Achtergronden

Binnenveldse Hooilanden
Samen met boeren, natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden werken wij aan de Binnenveldse Hooilanden: een nieuw natuurgebied waar straks veel bijzondere plant- en diersoorten te zien zijn én waar boeren een actieve bijdrage leveren aan het beheer van het gebied.
Lees meer
| Categoriën: Landbouw | Aantal keer vertoont: (1)
Natura 2000-gebied Veluwe
De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. De Veluwe is ook één van de 6 Gelderse gebiedsopgaven (PDF 2,5 MB) waar overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samen aan werken.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Scenario's Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Inspiratiedocument Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Expertstudie Landschap als Vestigingsvoorwaarde samenvattend
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Atlas Landschap als Vestigingsvoorwaarde
De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Gelderse gebiedsgids voor zonnevelden
Gelderland in 2050 klimaatneutraal krijgen vraagt een enorme inspanning. Van iedereen. Daarom werken wel meer dan 200 Gelderse partijen samen in het Gelders Energieakkoord om de klimaat- ambities waar te maken. Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau werken besturen, bedrijven en bewoners samen om oplossingen te vinden voor de toekomst. Dat proces zal zich de komende tijd intensiveren. Na een periode van pionieren breekt een periode van programmeren aan. We gaan naar uitvoeringscoalities en ...
Lees meer
| Categoriën: Zonnevelden | Aantal keer vertoont: (0)
Beter Bereikbaar Wageningen
Provinciale site over de campusroute
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (0)
Regionale Energiestrategie
Regionale Energiestrategie. Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn.  De gemeenten in Regio Foodvalley hebben in september 2018 besloten om samen uitwerking te geven aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie | Aantal keer vertoont: (0)
Binnenveldsehooilanden
In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.
Lees meer
| Categoriën: Natuursysteem, Voedsel, Landbouw, Landschap | Aantal keer vertoont: (1)
Snelfietsroutes gelderland Wageningen-Arnhem
De snelle fietsroute tussen Wageningen en Arnhem verbindt belangrijke woon-werklocaties en dorpskernen.
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (0)
Snelle fietsroute Ede-Wageningen - voorkeursroute Wageningen
De fietsroute door Bennekom en via de Grintweg is als beste optie uit het onderzoek gekomen. Deze route zal verder uitgewerkt worden.
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (1)
Wiki Wageningen
De geschiedenis van Wageningen door en voor Wageningers: een levendig beeld van de kleurrijke geschiedenis van de kleine nederzetting aan de Rijn die is uitgegroeid tot een 'Wereldstad'. Selecteer hieronder een tijdperk, kies een verhaal op basis van een thema, of stuur uw eigen verhaal in.
Lees meer
| Categoriën: Cultuurhistorie | Aantal keer vertoont: (0)
Snelle fietsroutes Gelderland
Snelle fietsroutes Gelderland
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (0)
Natura 2000-gebied Rijntakken
Voor het Natura 2000-gebied Rijntakken is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat hoe kwalitatief hoogwaardige natuur, recreatie, een prettige woonomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven naast elkaar kunnen bestaan
Lees meer
| Categoriën: Natuursysteem | Aantal keer vertoont: (0)
Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE)
De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng. De gemeente vraagt de commissie altijd advies bij vergunningaanvragen. De commissie heet de Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng, afgekort als TAWE.
Lees meer
| Categoriën: Sturing, Eigendom | Aantal keer vertoont: (0)
Bodemkwaliteitskaart Regio De Vallei
Gemeentepagina over bodemkwaliteitskaart
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (0)
Gebiedsvisie Wageningse Eng
Gemeentepagina met informatie over de Wageningense Eng
Lees meer
| Categoriën: Sturing | Aantal keer vertoont: (1)
Monumenten
Gemeentepagina over monumenten
Lees meer
| Categoriën: Cultuurhistorie | Aantal keer vertoont: (0)
Snelle fietsroute Ede-Wageningen
Gemeentepagina over de snelle fietsroute Ede Wageningen
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (0)
Oostereng Wikipedia
Oostereng is een 685 hectare grote boswachterij en natuurgebied van Staatsbosbeheer bij Wageningen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het omvat onder meer het oorspronkelijk 196 ha. grote negentiende-eeuws ontginningslandgoed 'Oostereng'
Lees meer
| Categoriën: Cultuurhistorie | Aantal keer vertoont: (0)
De rol van eigendom in het gebied
Een visie op het buitengebied wordt opgesteld vanuit en voor het algemene belang. In de traditionele vorm van planologie (toelatingsplanologie) gaf de overheid aan binnen welke bandbreedte de grondeigenaren hun gronden konden gebruiken. Onder de omgevingswet wordt daadwerkelijke uitvoering van beleid ten behoeve van algemene belangen belangrijker.
Lees meer
| Categoriën: Eigendom | Aantal keer vertoont: (154)
Verkeer
Het Wageningse buitengebied wordt intensief door fietsers, hardlopers en wandelaars gebruikt. Daarnaast is er natuurlijk gemotoriseerd bestemmingsverkeer en worden de plattelandswegen als alternatief voor de hoofdwegen gebruikt (meer tijdens de spits dan daarbuiten).
