1.3 Planproces, participatie en verwerking van informatie.

 • Aantal keer bekeken 753
 • Terug

Deze hoofdlijnennotitie is het product van samenwerking tussen de samenleving, raad, college ambtelijke organisatie en adviesbureau. Om die samenwerking mogelijk te maken is een participatieproces doorlopen waarin iedere partij inbreng heeft kunnen leveren en een rol heeft kunnen spelen. In deze paragraaf geven we weer hoe informatie is ingebracht  en hoe de informatieverwerking verlopen is.

Dit is een uitgebreide paragraaf en bedoeld voor de lezer die precies wil weten hoe de informatie verwerkt is. Wellicht wilt u alleen de hoofdlijnen van het proces weten. De hoofdstappen zijn:

 • De startnotitie
 • Drie gebieds-/themabijeenkomsten met partijen op uitnodiging 
 • Een informatiebijeenkomst voor bewoners en grondeigenaren van het buitengebied
 • De gebiedsconferentie voor iedereen  
 • De internetconsultatie voor iedereen  
 • Twee gesprekken met de raad over de voorlopige opbrengst (hoofdlijnen)
 • Een presentatie van de hoofdlijnen aan de bewoners en grondeigenaren  
 • Nu: de tweede internetconsultatie
 • 19 maart: de tweede gebiedsconferentie
 • Conceptvisie en raadsbehandeling

In het vervolg van deze paragraaf volgen we het spoor van de informatie. U leest hoe informatie overspringt van de ene groep naar de andere. Als u deel uitmaakt(e) van één van deze groepen, weet u waar uw bijdrage aan de verwerking van informatie lag.

Het adviesbureau LOSstadomland (hierna: het bureau) begeleidt het opstellen van de visie procesmatig en inhoudelijk. Waar het bureau in het proces tot nu toe een expliciete rol had bij de verwerking van de informatie is dat aangegeven.

 

Startnotitie

Een proces van samenwerking is niet hetzelfde als een bottom-up proces. In dit geval is het beginpunt van het proces de ambitie van de raad op een aantal onderwerpen. Dat beginpunt staat in de startnotitie en is voor dit proces een gegeven. In de startnotitie zijn door het gemeentebestuur opgaves voor de ontwikkeling van de visie benoemd en prioriteiten aangegeven. Dit is een belangrijk document omdat het de kaders van dit project bepaald. 

 

Gebied / themaworkshops

Drie workshops met 25-35 personen

In drie workshops met het maatschappelijk middenveld (de ‘georganiseerde samenleving’) is de startnotitie verdiept. We zochten antwoord op de vraag: wat kan en moet er aangevuld worden op de startnotitie.

De deelnemers genereerden zelf voorstellen. Zij verwerkten deze informatie (de voorstellen) in kleine groepjes. Daar werden prioriteiten bepaald.

Plenair werden de belangrijkste voorstellen van de groepjes besproken. Het bureau verzorgde het gesprek. Er was weerwoord, verdieping en een conclusie. En zo werd de informatie van de 3 avonden verwerkt tot ongeveer 60 punten.

Er is een lijst gemaakt van de 60 punten. In die lijst is kort na de workshops aangegeven waar het punt terug kwam in het verdere proces. Soms was dit een heel concreet voorstel voor een workshop maar er zaten ook andere voorstellen bij. De doorwerking is bijgehouden en de lijst is steeds geactualiseerd. Op dit moment is er nog een beperkt aantal onverwerkte punten over. Die staan nog op de planning voor de ontwerpfase. (link naar de lijst).

Op basis van de startnotitie en de ingebrachte punten is door bureau en ambtelijke organisatie een programma voor de gebiedsconferentiegemaakt. In de lijst die hierboven is genoemd, is aangegeven welke punten direct tot een workshop geleid hebben.

Belangrijkste conclusies zijn:

 • Er is een zeer grote betrokkenheid over een breed pallet.
 • Veel mensen hebben over veel plekken een mening.
 • Je hebt als gemeente zelf maar een beperkte beleidsvrijheid voor natuur.
 • Samen denken over de energietransitie moet mogelijk zijn.

