1.1 Inleiding en toelichting op inhoud en proces

 • Aantal keer bekeken 983
 • Terug

De hoofdlijnennotitie

Deze hoofdlijnennotitie is het tussenresultaat van het proces om tot een visie voor het buitengebied van Wageningen te komen. In oktober 2019 is de raad van de gemeente met dat proces gestart dat plaatsvond in nauwe samenwerking met vele betrokken bewoners, grondeigenaren en gebruikers van het buitengebied. De samenwerking heeft geleid tot deze hoofdlijnen van de visie.

Deze hoofdlijnennotitie is de voor-laatste stap in de ontwikkeling van een samenhangende visie op ons buitengebied. In de visie geven we aan wat de gewenste situatie van ons buitengebied is. Hoe we op de beste manier tot deze gewenste situatie kunnen komen gaan we in de komende tijd met u bespreken. We horen graag van u wat u van de hoofdlijnen vindt en hoe we ze volgens u het beste kunnen uitwerken. En we zijn benieuwd wat u daar zelf als grondeigenaren, ondernemers en betrokken bewoners aan bij zou willen dragen.

Met dit verhaal starten we de laatste participatiestap in dit proces.  Eerst komt er een periode waarin u op internet kunt reageren en daarna organiseren we de 2degebiedsconferentie. Vervolgens wordt, met de opbrengsten van de internetconsultatie en de gebiedsconferentie, de concept-visie opgesteld die ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad.

 

Hoe gaan we de komende maand werken?

Dit is een webdocument. Het is in modules opgebouwd. U bent vrij om te kiezen welke module u wilt lezen én u kunt steeds naar de volgende of vorige module gaan (‘vooruitbladeren of terugbladeren’).

Achter iedere module zit een ‘blog’, waar  u kunt reageren en met elkaar kunt discussiëren. Over sommige onderwerpen hebben we specifieke uitwerkingsvragen aan u. In die gevallen is de tekst kort en echt gericht op discussie.

Tijdens de gebiedsconferentie gaan we verder met sommige van deze onderwerpen. Maar het kan ook zijn dat we nieuwe onderwerpen naar voren brengen naar aanleiding van de discussie van de komende weken.

Omdat dit een webdocument is, is het makkelijk om verbindingen naar andere documenten te leggen. En dat doen we ook. Er zitten verbindingen naar andere plekken in de hoofdlijnennotitie en er zijn verbanden naar achtergronden. Bij het onderwerp verkeer op de kleine wegen bijvoorbeeld, verwijzen we naar de specifieke pagina van de eerste internetconsultatie over het afsluiten van wegen voor doorgaand verkeer. We hebben ons beperkt tot de meest relevante verbindingen zodat u daar echt aanvullende achtergronden kunt vinden.

 

Wat staat waar?

In deze hoofdlijnennotitie staan verschillende voorstellen waarmee we een verandering op gang willen brengen. Dat zijn soms grote stappen. De eenvoudigste manier om daar overzicht in te houden is door dit webdocument van voren naar achteren door te nemen. Daarom zijn alle modules genummerd alsof het hoofdstukken van een rapport zijn. Als u steeds op de knop ‘volgende’ drukt dan gaat u van voren naar achteren.

Als u vooral in bepaalde onderdelen geïnteresseerd bent dan kunt u daar ook direct naartoe.

Wat zijn de onderdelen van deze notitie en wat weet u als u ze gelezen hebt?

De startnotitie (1.2)
In dit hoofdstuk verwijzen we naar de startnotitie die de basis was voor het proces voor de visie-ontwikkeling. In de startnotitie staan de uitgangspunten en achtergronden voor de visie-ontwikkeling.

Planproces en verwerking van informatie (1.3)
Hierin is aangegeven op welke wijze informatie is verzameld en hoe het verwerkingsproces is verlopen. Hierin zijn alle stappen aangegeven, dus de participatiestappen en ook de stappen van de gemeente en het adviesbureau. Daarmee ontstaat een totaalbeeld hoe de visie gemaakt is. Op veel plekken zijn links naar verslagen en tussenproducten weergegeven.

Positionering (2.1) en strategie (2.2)
In deze visie kiezen we voor een strategie die we samengevat hebben in de titel: het land van Wageningen, Wageningen in het land. Dit is een verhaal waarin we aangeven dat we voor een deel van ons gebied gaan sturen op eigen doelen voor het buitengebied en voor een deel gaan sturen op doelen die we delen met de provincie of het rijk.

De visiehoofdstukken (3.1, 3.2 etc.)
Hierin staan de inhoudelijke hoofdlijnen voor de visie. Het zal u opvallen dat de titels heel verschillend zijn. Soms zijn ze gebiedsgericht, soms een combinatie van thema’s, soms een specifiek thema. De titels vormen een samenhangende agenda. Zo hebben we de inhoud gebundeld. Veel specifieke vakgebieden als gezondheid, natuur, landbouw, verkeer of energie komen op verschillende plekken terug. Dus al is er een aparte titel ‘energie’, u krijgt alleen een totaalbeeld voor energie als u alle visiehoofdstukken leest. 

