Wat ons betreft zijn zonnevelden overal waar dat technisch mogelijk is bespreekbaar. Ons beginpunt ligt bij de ‘zonpotentiekaart’ van de nationale energieatlas waar op basis van een aantal standaardaspecten de technisch geschikte locaties zijn aang...

Ter voorbereiding voor de discussie over windmolens hebben we een kaart gemaakt van Wageningen waarop is aangegeven waar in ieder geval geen windmolens mogelijk zijn. Wat zijn de criteria die bepalen of een locatie uitgesloten wordt? In onderstaande ...

De geschiedenis van Wageningen door en voor Wageningers: een levendig beeld van de kleurrijke geschiedenis van de kleine nederzetting aan de Rijn die is uitgegroeid tot een 'Wereldstad'. Selecteer hieronder een tijdperk, kies een verhaal op basis van...

Het Wageningse buitengebied wordt intensief door fietsers, hardlopers en wandelaars gebruikt. Daarnaast is er natuurlijk gemotoriseerd bestemmingsverkeer en worden de plattelandswegen als alternatief voor de hoofdwegen gebruikt (meer tijdens de spits...

De Wageningse Eng is een bijzonder gebied, waar we zuinig op willen zijn. Daarom heeft de gemeente een speciale commissie in het leven geroepen, die gevraagd en ongevraagd gemotiveerde adviezen geeft over ruimtelijke aspecten binnen de Wageningse Eng...

Snelle fietsroutes Gelderland

De fietsroute door Bennekom en via de Grintweg is als beste optie uit het onderzoek gekomen. Deze route zal verder uitgewerkt worden.

Gemeentepagina over de snelle fietsroute Ede Wageningen

De snelle fietsroute tussen Wageningen en Arnhem verbindt belangrijke woon-werklocaties en dorpskernen.

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Regionale Energiestrategie. Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn.  De gemeenten in Regio Foodvalley hebben in september 2018 besloten om samen uitwerking te geven aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.

Het buitengebied kan op verschillende manieren bijdragen aan deze onderwerpen en wij vinden het belangrijk dat er synergie gezocht wordt tussen deze doelen en het beleid voor het buitengebied.

Oostereng is een 685 hectare grote boswachterij en natuurgebied van Staatsbosbeheer bij Wageningen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het omvat onder meer het oorspronkelijk 196 ha. grote negentiende-eeuws ontginningslandgoed 'Oostereng'

De Veluwe is met ruim 100.000 hectare een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Om de rijke natuur en variatie aan landschappen in stand te houden, is de Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied. De Veluwe is ook één van de 6 Gelderse gebieds...

Voor het Natura 2000-gebied Rijntakken is een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat hoe kwalitatief hoogwaardige natuur, recreatie, een prettige woonomgeving en ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven naast elkaar kunnen bestaan

Gemeentepagina over monumenten

Er wordt in Wageningen al flink gewerkt aan het versterken van de korte keten, in samenwerking met de vele producenten in en om de stad.Zo is het samenwerkingsverband van lokale producenten Wageningen Eet Duurzaam opgericht, werken duurzame boeren in...

In 2018 waren er 26 agrarische bedrijven in Wageningen. Daarvan zijn er 2 hokdierbedrijven (één met varkens en één met kippen). In 2000 waren er nog 42 agrarische bedrijven. De afname van het aantal bedrijven ligt iets, niet substantieel, lager dan h...

Er zijn op dit moment geen grote specifieke problemen met klimaatverandering in Wageningen, maar we ondervinden wel de effecten die ook elders optreden. En die lijken snel in zwaarte toe te nemen.

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Natuur is een belangrijk onderwerp in het Wageningse buitengebied. Het is beleidsmatig belangrijk, maatschappelijk en politiek.

Gezondheid wordt een steeds belangrijker aspect in het beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bijvoorbeeld verplicht het om gezondheid expliciet af te wegen in het integrale beleid van een omgevingsvisie.

Gelderland in 2050 klimaatneutraal krijgen vraagt een enorme inspanning. Van iedereen. Daarom werken wel meer dan 200 Gelderse partijen samen in het Gelders Energieakkoord om de klimaat- ambities waar te maken. Op lokaal, regionaal en provinciaal niv...

Gemeentepagina met informatie over de Wageningense Eng

In Wageningen gaat het misschien om één stoppende boer per jaar, en zo en dan komt er een ander soort gebouw in het buitengebied vrij. Vanwege de nabijheid van de stad en het incidentele karakter van functieveranderingsvragen is ieder initiatief bijn...

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

In 2012 heeft de gemeenteraad van Wageningen de routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 vastgesteld. In 2017 is daar het derde uitvoeringsprogramma voor opgesteld ‘Klimaatplan 2017-2021” dat inmiddels door 43 klimaatpartners is ondertekend. Het ...

Een visie op het buitengebied wordt opgesteld vanuit en voor het algemene belang. In de traditionele vorm van planologie (toelatingsplanologie) gaf de overheid aan binnen welke bandbreedte de grondeigenaren hun gronden konden gebruiken. Onder de omge...

Ons cultuurhistorisch beleid is in opbouw. We hebben in 2017 een uitgebreide inventarisatie laten maken in de cultuurhistorische waardenkaart.

Gemeentepagina over bodemkwaliteitskaart

In de Binnenveldse Hooilanden werken de natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden aan de realisatie van nieuwe natuur tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen.

Samen met boeren, natuurliefhebbers, terreinbeheerders en overheden werken wij aan de Binnenveldse Hooilanden: een nieuw natuurgebied waar straks veel bijzondere plant- en diersoorten te zien zijn én waar boeren een actieve bijdrage leveren aan het b...

Provinciale site over de campusroute

De expertstudie is ter inspiratie en geen vastgesteld beleid. Klik verder voor de inhoud.

Wageningen is een gemeente die internationaal zichtbaar is. Dat komt vooral door de WUR en de ‘spinoff’. Vanaf 2008 is de universiteit in korte tijd, en plotseling, sterk gegroeid. Eén van de oorzaken (naast het beleid van de universiteit) is een v...