 

Gebiedsconferentie

Één avond met 180 deelnemers en 21 verschillende workshops verspreid over 4 rondes.Voorafgaand aan de gebiedsconferentie is er een voorlichtingsavond voor grondeigenaren en bewoners gehouden zodat zij zich konden voorbereiden.

Van de opbrengsten van de workshops zijn foto’s gemaakt. Deze staan bij elkaar. De voorzitters/verslagleggers van de workshops kwamen grotendeels uit de ambtelijke organisatie (er waren enkele externe workshopleiders). Zij hebben verslagen gemaakt van de sfeer en de hoofdlijnen van de workshops. De ochtend na de gebiedsconferentie zijn de accenten met elkaar besproken (wat was de belangrijkste uitkomst en waar ben je nieuwsgierig naar geworden?).

Daarnaast/daarmee is er een korte samenvatting van de workshops gemaakt.

Op basis van de verslagen, accenten en de samenvattingen is de internetconsultatie voorbereid door bureau en ambtelijke organisatie. De verslagen en accenten werken via de voorzitters ook door op de verhaallijnen.

De opbrengsten van de workshops over de energietransitie zijn integraal overgenomen in een lijst van 166 punten. Daar is een ambtelijke lijst van 35 punten aan toegevoegd. De complete lijst is geanalyseerd door het bureau. In een Excelblad is bij ieder ingebracht punt de vraag gesteld: waar gaat dit punt over? Er zijn op deze manier ruim 60 criteria gevonden. Daartoe zijn zo’n 800 correlaties tussen ingebrachte punten en criteria aangegeven.

Belangrijkste conclusies van de gebiedsconferentie zijn:

 • Betrokkenheid is opnieuw groot. 
 • Betrokkenheid is ook 'eigenaarsgevoel' (tiny houses, voedselbossen moeten we doen!).
 • Stevige gesprekken over energie, meningen zijn verdeeld, wel gesprek.
 • Natuurdenken en natuurregelgeving zitten dicht bij elkaar. Weinig ruimte voor gesprek. 
 • Lokale voedselkringlopen spreekt ook jongere generatie zeer aan.
 • Er zijn heel veel criteria die meespelen bij de energietransitie. Voor je het weet praat je langs elkaar. 
 • Belangrijke criteria voor energietransitie zijn in ieder geval de beleving, de zichtbaarheid en de koppelkansen.

 

Internetconsultatie

120 mensen hebben gereageerd, met ruim 300 ingebrachte punten.

Zoals hierboven aangegeven was de internetconsultatie gebaseerd op de accenten die door de voorzitters van de workshops van de gebiedsconferentie zijn aangegeven en op de samenvatting die van de workshops gemaakt is.

Tijdens de loop van de consultatie hebben de medewerkers van het bureau de binnenkomende berichten steeds gelezen. Er zijn geen ingrepen nodig geweest. Op de site is de inbreng gearchiveerd en na te lezen. Het bureau heeft vastgesteld dat de reacties bijna volledig binnen de thema’s waren opgesteld. De inbreng is samenhangend en bruikbaar zoals ze is ingebracht. Tevens is vastgesteld dat de inbreng meestal persoonlijke standpunten bevat en inhoudelijk op een hoog niveau is: de standpunten worden vaak onderbouwd met argumenten.

Na afronding zijn er per onderwerp uitdraaien gemaakt en verspreid onder de voorzitters van de workshops van de gebiedsconferentie (de ambtelijk medewerkers). Zij zijn, naast het bureau, drager van de informatie geworden. Dezelfde groep is ook intensief betrokken bij de vervolgstappen van de informatieverwerking.

De opbrengsten van social media zijn in een overzicht gezet (enkele reacties).

De ingebrachte argumentatie zal tevens als checklist worden gebruikt bij het opstellen van de ontwerpvisie.