Lees meer
| Categoriën: Verkeer | Aantal keer vertoont: (174)
Recreatie en toerisme
Het buitengebied kan op verschillende manieren bijdragen aan deze onderwerpen en wij vinden het belangrijk dat er synergie gezocht wordt tussen deze doelen en het beleid voor het buitengebied.
Lees meer
| Categoriën: Recreatie en toerisme | Aantal keer vertoont: (146)
 Een wervend landschap
Wageningen is een gemeente die internationaal zichtbaar is. Dat komt vooral door de WUR en de ‘spinoff’. Vanaf 2008 is de universiteit in korte tijd, en plotseling, sterk gegroeid. Eén van de oorzaken (naast het beleid van de universiteit) is een veranderende wereld waarin netwerken en kennis centraal staan. Hoewel de (kennis)economie momenteel een verschuiving van een accent op kennis naar een accent op data doormaakt, is het te verwachten dat de positie van de WUR nog decennia sterk zal blij...
Lees meer
| Categoriën: Landschap | Aantal keer vertoont: (174)
Cultuurhistorie
Ons cultuurhistorisch beleid is in opbouw. We hebben in 2017 een uitgebreide inventarisatie laten maken in de cultuurhistorische waardenkaart.
Lees meer
| Categoriën: Cultuurhistorie | Aantal keer vertoont: (178)
Klimaatadaptatie
Er zijn op dit moment geen grote specifieke problemen met klimaatverandering in Wageningen, maar we ondervinden wel de effecten die ook elders optreden. En die lijken snel in zwaarte toe te nemen.
Lees meer
| Categoriën: Klimaatadaptatie | Aantal keer vertoont: (129)
Functionele sturing
In Wageningen gaat het misschien om één stoppende boer per jaar, en zo en dan komt er een ander soort gebouw in het buitengebied vrij. Vanwege de nabijheid van de stad en het incidentele karakter van functieveranderingsvragen is ieder initiatief bijna altijd maatwerk.
Lees meer
| Categoriën: Sturing | Aantal keer vertoont: (141)
Gezondheid
Gezondheid wordt een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bijvoorbeeld verplicht het om gezondheid expliciet af te wegen in het integrale beleid van een omgevingsvisie.
Lees meer
| Categoriën: Gezondheid | Aantal keer vertoont: (191)
Lokale voedselkringlopen
Er wordt in Wageningen al flink gewerkt aan het versterken van de korte keten, in samenwerking met de vele producenten in en om de stad. Zo is het samenwerkingsverband van lokale producenten Wageningen Eet Duurzaam opgericht, werken duurzame boeren in de regio FoodValley samen aan vergroting van de lokale afzet en worden Wageningse inwoners, instellingen en bedrijven op verschillende manieren gestimuleerd om lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel te kopen.
Lees meer
| Categoriën: Voedsel, Voedselkringlopen | Aantal keer vertoont: (147)
Landbouw
In 2018 waren er 26 agrarische bedrijven in Wageningen. Daarvan zijn er 2 hokdierbedrijven (één met varkens en één met kippen). In 2000 waren er nog 42 agrarische bedrijven. De afname van het aantal bedrijven ligt iets, niet substantieel, lager dan het landelijk gemiddelde dat op 3% per jaar ligt (grafiek 1). Op basis van de landelijk trend kunnen we verwachten dat er in 2030 nog 16 bedrijven zullen zijn (grafiek 2). Maar dat zou nog wel eens lager kunnen worden, omdat de afname van het landbou...
Lees meer
| Categoriën: Voedsel, Landbouw | Aantal keer vertoont: (180)
Het natuursysteem
Natuur is een belangrijk onderwerp in het Wageningse buitengebied. Het is beleidsmatig belangrijk, maatschappelijk en politiek.
Lees meer
| Categoriën: Natuursysteem | Aantal keer vertoont: (199)
Zonnevelden
Wat ons betreft zijn zonnevelden overal waar dat technisch mogelijk is bespreekbaar. Ons beginpunt ligt bij de ‘zonpotentiekaart’ van de nationale energieatlas waar op basis van een aantal standaardaspecten de technisch geschikte locaties zijn aangegeven.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie, Zonnevelden | Aantal keer vertoont: (175)
Energietransitie
In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 vastgesteld. In 2017 is daar het derde uitvoeringsprogramma voor opgesteld ‘Klimaatplan 2017-2021” dat inmiddels door 43 klimaatpartners is ondertekend. Het klimaatplan bestaat uit veel uiteenlopende projecten van de klimaatpartners: van zon op dak tot warmte van Parenco en energiebesparingsacties.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie | Aantal keer vertoont: (197)
Windmolens
Ter voorbereiding voor de discussie over windmolens hebben we een kaart gemaakt van Wageningen waarop is aangegeven waar in ieder geval geen windmolens mogelijk zijn. Wat zijn de criteria die bepalen of een locatie uitgesloten wordt? In onderstaande tabel worden de uitsluitingsgebieden toegelicht. De afstanden en uitsluitingsgebieden komen voort uit wetgeving.
Lees meer
| Categoriën: Energietransitie, Windmolens | Aantal keer vertoont: (167)