Volgend artikel

 

Deel

Reacties

 • De gemeente vraagt om reacties op een website die is opgedeeld in 11 onderdelen. De gemeente doet dit zonder het afgesproken onderdeel van de tweede inspraak te hebben georganiseerd. In het beschreven plan proces wordt geen blijk gegeven van aanpassing aan de zorgen die Nederland op dit moment in de greep houden en die tot minder beschikbaarheid voor dit inspraaktraject leiden. Wat tot versterkte democratische inspraak zou hebben kunnen leiden, wordt zo teniet gedaan door onvoldoende sensitiviteit voor de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast is het waarschijnlijk dat de ingezette salamie-strategie (onderdelen opknippen en de burger op een zoektocht te sturen waar Ijn haar reactie kwijt kan) de toegankelijkheid van het proces voor de burgers beperkt, en tot willekeur bij ambtelijke evalutie uitnodigt (niet meenemen van reacties op 'onjuiste' plaats). Dit verdient echt beter.
  31-3-2020 21:23:56
 • Wat iedereen nu ziet gebeuren in de samenleving en politiek als gevolg van de corona crisis is ongekend. Landelijk worden politieke hoofddossiers aan de kant gelegd. Het enige wat de gemeente nu moet doen met dit dossier is het proces onmiddellijk stoppen en weer opstarten als de maatschappij daar weer in een redelijke rust aan toe is. In deze tijd het proces voor de visieontwikkeling buitengebied doorzetten vanwege een strikte planning is volkomen onzinnig en doet volledig afbreuk aan een weloverwogen democratisch proces en verliest daarmee alle legitimiteit. Gezien de ernst van de situatie is het doorzetten van het proces volstrekt onaanvaardbaar en doet ernstig afbreuk aan het vertrouwen in de lokale politiek. Conclusie: Dit proces onmiddellijk stoppen!
  29-3-2020 15:41:01
 • Nog steeds wil de gemeente de toekomstvisie doordrukken waar veel geluiden van inbrengers niet zijn gehoord. Weliswaar is de tijd digitaal om te reageren nu t/m 31 maart verlengd maar de meeste mensen hebben nu (belangrijker) Corona-zorgen. Nogmaals zoals ander ook melden: schort het proces op en plan een 2e conferentie zodra de Corona-gekte voorbij is. Zorgvuldigheid voor snelheid! Zo doorgaan zal een notitie opleveren waar de meeste Wageningers zich niet in kunnen vinden (of is dat de bedoeling....???? )
  26-3-2020 10:45:56
 • Eens met reactie hieronder die stellen dat de eerdere input van deelnemers aan de bijeenkomst in december niet, of heel selectief, is meegenomen. Verder is er in de hoofdlijnennotities een erg scheve verhouding tussen in hoeverre thema's al in detail worden uitgewerkt en mensen hierover bevraagd worden. In het thema energietransitie worden concreten plannen en voorstellen voorgelegd en wordt ingezette oppervlakte van het buitengebied gekwantificeerd. Bij het thema biodiversiteit en de versterking daarvan blijft het m.i. bij algemene kretologie en lijkt het de bedoeling dat burgers zelf maar met een invulling moeten komen, zonder dat hiervoor een concrete voorzet is gedaan. Tot slot vind ik de hoeveelheid opgaven die er liggen voor het transformatie gebied irreeel. Hier moeten keuzes gemaakt worden, en niet alles kan. Ben daar dan ook eerlijk en duidelijk in.
  22-3-2020 12:15:06
 • Kan ik ergens de hele Hoofdlijnennotitie vinden? Het gaat lijkt me om de samenhang, en die krijg ik niet in beeld door alle hoofdstukken/paragraaf 'apart'van elkaar te zien. De plankaart die je vrijwel meteen ziet geeft wel een samenhangend beeld, maar die wordt niet toegelicht of verklaard. Zelfs de legenda is summier. Tip: zorg dat je op de kaart kunt klikken en dan toelichting krijgt, of kan dat al :-)
  22-3-2020 11:33:05
 • Dit document is geen goede reflectie van hetgeen in de bijeenkomsten van november en december is besproken. Dat roept de vraag op waarom mensen om hun mening en visie wordt gevraagd als daar vervolgens niets mee gebeurt. Daarnaast ontbreekt een integraal perspectief en is de wijze waarop inwoners kunnen reageren erg omslachtig doordat alle informatie verspreid is over verschillende pagina's, waarbij ook opvalt dat informatie vaak onvolledig en onjuist is. Dat is geen goede basis voor een omgevingsvisie en zeker niet voor een visie die op basis van een zorgvuldig participatieproces tot stand zou moeten komen. Hier wordt prutswerk geleverd.
  22-3-2020 10:50:17