Belangrijkste conclusies van de internetconsultatie zijn:

 • De meeste reacties geven verdere invulling aan de workshops van de gebiedsconferentie;
 • Energietransitie zon: 
  • eerst op daken, meer aandacht naar daken;
  • interesse van meedenkers in 'stadsrandmodel' Nude/Randzone binnenveld;
 • Energietransitie wind: 
  • zoek elders, buiten de gemeente, plekken; 
  • meedenkers: nabij Campus/Haven. Bos en centrum Binnenveld is de vraag;
 • Natuur: veel zinvolle praktische voorstellen, 'aan de slag';
 • Recreatie: vooral in de lijn van 'ruimte maken maar op bezoek';
 • Verkeer: tamelijk veel interesse in aanpassingen plattelandswegen, wel bereikbaar houden van bedrijven;
 • Voedselkringlopen: diverse ondersteunende verhalen en concrete ideeën.

 

Verhaallijnen stap 1: ambtelijke workshop

Met de (ambtelijke) voorzitters van de workshops, die dus ook de ingebrachte informatie van de internetconsultatie kenden, is een ontwerpworkshop van een dag gehouden. De workshop werd georganiseerd en geleid door het bureau. Daarbij werden verschillende technieken voor prioritering en discussie gebruikt. Zo werd de informatie verwerkt. De dag resulteerde in een schets met deelvoorstellen. Op deze dag werd het concept ‘land van Wageningen’, ‘Wageningen in het land’ bedacht.

 

Verhaallijnen stap 2: bureau

Het bureau integreerde de opbrengsten van de workshop tot een gebiedszonering, legde een verhaal achter het concept ‘land van Wageningen, Wageningen in het land’, paste het idee van landschapstransformatiezone met hagen toe, en kwam met voorstellen voor de andere verhaallijnen.

Het idee van het hagenlandschap was al eens oriënterend, aan de hand van tekeningen, gepolst tijdens de gebiedsconferentie in de workshops over zonne-energie.

Een en ander werd samengebracht in een presentatie.

 

Verhaallijnen stap 3: ambtelijk

De presentatie van de verhaallijnen is in een ambtelijke werkgroep besproken. Vragen waren: zijn de verhaallijnen duidelijk en consistent, wordt de inbreng van de participatie goed gebruikt en geven de verhaallijnen antwoord op de opgaven van de startnotitie? De presentatie is aangepast. 

 

Verhaallijnen stap 4: bestuurlijk

De aangepaste presentatie is bestuurlijk besproken vanuit dezelfde vragen: duidelijkheid en consistentie, inbreng participatie en opgaven. De presentatie is aangepast. 

 

Verhaallijnen stap 5: bijeenkomsten van eigenaren

Grondeigenaren en bewoners van het buitengebied, ruim 85 aanwezigen.

De aangepaste presentatie is gepresenteerd aan eigenaren en bewoners van het buitengebied. De presentatie was plenair, daarna vond een bespreking plaats in groepen. In deze groepen kwam men tot een prioritering van belangrijkste kansen en bedreigingen van de voorstellen. Deze zijn in een verslag opgenomen. Ambtelijk zijn de volgende conclusies getrokken (en voorgelegd aan de raad in de volgende stap).

 • Het informatieverwerkingsproces, en de doorwerking van de participatie daarbinnen, moet expliciet besproken worden (vandaar dit hoofdstuk). 
 • Een deel van de deelnemers lijkt de opgave voor energie, die in de startnotitie staat, niet te begrijpen en/of niet te accepteren.
 • De inhoudelijke lijnen worden gedragen (met inachtneming van voorgaande 2 punten), er zijn voorstellen voor verbetering en uitwerking ingebracht.

Daarop is de presentatie aangepast: er is een overzicht toegevoegd van de belangrijkste participatiestappen en de resultaten daarvan.

 

Verhaallijnen stap 6: bespreking met raadsleden

In twee avonden zijn de verhaallijnen en verder uitgewerkte energievoorstellen met raadsleden van de gemeente besproken. Dit waren openbare en oriënterende bijeenkomsten.

Op avond 1 is de vernieuwde presentatie gepresenteerd en besproken, exclusief het onderwerp energie. De raadsleden herkenden de resultaten (veel raadsleden zijn bij de participatiemomenten aanwezig geweest). Er zijn inhoudelijke punten ingebracht, meestal met het doel de verhaallijnen te verbeteren.

