Achtergronden

Verkeer

Het Wageningse buitengebied wordt intensief door fietsers, hardlopers en wandelaars gebruikt. Daarnaast is er natuurlijk gemotoriseerd bestemmingsverkeer en worden de plattelandswegen als alternatief voor de hoofdwegen gebruikt (meer tijdens de spits dan daarbuiten). 

Op bijgaande Stravakaarten is te zien hoe fietsers, voetgangers én watersporters ons gebied gebruiken. 

Wageningen moet goed bereikbaar zijn en blijven vanuit het land met het openbaar vervoer en met de auto. Wij zijn deel van de (inter)nationale netwerkeconomie en daar hoort die bereikbaarheid bij. Met de bouw van de Campus en de concentratie van veel onderzoeksinstellingen rond het campusgebied hoeft een flink deel van het nationale en regionale verkeer niet meer door de stad. Maar er is toch nog heel veel woon-werk verkeer over dat wél Wageningen in wil vanuit de verschillende toegangswegen. Dit leidt vooral op de Mansholtlaan tot problemen en mogelijk tot omrijden via sommige plattelandswegen (er worden in 2019 tellingen uitgevoerd om te weten hoe het zit).

Onder andere uit de ongevallenkaart, blijkt dat conflicten in het verkeer zich vooral op de hoofdroutes afspelen, en veel minder op de kleinere wegen.

Maar er wordt op de rechte delen van de wegen wel vaak harder dan 60 km per uur gereden. Zo zij er regelmatig klachten over conflicten met gemotoriseerd verkeer op de Kanaalweg, Slagsteeg, Egelsteeg en in de winterperiode ook van de Rijnsteeg.

Hoewel er dus geen meetbare grote conflicten zijn is er plaatselijk blijkbaar wel een probleem met het veiligheidsgevoel. Dat leidt ertoe dat de plattelandswegen niet maximaal uitnodigend zijn voor de fietser en de voetganger en dat kan (zal) het fiets- en wandelgedrag negatief beïnvloeden. Dit zien we als een probleem want we willen zowel duurzaam vervoer als bewegen bevorderen.

Voor het binnenveld leidde dit in 2016 tot een besluit om van de wegen 60 km gebied te maken. Maar behalve borden zijn er geen fysieke maatregelen getroffen. Daarnaast zijn er discussies over het wel of niet afsluiten van (delen van) het gebied voor doorgaand verkeer gevoerd.

De algemene vraag die hier voor het buitengebied boven hangt is hoe we de plattelandswegen aantrekkelijker voor langzaamverkeer kunnen maken en hoe voorkomen we dat er onnodig veel autoverkeer over de plattelandswegen rijdt.  

