Achtergronden

Gezondheid

Gezondheid wordt een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bijvoorbeeld verplicht het om gezondheid expliciet af te wegen in het integrale beleid van een omgevingsvisie.

Het RIVM heeft een algemeen overzicht gemaakt van ‘gezondheidsdeterminanten’. Voor de fysieke leefomgeving kun je daar de belangrijkste onderwerpen uit halen. Dat zijn een gezond leefmilieu en het bevorderen van beweging. 

 

gezondheidsdetermina...

Overzicht gezondheidsdeterminanten (bron: RIVM).

 

 

Voor Gelderland is er een quickscan gezonde leefomgeving ontwikkeld, zie de afbeelding hieronder. 

Gezondheidswijzer5te...

Gelderse Gezondheidswijzer (bron:https://www.gelderland.nl/Quickscan-Gezonde-Leefomgeving).

 

Hierin zijn 12 onderwerpen benoemd waarmee de gezondheidskwaliteit van de fysieke leefomgeving kan worden bepaald. De 12 onderwerpen zijn deels gekozen omdat ze de inhoudelijk de gezondheidssituatie beschrijven maar ook, en dat is heel belangrijk, omdat er concrete bronnen voor deze onderwerpen zijn. 

Tevens van groot belang is dat er meetbare doelen voor ieder onderwerp zijn bepaald (of bepaald gaan worden).

In Wageningen zetten we sterk in op groen als voorwaarde voor een gezonde leefomgeving. 

Voor deze startnotitie hebben we een soort ‘voorscan’ van de gezondheidssituatie gedaan. Omdat wij op afstand van de snelwegen liggen, weinig intensieve veehouderijen en weinig vervuilende industrie hebben en omdat er veel groen dat dicht bij de stad ligt, is de situatie gunstig. En we zien er dan ook geen directe opgave voor liggen.

We willen in deze visie buitengebied wel steeds, bij diverse onderwerpen, het gezondheidsaspect in de gaten houden. Zeker voor de energietransitie (die misschien de grootste verandering in onze omgeving zal aanzwengelen) is dit relevant.

Om het denken hierover aan te zwengelen geven we hier enkele voorbeelden.

  • De Omgevingswet kent het instrument omgevingswaarde. Zou je dat instrument in een visie kunnen inzetten om te sturen op een betere milieusituatie?
  • De subjectieve beleving van geluid is belangrijk voor gezondheid, naast de gemeten dB(A)’s. Er zijn nieuwe crowdmetingsmogelijkheden als de moSart app (bron: https://mosart.eu/)die wellicht grip geven op dit subjectieve aspect.
  • Wellicht kunnen we op onderwerpen anders omgaan met milieunormen. Is er bijvoorbeeld een werkbare bandbreedte tussen de huidige grenswaarden en de WHO streefwaarden. Om een indruk te krijgen van de keuzebandbreedte van normen kijk op https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/
  • Wat kun je doen om daadwerkelijk en aantoonbaar beweging te bevorderen, met name van doelgroepen die dat nu weinig doen.
  • Hoe kun je de groene omgeving aantoonbaar inzetten voor het verder verbeteren van de gezondheidssituatie.

 

De opgave voor gezondheid is om in deze visie in ieder geval tot een agenda van aandachtsvelden te komen waarmee we in het beleid voor de fysieke leefomgeving gezondheid goed mee kunnen wegen bij besluiten. Waar mogelijk zien we graag richtinggevende voorstellen op die agenda.

 

| Categoriën: Gezondheid | Tags: | Aantal keer vertoont: (469) |

Geef commentaar

wageningen
2222