Op avond 2 zijn modellen voor zon en onderzoekslocaties voor wind vergeleken. De vergelijking vond plaats op basis van de criteria die uit de analyse van de gebiedsconferentie is gekomen. Conclusie van de raadsleden is dat de gebruikte methodiek  goed lijkt te zijn, maar dat het te vroeg is voor een echte afweging van criteria.

Met deze sessie is de fase van de verhaallijnen afgerond en wordt de stap naar een document gemaakt.

Naar de presentatie verhaallijnen
Naar de presentatie energie

 

Hoofdlijnennotitie

Het bureau heeft de presentatie van de verhaallijnen uitgeschreven in deze hoofdlijnennotitie. Na ambtelijke bespreking en behandeling in het college is de hooflijnennotitie aangepast en deze versie ligt nu voor u.

Vervolgstappen, korte vooruitblik.

 

Tweede internetconsultatie

In deze tweede internetconsultatie wordt nieuwe informatie  verzameld.

 

Tweede gebiedsconferentie

Deze nieuwe informatie wordt verwerkt in de tweede gebiedsconferentie. Hier wordt opnieuw informatie verzameld en daarmee wordt het huidige resultaat verfijnd. U kunt zich daarop voorbereiden door, kort voor de conferentie, de inbreng op de site door te lezen.

In de tweede gebiedsconferentie zijn er twee rondes en per ronde nemen we een uur om met elkaar door te praten over de onderwerpen. Tijdens deze gesprekken wordt de informatie van de internetconsultatie en nieuwe inbreng verwerkt.

 

Conceptvisie

Na de tweede gebiedsconferentie wordt een concept-visie opgesteld. Uiteraard worden daar de opbrengsten van de conferentie en tweede internetconsultatie in verwerkt. Het bureau leest ook de verslagen uit de eerdere stappen door en maakt een lijst van zaken die nog niet verwerkt zijn. Het gaat daarbij om: de lijst van de gebiedsworkshops, de verslagen van de gebiedsconferentie, de opbrengsten van de eerste internetconsultatie en de verslagen van de raadsbespreking.

Vorig artikelVolgend artikel

Bijlage

 1. overzichtgebiedsworkshops.xlsx 26-2-2020 12:13:37
 2. opbrengstengebiedsconferentievoorzitters.pdf 26-2-2020 12:50:29