  • Navigatieapps zoals Waze vinden iedere fysieke maas in het netwerk. Dit is een blijvende bron van sluipverkeer. 
  • Technologie biedt nieuwe mogelijkheden van dynamische en selectieve sturing op toegankelijkheid. Privacy wensen leggen hier grenzen aan.
  • De elektrische fiets is inmiddels een belangrijk vervoermiddel geworden. Onze infrastructuur is toch nog steeds eerst op de auto gericht waardoor het potentieel van die fiets niet maximaal gebruikt wordt. Omvorming van infrastructuur is duur en vraag een nieuwe manier van civieltechnisch-ontwerpdenken. 
  • Electrische auto’s worden in de komende 10 jaar normaal. Zij zullen een deel van de negatieve milieueffecten van auto’s oplossen (minder luchtvervuiling en een lagere geluidsbelasting onder de 50-60 km/uur). 
  • Zelfsturende functies van auto’s zullen stap voor stap ontwikkeld worden. Een van de eerste zichtbare effecten zal zijn dat in gemengde-verkeerssituaties auto’s voorzichtiger gaan bewegen (want auto’s worden automatisch geremd). 
  • Een ander zichtbaar effect van zelfsturende functies in de auto zal zijn dat forensen op de hoofdroutes op de ‘automatische piloot’ kunnen rijden en zelf kunnen werken of ontspannen tijdens het rijden. Daarmee wordt de concurrentiepositie van de auto ten opzichte van het OV versterkt én kan de gemiddelde autoforensenafstand omhoog.
  • Beprijzing van weggebruik zal ergens in het komende decennium ingevoerd worden. Beprijzing werkt het sterkste in op marginale autoritten. De praktijk zal uitwijzen hoe met prijzen te sturen is op forenzen- en zakelijk verkeer. 
  • In het openbaar vervoer gaan de ontwikkelingen naar verhouding traag. Het ontwikkelen van snelle vervoersketens is in principe mogelijk maar is uiteindelijk afhankelijk van een metrosysteem voor de trein. En hoewel inmiddels bedacht is hoe zo’n metrosysteem er uit zou moeten zien, zit invoering niet in de pen, misschien na 2030. Kijk bijvoorbeeld op https://www.ovpro.nl/special/2019/02/06/ov-toekomstbeeld-metronetwerk-op-stedenring-en-innovaties-in-regio/?gdpr=accept.
  • Mobiliteitsmanagement wordt belangrijker. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Zowel het organiseren van samenwerking tussen overheden, werkgevers, publiekstrekkers en aanbieders van diensten, als het beïnvloeden van reisgedrag van de betreffende doelgroep. Zo heeft Wageningen meegedaan aan de pilot ‘de bereikbare vallei’. Nieuwe vervolgideeën zullen er zeker komen. Kijk voor de achtergrond op http://www.debereikbarevallei.nl/werkgever/.

 

StravaFietskaart1tek...

Gebruiksintensiteit fietspaden (bron: Strava.com).

 

Stravawandelkaart2te...

Gebruiksintensiteit voetpaden (bron: Strava.com).

 

StravaWaterkaart3tek...

Gebruiksintensiteit waterwegen (bron: Strava.com).

 

Ongevallenkaart4teks...

Ongevallenkaart (bron: star-verkeersongevallen.nl).

 

Projecten met betrekking tot de bereikbaarheid

Er lopen op dit moment verschillende projecten om Wageningen bereikbaarheid te houden. 

Voor de auto is dat het project campusroute/verbetering noordelijke toegang. Kijk voor info over dit project op https://beterbereikbaarwageningen.gelderland.nl/. En kijk voor aanvullingen op: http://www.campusroutenee.nl/ en https://wageningengoedopweg.nl/

Daarnaast komt er een betere busverbinding van Wageningen naar Arnhem (‘Rijnlijn’) en station Ede Wageningen (‘valleilijn’): frequenter en met minder tussenstops.

Rijlijn5tekstRijlijn6tekst

Busverbindingen huidige situatie en eindbeeld. 

 

Er worden snelle fietsroutes aangelegd. Voor Wageningen gaat het vooral om een route naar Ede en naar Arnhem. In Utrecht wordt er een snelle fietsverbinding tussen Utrecht en Veenendaal aangelegd die doorgetrokken zal worden naar Wageningen.

Wageningen7tekst

Snelle fietsroutes. Kijk op deze link voor een overzicht (bron: https://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c5be43839a68404781befcdfa4370490&extent=5.5719,51.9631,5.7996,52.0489).

 

Wij willen in visie bespreken hoe we in hoofdlijnen zullen omgaan met het dilemma: verblijfskwaliteit van het buitengebied versus bereikbaarheid van de stad. Om deze discussie scherp te krijgen vinden wij dat daarbij in ieder geval een scenario moet worden besproken en uitgewerkt waarin er voor auto’s geen doorgaande verbindingen meer zijn buiten de hoofdroutes. Maar we zijn ook nieuwsgierig naar andere oplossingsrichtingen.

| Categoriën: Verkeer | Tags: | Aantal keer vertoont: (435) |

Geef commentaar

wageningen
2222