1.2 Alle uitgangspunten en veel achtergronden in de startnotitie

 • Aantal keer bekeken 729
 • Terug

De raad heeft als beginpunt van de ontwikkeling van de visie op het buitengebied een startnotitie vastgesteld. Daarin zijn de opgaves waar we voor staan bij elkaar gezet. Dit is een scherp kader waarin bijvoorbeeld is aangegeven wat er moet worden onderzocht over de energietransitie. 

Deze hoofdlijnennotitie is wellicht niet goed te plaatsen zonder kennis van de startnotitie. Zo zult u bijvoorbeeld in deze visie heel weinig vinden over de Wageningse Eng. Hoe dat zit is aangegeven in de startnotitie die u achter deze link kunt lezen: Startnotitie

Vorig artikelVolgend artikel

Deel

Reacties

 • Het uitgangspunt dat een kleine gemeente als Wageningen (we zien elke dag op de Corona-verspreidingskaart hoe klein Wageningen relatief is ten opzicht van een aantal omliggende gemeentes) zelf voor alle functies moet zorgen (van energie tot cultureel waardevol landschap) is heilloos en leidt tot keuzes die het welzijn van de burgers aantasten. Wageningen heeft een hoog opgeleide bevolking en hoogwaardig, multinationaal bedrijfsleven. Wageningen was nooit zover gekomen als het krampachtig de blik binnen de gemeentegrenzen had gehouden. De gemeente zou er goed aan doen zich in te zetten voor behoud van de openheid van de schaarse ommelanden, en zich te richten op realisatie van 'transformaties' op speciefieke plekken buiten de gemeente die al in 'transformatie' zijn. Er zijn rond Wageningen verrommelde/getransformeerde zones waar de gemeente bedrijven kan helpen hun zeer renadabele investeringen in duurzamere energie te doen, zonder dat zij hierbij faciliteerd dat deze investering (en winstneming) ten koste gaat van haar burgers. Als de energieopgave regionaal is, zou de gemeente haar pijlen moeten richten op creatieve invulling van het begrip regionaal, bv. door koppeling met bestaande infrastructuur. Hiervan zijn op diverse plekken in Nederland al goede voorbeelden zichtbaar, waar bv. taluds van snelwegen optimaal voor energieopwekking worden benut. Zie ook het uitnodigingsbord op de A12 ten westen van de Cinemec om en een zonnewal te investeren.
  31-3-2020 21:38:22
 • DOOR VERSNIPPERING GEEN MOOI BUITENGEBIED OF BINNENVELD Ontwikkelingen in het buitengebied en het Binnenveld gaan sluipenderwijs en tegelijkertijd razendsnel. Zo zijn in de afgelopen jaren bij met name Wageningen en Veenendaal landerijen omgevormd waar daarvoor tientallen vogel-broedparen zaten. Willen we een mooi buitengebied en Binnenveld, dan zijn maatregelen nodig: behoud van openheid, geen verstedelijking, geen zonnepanelen, geen windturbines, in de kern geen hoge bomen (wel naar de randen toe) en, rust bewaren daar waar het nog rustig is. Maar er zijn veel partijen betrokken en dat maakt afstemming bijzonder lastig: twee provincies, vier gemeenten, diverse boeren, twee afdelingen Staatsbosbeheer, diverse natuurbeheerders, twee groepen weidevogel-vrijwilligers en twee collectieven. Al die partijen willen niet persé hetzelfde goede voor het Binnenveld. Eigenlijk heeft alleen de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) het gehele Binnenveld als werkterrein. De ANV kan meedenken voor overzicht. Het zou goed zijn als één organisatie, in en na overleg met anderen, aanspreekpunt is voor het gehele Binnenveld en, die op die manier gezag heeft om mensen bij elkaar te krijgen. Dat zou dan een overheid moeten zijn, in dit geval misschien de gemeente Ede die het grootste grondbezit heeft in het Binnenveld.

  31-3-2020 13:49:28
 • ik ben het dus volledig eens met Peter Boekema dat deze Hoofdlijnennotitie over het hele Wageningse buitengebied moet gaan, en dat er afstemming moet zijn tussen gebieden binnen de gemeente Wageningen, en ook met de gebieden eromheen in andere gemeenten. Het landschap houdt niet op bij de gemeentegrens.
  30-3-2020 21:03:55
 • In de startnotitie wordt gesteld dat voor de gebieden de Eng en de Grebbedijk (met omgeving) de intensieve planprocessen al eerder zijn afgerond dan voor de andere gebieden, en dat de resultaten daarvan zullen worden aangevuld en geïntegreerd in de algemene visie op het hele buitengebied.Ik heb zelf de hoofdlijnennotitie nu helemaal doorgelezen en mijn indruk is dat de Eng al bij voorbaat is vrijgesteld als locatie voor de energietransitie (plaatsing zonnepanelen en windmolens). Zelf vind ik dat het mooie van het Binnenveld en van de Eng als landschap ligt in de openheid ervan. Nu is de Eng landschappelijk wat meer gefragmenteerd, door met name volkstuincomplexen, boomgaarden, bebouwing en in de zomer door maisvelden, en daardoor iets minder kwetsbaar voor aantasting van het landschapsbeeld dan het Binnenveld dat door zijn uitgestrekte weilanden een nog meer open karakter heeft dan de Eng.
  30-3-2020 20:57:28
 • Het zou moeten gaan om de visie van de ontwikkeling van de gebieden in en rondom Wageningen. Niet om individuele gebieden. 1 overleg, 1 visie. Het is ook niet meer te volgen wat nu waar gepland is en hoe dat op elkaar ingrijpt. Uitdrukkelijk verzoek de overleggen en visies te combineren!
  22-3-2020 10:20:42
 • De te ontwikkelen visie gaat over het gehele Wageningse (buiten)gebied. Dat we nu bij de visievorming gebieden zouden gaan uitzonderen omdat er ook ander overleg loopt is nadrukkelijk niet afgesproken en was ook geen uitgangspunt van de gebiedsconferentie. Als we die aanpak alsnog willen gaan kiezen moet er eerst ook aparte trajecten voor de andere gebieden komen. *** Voor de zekerheid bij deze het verzoek daarvoor m.b.t. het binneveld*** . Wat gewoon niet kan is dat schrijvers van de notitie er uit gemakzucht voor kiezen om alle rotzooi te dumpen in gebieden waar nog geen ander overleg over loopt; en waar ook nog eens veel meer mensen wonen.
  21-3-2020 20:14:21
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222