Deel

Reacties

 • Er zijn gezien alle reacties nu drie stappen nodig in het proces: 1 Alsnog de energietransitie vragen beantwoorden die uitgangspunt voor de hoofdlijnen notitie moeten zijn (zie onder) en dat vastleggen in een notitie. (klaar 1 september).. 2 Een totaal nieuwe hoofdlijnen notitie formuleren met gebruikmaking van die uitgangspunten. Maar vooral ook op basis van de vele gedetailleerd vastgelegde resultaten van de inspraak, vóór tijdens en na de gebiedsconferentie. Minimaliseren van de overlast van de energietransitie bijvoorbeeld; dus mensen er niet 24/7 en met korte wandelingen tegen aan laten kijken. Startpunt in kaarten is de waarde van het huidige landschap (zoals Adriaan Geuze dat al aangaf). En in één keer het gehele buitengebied voor alle opties afwegen; en dus niet gebieden “vanwege ander overleg” voor functies buiten beschouwing laten. Traject: september – oktober. 3 Gebiedsconferentie op basis hiervan: november
  31-3-2020 21:09:12
 • Ad 1 Twee vraagstukken (A,B) vergen uitwerking vooraf; voordat we concreet een energietransitie doelstelling hebben voor het buitengebied. A Klimaatneutraal niet beperken tot het te kleine grondgebied van onze gemeente. Wageningen moet op haar te kleine grondgebied niet het beste meisje van de klas willen zijn. Andere gemeenten hebben vele malen meer grondgebied en dus meer mogelijkheden voor het aanleggen van zonneparken en windturbines. En hun verloren gebieden zoals randen van snelwegen zijn nog vrijwel onbenut voor de energietransitie. Een stuk snelwegrand van elders vanuit Wageningen adopteren is een zeer voor de hand liggende optie. Dit vergt sterk “out of the box” denken en overleg. Met de buurgemeentes, met gebieden verder weg zoals op zee (grote windmolens) en in het buitenland. Dat vergt tijd, moed en creativiteit gezien de regels en gezien verwachtingen van anderen zoals in de buurtgemeentes. Daar slim mee omgaan is het meer dan waard; het gaat om de toekomst van ons prachtige buitengebied. Adriaan Geuze was helder dat we op het punt staan die pracht te verliezen. In dat licht moeten we ook de relatie met de RES duidelijk maken; het aandeel van Wageningen binnen de regionale opgave moet passen bij het te kleine grondgebied. Werk dus een lijst van opties elders uit en ga aan elke van de opties heel hard werken! Dan weten we aan het einde van de zomer wat er overblijft als taak binnen de gemeentegrenzen.
  31-3-2020 21:06:26
 • B Er is geen draagvlak voor energietransitie in het buitengebied zonder een veel duidelijkere benutting van daken voor energieopwekking. De daken zijn erg leeg: het beleid is niet sterk genoeg geweest. Er moet een daadkrachtig team 20 slimme methoden gaan aanbieden waarmee alle denkbare doelgroepen over de streep komen. Ook doormiddel van een veel zichtbaardere en doorlopende campagne. En daarbij maatregelen aankondigen (belastingen bijv.) die het niet mee doen op den duur onaantrekkelijk maken. Dat geheel moet effectief draaien voordat we nadenken over energietransitie in het buitengebied. Er is immers geen draagvlak voor energietransitie in het buitengebied zonder een veel duidelijkere benutting van daken voor energieopwekking.
  31-3-2020 21:05:24
 • Ik heb alle reacties nog eens nagelezen en ik kan me niet voorstellen dat een hoofdlijnennotitie met zo'n inhoud en na zo'n proces wordt aangenomen. Lijkt me dat de coalitie ook tot deze conclusie komt.
  31-3-2020 21:04:02
 • Onze reactie, ook na het bijwonen van de conferentie en het tot ons nemen van diverse - maar zeker niet alle - stukken, is dat wij onder de indruk zijn van de inspanningen die geleverd worden, de vele betrokkenen en de zeer complexe opgave. Het vergt wijsheid van de raadsleden om hier op vlotte en toch gedegen wijze ,,patat van te bakken''. De urgentie voor diverse opgaven is evident; burgers en bedrijven lang in onzekerheid laten verkeren is daarbij vast niet de bedoeling. Langs deze weg willen wij, voor zover dat formeel nodig is, het belang dat voor ons - als eigenaar - gemoeid is met de steenfabriek de Bovenste Polder en het Stadion (annex