 • Zorgvuldigheid en een goede terugkoppeling naar de bewoners, voor snelheid. Wederom lijkt het alsof dit er maar doorgedrukt wordt, geen rekening houdend met bewoners en hun reacties. Zeker nu met de situatie mbt Corona moet het proces worden op geschort. De tweede conferentie en het vervolg daarop pas starten als de situatie weer normaal is. Dit proces en de later uitwerking ervan in het buitengebied heeft een enorme impact op dat gebied en haar bewoners. En het is voor erg lange tijd. Dit moet zorgvuldig en met goede inspraak gebeuren. En dat is NIET wat er nu gebeurt!
  22-3-2020 10:15:10
 • Eens dat zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan, zeker in deze tijd van Corona-gekte. De notitie laat veel van wat gemeld is weg en doet geen recht aan wat eerder tijdens de eerste gebiedsconferentie is ingebracht. Daarom een dringende oproep om het proces op te schorten en de tweede conferentie en het vervolg daarop pas te starten als de situatie weer normaal is. En niet .... dat er een toekomstnotitie komt die los staat van de samenleving, met name de inwoners van Wageningen. Wat Emiel, Paul van Selling en Jaring van Rooijen hierboven noemen zijn voorbeelden van hoe inspraak verkeerd begrepen is.
  22-3-2020 7:50:19
 • Waarom zie ik op de plankaart alleen een ecologische verbindingszone staan ten noorden van Wageningen terwijl er ten zuiden van Wageningen al een ligt in de uiterwaarden. Hier ben ik in een andere reactie al op ingegaan, maar deze reactie is bedoeld om mijn verbazing hierover te uiten aangezien de verbinding via de uiterwaarden in december op meerdere kaarten is ingetekend en ik daar niets van terugzie. Dat geldt ook voor de reacties, want ik heb blijkbaar met velen het gevoel dat met de reacties niets is gedaan, althans ik zie er niets van terug. Wacht de reacties die we nu leveren een zelfde lot? Al met al een weinig transparant proces!
  21-3-2020 20:42:59
 • Zorgvuldigheid in het proces zou voor snelheid moeten gaan! Ik heb deelgenomen aan de eerste sessie in december en ik kan me niet voorstellen dat wat er nu is opgenomen in de hoofdlijnen notitie een goede weergave is van alle inspraak. Ga maar na, een klein transformatiegebied moet ruimte gaan bieden aan veel ambities/functies. De qua oppervlakte en landschappelijk ingrijpende is de beoogde realisatie van zonneparken, deze parken worden voor 40 jaar aangelegd en doet het open karakter van het gebied verdwijnen. In de rand langs Wageningen zou hier 46% van de oppervlakte voor bestemd moeten worden. Is dat werkelijk wat de burgers en omwonenden hebben aangegeven in de inspraak? Maak het eens visueel en raadpleeg dan opnieuw! In algemene zin vind ik het best lastig om op deze manier te reageren op de notitie. Er worden gebieden aangewezen (kern binnenveld, transformatie) zonder dat een duidelijke motivatie voor deze afbakening wordt gegeven. In het transformatiegebied wordt geen keuze gemaakt waar de vele functies wel of niet mogen landen. Het hele gebied wordt hiermee vogelvrij en onduidelijk is hoe het proces gaat lopen als er zich partijen melden die een van de functies willen invullen. Zijn zonneparken straks toegestaan tot aan de rand van de woonkernen? De criteria geven geen houvast. De passage in par. 3.2. 'bewegen' waarin de eerste paar 100 meter een belangrijke zone wordt genoemd om de mensen te laten bewegen zie ik niet ingetekend. Ook zie ik de passage uit het het coalitie akkoord van het huidige College om vast te houden aan een groene rand om de stad nergens terug in tekst of kaartmateriaal. Kortom: deze concept hoofdlijnen notitie is nog niet af en moet scherper en duidelijker. Meer tijd voor overleg met de bewoners van Wageningen en een zichtbare uitwerking van hun inbreng is nodig.
  21-3-2020 19:04:28
 • "In oktober 2019 is de raad van de gemeente met dat proces gestart dat plaatsvond in nauwe samenwerking met vele betrokken bewoners, grondeigenaren en gebruikers van het buitengebied. De samenwerking heeft geleid tot deze hoofdlijnen van de visie." Helaas deze "hoofdlijnen" staan los van de "samenwerking met vele betrokken bewoners, grondeigenaren en gebruikers"; hun inbreng is opzij geschoven. Zo moet in de notitie vrijwel alles gebeuren het "transformatiegebied" een verhullende term; de juiste is: "rotzooigebied". Helemaal niemand heeft daar tijdens de inspraak om gevraagd ! En ook niet om het opsluiten van de burgers in de stad en die rotzooigebieden door het grotendeels afsluiten van de rest van het binnenveld voor fietspaden, zonnevelden en recreatie. De tekst laat ook zien dat de inspraak niet is meegenomen.
  11-3-2020 19:43:13
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222