreid kan worden. Helaas zijn er alleen cijfers voor het aantal ha zonne-energie, maar niet voor de andere doelen voor zover ik kan zien. Hoeveel ha zijn nodig voor de lokale voedselproductie, extra paden en vergroten biodiversiteit? Hoeveel ha om het buitengebied de waarden te laten behouden die het nu heeft: afwisseling van openheid en kleinschaligheid, genieten van de natuur (ook in het agrarisch deel), biodiversiteit, gezondheid, leefbaarheid, recreatie, agrarisch gebruik, beweging, beleving, educatie, rust.
  22-3-2020 20:38:53
 • "Minder goed gaat het met de kwaliteit van de natuur, de toegankelijkheid en mogelijkheden voor uitloop en recreatie." Tja, en het wordt er ook stukken beter op door die beperkt aanwezige natuur dan maar vol te zetten met zonnepanelen, windmolens en fietspaden. Dan hoeven we ons straks niet meer druk te maken om de natuur... ".. grondgebruik onder de zonnevelden leveren een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit." Heel fijn, maar voor de bewoners en recreanten blijft het een donker veld, een weide van meerdere ha vol met donkere panelen op pootjes. Dat is inderdaad veel mooier dan een groene weide, met koeien of verschillende weide- en trekvogels. En we laten al die lege daken die we hebben lekker leeg. Want daar zien we die zonnepanelen niet.
  22-3-2020 11:04:39
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222