Watertoren), benadrukken. Daar zijn in het verleden afspraken gemaakt c.q. is beleid uitgestippeld en wij nemen als uitgangspunt dat wij kunnen vertrouwen op het eerbiedigen van eerder gemaakt beleid c.q. afspraken. Voor de Bovenste Polder geldt dat dit landmark - dat als symbool op deze website ook gebruikt wordt - wel een landmark moet kunnen blijven (dus niet verder dicht laten groeien van de uiterwaard) én dat die omliggende uiterwaard ook voor recreatief (mede-)gebruik beschikbaar blijft. Een open communicatie met andere belangengroepen is daarbij van belang. Rechtstreekse gesprekken worden vaak uit de weg gegaan. Voor het Stadion (en watertoren) geldt dat hiervoor sinds 2003, op verzoek van de gemeente, plannen zijn ontwikkeld. In feite behoort dit complex ook tot de recreatieve zone aan de oostzijde. Ook hier is het behoud van erfgoed in het geding en vervult het complex dagelijks een rol voor (sportende) Wageningers; dit alles in een gebied met natuurwaarden. Een mooi samengaan van waarden. Kortheidshalve verwijzen wij u verder naar besprekingen die sinds 1994 plaatsgevonden hebben rond beide projecten en wijzen wij u ook op bestaande overeenkomsten. Een uitnodiging voor de bijeenkomst van (grond-)eigenaren heeft ons overigens nooit bereikt. Uiteraard en zoals gezegd leveren wij graag in bovenvernoemde kaders en historie een bijdrage aan de uitdagingen en transities waar Wageningen voor staat. Mede namens het bestuur st. FC Wageningen, Arno Boon Directeur BOEi. a.boon@boei.nl t: 0650515264. N.B: het systeem geeft aan dat ons URL niet geldig is. Maar dat zal een foutje moeten zijn; we zijn gewoon te vinden op BOEi.nl.
  31-3-2020 20:17:53
 • ‘Extra tijd om te reageren op visie buitengebied; Deze internetconsultatie is de laatste stap om samen met u een visie te maken voor het buitengebied van Wageningen. In de visie komt te staan hoe we willen dat het buitengebied eruit ziet. De visie moet in april 2020 klaar zijn.’ Met deze tekst op toekomstwageningen.nl lijkt het of de burgers een gunst wordt verleend. Niets is echter minder waard. Uit de vele betrokken reacties blijkt dat veel mensen kritisch zijn op de inhoud én het proces waarop de visie tot stand komt. Er ligt nog lang geen gedragen en kwalitatief voldoende stuk en dat gaat met een paar extra dagen internetconsultatie ook niet lukken. Tuurlijk, de corona crisis verstoort het proces, de 2e gebiedsconferentie kon helaas niet doorgaan. Maar als inspraak en burgerparticipatie serieus worden genomen dan is het tijdelijk ‘on hold’ zetten van dit proces een logisch en zeer te rechtvaardigen besluit. De zinsnede ‘de visie moet in april 2020 klaar zijn’ wordt niet toegelicht. Ik begrijp de haast ook niet. We zijn met elkaar in overleg over de toekomstige inrichting van het buitengebied voor de komende tientallen jaren. Dat vraagt om zorgvuldigheid boven snelheid. Belangrijke ambities op het terrein van de energietransitie (daar lijkt de visie vooral ruimte voor te moeten bieden) kennen een streefdatum van 2030 of 2040. Er is dus tijd genoeg om dit proces samen met de betrokken burgers van Wageningen te doorlopen. De onbegrijpelijke tijdsdruk die op dit proces wordt gelegd geeft mij het zeer ongemakkelijke gevoel dat er andere (tijds)belangen spelen dan die van de burgers en hun buitengebied. Als dat zo is hoor ik het graag. Kortom: Neem tijd zodat in de post corona periode alsnog een zorgvuldige ‘live’ consultatie met de burgers mogelijk is. Het kan de inhoud van de visie en het draagvlak hiervoor alleen maar ten goede komen.
  30-3-2020 18:56:27
