Achtergronden

Uit de participatierondes komt sterk de voorkeur voor zon op dak naar voor. De gemeente ziet de urgentie om hier beleid voor te maken. Ook in de landelijke politiek is dit net op gang gekomen en wordt er gewerkt aan een dakenwet. Ook als gemeente zullen we de komende tijd moeten nadenken hoe we een dakenbeleid vorm kunnen geven. Het doel is om (dwingende) dakregels op te stellen.

Technologie is een van de drie grote krachten achter veranderingen van de fysieke leefomgeving (de andere twee zijn klimaatverandering en de demografische ontwikkeling van bevolkingsgroei en vergrijzing). Vooral digitalisering heeft grote gevolgen. Deze gaat vaak sneller dan we denken. De landbouwbedrijfsvoering is volop aan het veranderen en technologie en robotisering zijn daar een steeds belangrijker onderdeel van. Op het gebied van toerisme en recreatie spelen diverse ontwikkelingen. Eén voo...

Deze hoofdlijnennotitie bevat een voorstel voor een omvangrijke landschapstransformatie en geeft ruimte voor de aanleg van windmolens en zonnepanelen. Wat betekent dat voor grondeigenaren? Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van je grond? En hoe kan de transformatie op gang komen?

In onderstaand schema staan de criteria die we in de workshops van de gebiedsconferentie hebben gevonden. We onderscheiden sfeer van ‘beeld’ (wat zie je). Dit gaat meer over beleving en ervaring. ”Wat doet het met je” is de centrale vraag.Bovenaan staat ‘beleving of sfeer’, wat doet het met je, hoe verandert je beleving, als je je voorstelt dat ergens windmolens of zonnepanelen staan.

Als gemeente zien we dat er door welvaartsgroei (meer vleesconsumptie) en bevolkingsgroei een behoefte is aan hogere voedselproductie. Daarnaast is er om sociale, gezondheids- en milieuredenen wereldwijd een vraag naar een ander landbouwmodel: duurzamer produceren en minder ‘gesleep’ met voedsel over de wereld. De omvang van voedselproductie wordt in eerste instantie bepaald door de omvang en aard van investeringen in de landbouwgronden. Pas in tweede instantie is het afhankelijk van de omvang...

wageningen
2222