 • Ik sluit mij aan bij voorgaande reacties. Het genoemde gebied fungeert als de 'groene long' van Wageningen. Veel mensen uit de wijken Noordwest, de Weiden, Kortenoord en andere wijken én werknemers uit o.m. het Agro Business Park maken gebruik van dit buitengebied om letterlijk even 'op adem' te komen. Dit prachtige gebied kent nog de roep van grutto, fazant, wulp en koekoek. Mensen kunnen er dagelijks genieten van het beeld van grazende reeën. Ook in deze tijd waarin het coronavirus een zware claim legt en alleen een 'ommetje' onder bepaalde condities is toegestaan voorziet het gebied in een grote behoefte. Ik verzoek u dan ook de besluitvorming meer zorgvuldig, meer breed gedragen en dus meer in lijn met de uitgangspunten van deze coalitie vast te stellen. Alleen internetconsultatie zou echt te eenzijdig zijn. Deze mogelijkheid zal door veel mensen niet benut gaan (of kunnen) worden. Dit is een algemeen bekend fenomeen en geldt zeker in deze onzekere tijd waarin veel mensen in beslag worden genomen door zorgen over gezondheid en andere zaken. Ik vraag u daarom om de schijnbare haast die er lijkt te zijn te vervangen voor zorgvuldigheid en uitstel om uiteindelijk een beslissing te kunnen nemen waarin de meeste mensen zich kunnen vinden.
  30-3-2020 14:13:21
 • Eens met veel van bovenstaande reacties: meer tijd voor de ons, de Wageningse bevolking om te reageren en na te gaan of alles wat we eerder hebben ingebracht ook meegenomen is in de notitie. En meer tijd voor een beter gestructureerde hoofdlijnennotitie.
  22-3-2020 21:44:14
 • Er staat hier erg veel informatie die in tekst lastig te volgen is, zeker als je in de eerdere fase niet aanwezig bent geweest. Ik pleit daarom voor het opschuiven van de gebiedsconferentie, zodat dit internet rondje niet de enige input is die op de Hoofdlijnennotitie gegeven kan worden. Dit is toch een essentiele stap in het proces.
  22-3-2020 12:30:08
 • In het coalitieprogramma geeft de gemeente aan een ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing te hebben. In de afgelopen maanden ben ik samen met medebewoners van Wageningen actief betrokken geweest bij de discussie rond de energietransitie. Het voorliggende plan heeft nauwelijks verbinding met de gegeven inspraakreacties. Eerder is Wageningen een van de gemeente die een sprekend voorbeeld is waarvoor de Rijksadviseur voor het Landschap al waarschuwt: Een gemeente die ervoor kiest om landbouw en landschap niets ontziend vol te gooien met zonneparken. Voor de bewoners betekent dit opgesloten te worden in de wijken en eerst door een zone met semi-industrieel karakter te moeten voor van het fraaie buitengebied met landschappelijke waarde genoten kan worden. Dit terwijl de coalitie in het eigen programma aangeeft zich bewust te zijn van het feit dat bewoners graag in Wageningen wonen omdat Wageningen een zeer mooie groene omgeving heeft en juist de bewoners van Wageningen een buitengewone liefde voor groen hebben. Graag verneem ik hoe de gemeente het cancellen van de gebiedsconferentie en verplicht reageren voor 22 maart in lijn vindt met het proces van democratische vernieuwing. Dit proces verloopt onzorgvuldig en lijkt er vooral op gericht om ondernemers snel tegemoet te komen om de hoge winstmarges binnen te halen die momenteel met zonneparken te realiseren zijn.
  22-3-2020 12:05:28
 • Met het terecht annuleren van de gebiedsconferentie van 19 maart vanwege de corona crisis is het niet meer dan logisch om ook deze internetconsultatie voorlopig op te schorten dan wel te verlengen.
  22-3-2020 11:01:37
 • Het gehele proces moet worden opgeschort. Dit is in de huidige situatie even niet belangrijk, de zorg en gezondheid van je naasten is nu belangrijk! Zoals ook een andere bewoner aangeeft: Het kan niet zo zijn dat de conferentie van 19 maart is afgezegd en we nu dan maar uiterlijk 22 maart moeten reageren! Er moet een behoorlijk periode voor reactie worden gegeven, en dat is niet 3 dagen! De opzet van de visie op de website is onsamenhangend en vergt veel tijd om door te lezen. Als de gemeente Wageningen dit proces op een juiste manier wil uitvoeren dan geeft ze iedereen de tijd om nu eerst aandacht te geven aan wat wel belangrijk is. En we het Corona virus hebben overwonnen, dan pas het proces voor de ontwikkeling van de visie weer opstart, en daarbij voldoende tijd geeft om te informatie te lezen en daarop te reageren.
  22-3-2020 10:28:14
 • Geef ons de tijd!! Dit gaat veel te snel! Het is een vreemde Corona tijd, alles ligt stil. Mensen herschikken hun leven en trekken zich terug. Dat vergt veel van iedereen... Maar ondertussen dendert de hogesnelheidstrein met de visie buitengebied gewoon verder. De gebiedsconferentie van 19 maart is gecanceld. Ineens moet er voor 22 maart gereageerd worden op een gigantisch stuk tekst, waar veel nieuwe dingen in staan. Ineens... want we waren even wat dagen met iets heel anders bezig.. Dit kost dagen werk, ook om de achtergronden weer te lezen. Vervolgens je mening op te schrijven. Het is veel eenvoudiger en laagdrempeliger om te reageren tijdens een gebiedsconferentie. Ik vind dit uitgebreide verhaal zo veelomvattend, groot en ingewikkeld gestructureerd. Het lukt me niet naast de zorg voor mijn naasten om er in deze korte tijd goed op te reageren en ik zal vast niet de enige zijn. Ik vind het absoluut niet kunnen dat dit hele stuk nu zonder gebiedsconferentie als concept zo naar de Raad gaat. Dat wij als bewoners niet serieus genomen worden en niet fatsoenlijk de tijd krijgen om alles goed te lezen en eventueel vragen te stellen. Het is nu 21 maart avond en er hebben heel weinig mensen gereageerd. De eerste gebiedsconferentie is bezocht door 180 mensen. Geef deze mensen ook de kans te reageren. Stel de uiterste reageerdatum uit met minstens een week!
  21-3-2020 21:01:23
 • Op de gebiedsconferentie hebben een grote groep burgers, betrokkenen en expert, intens gewerkt aan een reeks vraagstukken rond de energietransitie en inrichting van het buiten gebied. Er zijn veel kaarten geschetst met uitleg in teksten. En bladen vol geschreven met door groepen afgewogen wijsheid. En er is per groep vaardig genotuleerd. De kwaliteit van dat alles is hoog; Wageningen heeft een sterk betrokken en deskundige doelgroep hiervoor weten te mobiliseren. Het geheel is verder aangevuld met teksten in de internetconsultatie. Het resultaat laat duidelijk zien hoe we verder moeten en kunnen. De “hoofdlijnennotitie” gaat hier totaal aan voorbij; er staat niets van in de kaarten en ook niet in de teksten. Het is alsof er geen conferentie en inspraak geweest is. En nog erger de keuzen die de notitie maakt staan haaks op de duidelijke resultaten van het hele traject ervoor. Dit is niet een “foutje” maar de nummer één doodzonde voor ruimtelijke planners. Dat vergt niet alleen een streep door de notitie maar vooral ook reflectie op hoe dit heeft kunnen gebeuren.
  21-3-2020 20:20:51
 • Het is niet juist dat de hoofdlijnennotitie kiest voor “historische kaarten” als leidend principe voor de inrichting van het buitengebied en plaatsing van zonnevelden. Dat was in de startnotitie, bij de gebiedsconferentie en tijdens de internetconsultatie namelijk helemaal geen thema. We hebben met elkaar in dat hele traject veel principes besproken die je wél moet gebruiken en daarbij is historie niet alsnog als ook maar enigermate belangrijk naar boven gekomen. En de keuze van die kaarten ook nog eens zeer willekeurig; waarom niet de kaarten van de periode dat de hele omgeving van Wageningen bos was, of van de ijstijd die zo bepalend is geweest? Dat geeft zeer andere perspectieven die heel andere conclusies opleveren. We wisten het al; je kunt weinig met historie bij inrichting voor energietransitie. Maar het ergste is dat er met de computer een kaart geconstrueerd is die geen relatie heeft met het landschap op enig moment. De eerste keer staat dat nog aangegeven in een miniscule letters; velen zien dat niet. In het vervolg is de presentatie die van één kaart. Dat is historische fraude. Die computerkaart is bovendien zonder reden beperkt tot een klein stuk van het grondgebied. Nog meer onjuiste manipulatie en deze keer zonder klein zinnetje. De fraude is gebruikt om de hele opbrengst van de inspraak opzij te schuiven.
  21-3-2020 20:19:54
 • "Practice what you preach" Gemeente Wageningen. In het coalitieprogramma staat een ambitieuze agenda op democratische vernieuwing. Als de coalitie zich hieraan houdt moet er veel meer gepraat met én vooral geluisterd worden naar alle omwonenden van de buitengebieden waar het in deze notitie omgaat. Daar is heel veel weerstand tegen de plannen.
  21-3-2020 20:12:03
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
wageningen
2222